Prawo wodne. Pozwolenia wodnoprawne. Komentarz


  • Omówienie najnowszych zmian w ustawie z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), które weszły w życie w lipcu 2017 r. Zmiany dotyczą, m.in.: procedury wydawania, cofania i odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego w gminie.
  • Publikacja podzielona jest na części zawierające praktyczny komentarz, tezy z orzecznictwa, odpowiedzi na pytania oraz praktyczne wzory, w tym: zgłoszenia wodnoprawnego, wniosku o wydanie pozwolenia, wniosku o stwierdzenie pozwolenia.
  • Komentarz pozwoli krok po kroku przygotować postępowanie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego osobom odpowiedzialnym za gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w gminach.

Fragment tekstu z komentarza:
I. Komentarz

1. Zasada ogólna
Organem właściwym rzeczowo w sprawach pozwoleń wodnoprawnych jest starosta, który wykonuje te zadania w ramach terenowej struktury administracji rządowej.Organem wyższego stopnia w sprawach pozwoleń wodnoprawnych jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej (art. 4 ust. 4 pkt 2 PrWod).

Odwołania od decyzji starostów realizujących zadania m. in. w omawianym zakresie, wnosi się do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na którego obszarze właściwości następuje szczególne korzystanie z wód lub są podejmowane czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego albo czynności wymagające decyzji starosty (art. 4 ust. 5 PrWod).

Zasady odnoszące się do określania właściwości rzeczowej organów w sprawach wydawania pozwoleń wodnoprawnych dotyczą również:
1) stwierdzenia wygaśnięcia,
2) cofnięcia, lub
3) ograniczenia tego pozwolenia, a także
4) orzeczenia o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody.

2. Marszałek województwa jako organ właściwy
Jako wyjątek od zasady ustawa przyznaje marszałkowi województwa uprawnienie do wydawania pozwoleń wodnoprawnych w sytuacjach w niej wskazanych. Marszałek zadania te wykonuje w ramach administracji rządowej.

Przypadki, w których następuje zmiana właściwości na rzecz marszałka są następujące, gdy pozwolenie dotyczy:
1) zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu InfŚrodU;
2) szczególnego korzystania z wód, jeżeli korzystanie z wód i wykonywanie urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących jest kwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
3) wykonania budowli przeciwpowodziowych;
4) przerzutów wody i wykonania niezbędnych do tego urządzeń wodnych;
5) wprowadzania do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
6) gromadzenia ścieków, a także innych materiałów, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót oraz wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowania; wszystkie te przypadki dotyczą jednakże obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej wydał decyzje zwalniające z zakazów;
7) wydobywania z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów;
8) wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
9) wielu sposobów korzystania z wód w ramach jednego przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym do wydania jednego z tych pozwoleń;
10) wspólnego korzystania z wód, jeżeli jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla jednego z zakładów.

3. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej jako organ właściwy
Właściwość dyrektora została ograniczona wyłącznie do spraw, gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych dotyczące tych przedsięwzięć, w całości lub w części odbywa się na terenach zamkniętych, tj. terenów, a w szczególnych przypadkach obiektów budowlany lub jego części, dostępnych wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczonych w sposób określony w PrGeodKart.

Zobacz także:
Więcej o pozwolenia wodnoprawnych znajdziesz w module Gospodarka komunalna i ochrona środowiska >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności