Prawo zamówień publicznych. Komentarz

  • Komentarz do ustawy – Prawo zamówień publicznych, uwzględniający nowelizację z 28.7.2016 r., związaną z obowiązkiem wdrożenia do przepisów krajowych uregulowań zawartych w nowych dyrektywach unijnych 2014/24/UE i 2014/25/UE.
  • Pozycja przeznaczona jest dla osób zawodowo zajmujących się tematyką zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz dla wszystkich zainteresowany procedurą ich realizacji.
  • W publikacji znajdują się, m.in.:

         – wyjaśnienia do skomplikowanych regulacji, na których oparty jest system udzielania zamówień
            publicznych,
         – interpretacje przepisów z uwzględnieniem aktualnego brzmienia ustawy,
         – poglądy dominujące w orzecznictwie oraz doktrynie,
         – konieczne zmian kierunków interpretacji spowodowane nowymi dyrektywami UE,
         – autorskie interpretacje oraz praktyczne zalecenia przygotowane przez ekspertów.

Fragment tekstu z poradnika:

A. Przedłużenie terminu składania wniosków i ofert w przypadku zmiany ogłoszenia

I. Dyspozycja ogólna

1. Zgodnie z dyspozycją komentowanego artykułu, w przypadku kiedy zamawiający wprowadzi zmianę w ogłoszeniu o zamówieniu, obowiązkowe może okazać się przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert.

2. W myśl ust. 1, zmiana ogłoszenia powodująca konieczność wprowadzenia zmian w ofertach wymaga wydłużenia terminu składania ofert lub wniosków. Wartość zamówienia (powyżej lub poniżej tzw. progów unijnych) pozostaje tutaj bez znaczenia. Właściwe zastosowanie przepisu wymaga zidentyfikowania takich zmian, które będą powodowały konieczność wprowadzenia zmian w ofertach, pozostałe bowiem zmiany nie powodują konieczności przedłużania terminu składania ofert.

2. Oczywiście zmiany typowo porządkowe, redakcyjne czy np. zmiana osoby do kontaktów ze strony zamawiającego nie wpływają na treść ofert, a zatem nie powodują konieczności wprowadzenia zmian w ofertach. Tego rodzaju zmiany na pewno nie będą wymagały przedłużenia terminu składania ofert. Natomiast zmiany wpływające na konieczność ponownego obliczenia ceny ofertowej czy weryfikacji przedmiotu oferty lub możliwości spełnienia określonych warunków udziału w postępowaniu mogą wymagać przesunięcia terminu. Należy jednak pamiętać, że ustawodawca zastrzegł, że w ww. przypadkach przedłużenie terminu powinno nastąpić, jeśli jest to konieczne. Dlatego przepis należy interpretować w ten sposób, że przesunięcie terminu powinno mieć miejsce, gdy zmiana ogłoszenia wpływa na sporządzanie ofert i tylko, jeśli jest to konieczne. Jeśli zatem okres pomiędzy opublikowaniem zmiany a terminem składania ofert jest wystarczająco długi, wówczas można uznać, że nie zaistniała konieczność przesunięcia terminu.

II. Zmiany istotne
3. Ustawodawca odrębnie potraktował wprowadzanie do ogłoszenia zmian istotnych. Po pierwsze wyszczególniono, które zmiany należy traktować jako istotne, czyli zawsze wymagające zmiany terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert. Są to zmiany w zakresie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania. Zatem chodzi tu zasadniczo o modyfikacje przedmiotu zamówienia oraz sposobu kwalifikacji wykonawców. Konieczność wydłużenia terminu w przypadku ww. zmian istnieje zawsze, przepis bowiem kategorycznie nakłada ten obowiązek na zamawiających.

4. Zasadniczo zmianami istotnymi, a więc implikującymi konieczność przesunięcia terminu składania wniosków lub ofert, będą wszystkie zmiany wpływające na krąg potencjalnych wykonawców w postępowaniu. Zmiany istotne to bez wątpienia zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawców czy kryteriów oceny ofert. Pamiętać również należy, że przepis nie dotyczy wszystkich zmian wprowadzanych w SIWZ, a jedynie tych, które wiążą się z obligatoryjną zmianą ogłoszenia. Z tego względu np. duża część zmian w obrębie opisu przedmiotu zamówienia nie będzie obowiązkowo pociągała za sobą przesunięcia terminu składania ofert, bowiem najczęściej w zakresie tych zmian opis przedmiotu zamówienia nie będzie znajdował się w ogłoszeniu, które wymaga jedynie określenia przedmiotu zamówienia.

4.1. Szerzej na temat różnicy pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia zamieszczanym w SIWZ a określeniem przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu – zob. komentarz do art. 41 PrZamPubl.

5. Konieczność przesunięcia terminu na skutek wprowadzenia w treści ogłoszenia o zamówieniu zmian istotnych obejmuje zarówno zamówienia o wartości powyżej jak i poniżej tzw. progu unijnego. W zamówieniach o mniejszej wartości przesunięcie terminu składania wniosków lub ofert następuje o liczbę dni niezbędną na wprowadzenie zmian we wnioskach lub w ofertach. Ustawodawca pozostawił zamawiającemu ocenę tego, ile czasu potrzebują wykonawcy, aby dostosować swoje wnioski lub – odpowiednio – oferty do zmienionych wymagań postępowania. Kontrowersyjne jest przedłużanie terminu tylko o jeden dzień, takie działanie może być bowiem poczytane za próbę ominięcia przepisów, choć nie można wykluczyć, że w niektórych przypadkach takie przedłużenie terminu będzie wystarczające.

6. Po wejściu w życie ZmPrZamPubl z 2016 r. skróceniu uległy minimalne terminy, jakie muszą pozostać po wprowadzeniu istotnych zmian do ogłoszenia na składanie wniosków i ofert. Obecnie zamawiający ma obowiązek przedłużyć termin składania ofert, tak aby wynosił on minimum 15 dni. Poprzednio było to aż 22 dni. Zaś termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a w przypadku pilnej potrzeby udzielania zamówienia – 15 dni (poprzednio odpowiednio 30 i 10 dni).

7. Terminy składania wniosków oraz ofert w tym przypadku liczone są od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji UE.

B. Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej
8. Zamawiający ma również obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej. Przepis nie wskazuje o jaką stronę internetową chodzi. Należy jednak przyjąć, że chodzi o tę stronę internetową, na której opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ, czyli o stronę internetową, o której mowa w art. 37 PrZamPubl. Przepisy PrZamPubl nie wymagają by była to strona internetowa zamawiającego.
Zobacz także:


Więcej o procedurach w zamówieniach publicznych znajdziesz w module Zamówienia publiczne >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności