Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie spisu wyborców podyktowane jest faktem uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborczego. Projektowane rozporządzenie zastąpi zatem dotychczas obowiązujące rozporządzenie MSWiA z 29.12.2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2021 r. poz. 697). W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano bowiem, że stworzenie nowego centralnego rejestru, w miejsce rozproszonych gminnych rejestrów, zmienia sposób prowadzenia spisu wyborców i jego aktualizacji.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Centralny Rejestr Wyborców to nowy system teleinformatyczny, który ma wspierać organy odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów w sporządzeniu spisu wyborców. Podstawowym założeniem nowej regulacji jest automatyczne tworzenie spisu wyborców dla każdego obwodu głosowania po wpisaniu do rejestru informacji o nazwie i rodzaju wyborów oraz dacie ich przeprowadzenia. Wymaga się również podania podstawy prawnej przeprowadzenia wyborów, tak aby spisy były sporządzane dla wyborów faktycznie zarządzonych. Oznaczenia wyborów, na które spis będzie sporządzany, dokonywać będzie Krajowe Biuro Wyborcze. Powyższe wynika z faktu, że Państwowa Komisja Wyborcza nadzoruje prawidłowość aktualizowania Centralnego Rejestru Wyborców oraz sporządzania spisów wyborców przez gminy.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26.1.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497).

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/