Przestępstwo zmowy przetargowej


  • Unikalna pozycja poświęcona analizie poszczególnych czynów zabronionych z art. 305 KK, który powszechnie jest nazywany przestępstwem zmowy przetargowej.
  • Dzięki lekturze publikacji uczestnicy przetargów zapoznają się z zasadami pozwalającymi zidentyfikować zagrożenie istnienia zmowy przetargowej na etapie przygotowania postępowania, jego przebiegu oraz już w trakcie wykonywania umowy!
  • Osoby zainteresowane znajdą w książce odpowiedzi wiele pytań, dotyczących ich codziennej pracy, m.in.: jaki jest zakres ochrony art. 305 KK, jakie są ustawowe kryteria kwalifikacji zachowania sprawcy spenalizowanego w art. 305 KK, czy w świetle art. 305 KK penalizacji podlegają czynności sprawcze godzące w prawidłowy przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (podjęte również przed rozpoczęciem procedury, jeżeli doszło do wszczęcia postępowania), niezależnie od trybu udzielenia zamówienia publicznego, jaki jest zakres czynności sprawczych z art. 305 § 1 i 2 KK, kto jest podmiotem przestępstwa z art. 305 KK.

Fragment tekstu z poradnika:
Odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa z art. 305 KK może podlegać też podmiot zbiorowy, na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Jednak, jak wynika z art. 4 OdpPodmZbiorU98, dla przypisania odpowiedzialności podmiotowi zbiorowemu muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

1) osoba pozostająca z podmiotem zbiorowym we wskazanym przez ustawę związku musi popełnić jeden z wymienionych w ustawie czynów zabronionych i zostać z tego tytułu prawomocnie skazana (ustawa uwzględnia również inne rozstrzygnięcia, które zawierają w sobie element ustalenia odpowiedzialności karnej za czyn zabroniony;
2) podmiot zbiorowy w wyniku popełnionego czynu musi odnieść korzyść;
3) popełnienie przestępstwa musi być następstwem zawinienia podmiotu zbiorowego w postaci nienależytej staranności w wyborze danej osoby lub w nadzorze nad nią.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary uzależniona jest od zawinienia podmiotu zbiorowego. Przesłanka winy podmiotu zbiorowego w wyborze lub nadzorze nad osobą, która popełniła przestępstwo, odnosi się zgodnie z art. 5 OdpPodmZbiorU do pkt 2 oraz 3 art. 3. Zakresem tego przepisu nie objęto kategorii osób wskazanych w pkt 1 art. 3 OdpPodmZbiorU, tj. działających w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego w ramach uprawnień do jego reprezentowania oraz podejmowania w jego imieniu decyzji lub kontroli wewnętrznej, czyli m.in. członków organów zarządzających99. Popełnienie przestępstwa przez członków organów zarządzających podmiotem zbiorowym nie może stanowić podstawy prawnej do orzeczenia odpowiedzialności tego podmiotu za czyn zabroniony pod groźbą kary100. Warto wskazać, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie OdpPodmZbiorU za czyny zabronione pod groźbą kary.

Zobacz także:

Więcej o procedurach w zamówieniach publicznych znajdziesz w module Zamówienia publiczne >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności