Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Komentarz jest praktycznym i profesjonalnym narzędziem pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji oraz innych osób zajmujących się zamówieniami publicznymi. Stanowi cenne źródło wiedzy, zawierające odpowiedzi na pytania, a także konkretne rozwiązania problemów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Zalety publikacji:
  • wyczerpujące i zarazem praktyczne omówienie zagadnień związanych z tematyką zamówień publicznych, od zasad i trybów udzielania zamówień, poprzez prowadzenie procesu przetargowego i zawieranie umów, po środki ochrony prawnej,
  • przedstawienie aktualnego stanu prawnego w oparciu o tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych z 20.7.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz uwzględnienie kluczowych dla zamówień publicznych zmian innych przepisów,
  • precyzyjna nawigacja wewnętrzna – spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura oraz czytelne hasła w indeksie, ułatwiające szybką orientację w tekście.

Fragment komentarza:
Przykłady zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 2 PrZamPubl

1. Niezgodność oferty. O niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, której wystąpienie skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie komentowanego przepisu, można mówić w m.in. w następujących przypadkach:

1) wykonawca zaoferował inny przedmiot zamówienia, nieodpowiadający wymaganiom określonym w SIWZ;
2) zakres lub sposób świadczenia wykonawcy wynikający z treści złożonej oferty nie odpowiada wymaganiom SIWZ;
3) wykonawca nie potwierdził spełniania tzw. warunków przedmiotowych, tj. spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (§ 13 RodzDokR w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 PrZamPubl);
4) wykonawca nie zaoferował równoważnego przedmiotu zamówienia lub nie wykazał równoważności (art. 29 ust. 3 PrZamPubl);
5) wykonawca nie zaakceptował istotnych warunków przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6) wykonawca nie złożył kosztorysu ofertowego lub złożył z błędami, w sytuacji, gdy kosztorys ten stanowi treść oferty.

2. Orzecznictwo. Odrzucenie oferty z powołaniem się na niezgodność jej treści z treścią SIWZ jest przedmiotem licznych rozstrzygnięć KIO. Dla przykładu w uchw. z 18.9.2014 r. (KIO/KD 79/14, Legalis) KIO wskazała, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PrZamPubl, zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada m.in. pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymaganiom zawartym w SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 PrZamPubl. W tym zakresie wskazać należy, że oferta nieodpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie, niż określają to postanowienia specyfikacji. Odmienność ta może przejawiać się w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia, jak też w sposobie jego realizacji. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot dostawy bądź też usługi, a także sposób wykonania robót budowlanych nie odpowiada opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy zamawiającego.

Zobacz także:

Więcej o procedurach w zamówieniach publicznych znajdziesz w module Zamówienia publiczne 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności