Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz


Jest to najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy na rynku komentarz dotyczący tematyki spółdzielni mieszkaniowych, wzbogacony o najnowsze zmiany legislacyjne.
Jest to systemowe opracowanie tematu:

  • prawo spółdzielcze;
  • ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Komentarz jest wydany w dwóch tomach:
W tomie VI A poruszono m.in. następujące zagadnienia: statut spółdzielni, zakładanie spółdzielni, prawa i obowiązki członków spółdzielni, organy spółdzielni, gospodarka spółdzielni, lustracja, łączenie się i podział spółdzielni, likwidacja i upadłość spółdzielni, spółdzielnie pracy i ich przekształcenia w spółki prawa handlowego.
Tom VI B zawiera komentarz do następujących aktów prawnych:

  • ustawy o własności lokali (art. 1–41): ustanowienie odrębnej własności lokalu, prawa i obowiązki właścicieli lokali, zarząd nieruchomością wspólną;
  • ustawy o ochronie praw lokatorów (art. 1–40): prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów względem siebie, najem okazjonalny lokalu, mieszkaniowy zasób gminy, lokale socjalne, tymczasowe pomieszczenia;
  • ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (art. 1–41): realizacja inwestycji budowlanej przez dewelopera, mieszkaniowy rachunek powierniczy, obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej, umowa deweloperska, odstąpienie od umowy deweloperskiej.

Komentarz jest dziełem kilkunastu Autorów, którzy łączą pracę naukową z praktyką. Autorzy są adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Biurze Analiz Sejmowych. Unikalne połączenie wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa wpłynęło korzystnie na jakość przygotowanych przez nich komentarzy.

Komentarz z pewnością okaże się przydatny zarówno dla praktyków czynnie uczestniczących w organizacji i funkcjonowaniu każdej spółdzielni mieszkaniowej, jak i osób w inny sposób związanych z podmiotami jakimi są spółdzielnie mieszkaniowe, a które mają do czynienia z szeroko pojętą tematyką spółdzielczo-lokatorską.

Fragment tekstu z komentarza:

A. Nabycie własności budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową

I. Wpływ przymusowego zbycia budynku na byt prawa własnościowego

1. Z art. 1718 ust. 1 SpMieszkU a contrario wynika, że jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku będzie spółdzielnia mieszkaniowa, wówczas prawa własnościowe, które przysługują członkom do lokali, znajdujących się w budynkach (budynku), które nabyła (lub udziały w nich) spółdzielnia, zachowują swój charakter prawny (por. Doliwa, Prawo mieszkaniowe, 2015, art. 1718 SpMieszkU, Nb 3). Podobnie jak to miało miejsce na gruncie poprzednio obowiązującego art. 231 PrSpółdz, na podstawie którego jeśli w ramach postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego budynek, w którym znajdują się lokale spółdzielcze, nabyła inna spółdzielnia mieszkaniowa, także obecnie zachowany jest status quo, tj. osobom uprawnionym w dalszym ciągu przysługuje własnościowe prawo do lokalu (por. R. Sztyk, Uregulowanie stosunków własnościowych, s. 41). W piśmiennictwie dotyczącym dość enigmatycznego art. 231 PrSpółdz wskazywano, że na podstawie tego przepisu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu utrzymywało się nadal w budynku należącym po nabyciu do innej spółdzielni mieszkaniowej. Oznaczało to, że drugą stroną stosunku prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu była teraz ex lege ta spółdzielnia mieszkaniowa, która nabyła budynek w trakcie likwidacji innej spółdzielni, a po wejściu w życie ustawy z 7.7.1994 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 419 ze zm.) także w trakcie upadłości innej spółdzielni (por. Gersdorf, Ignatowicz, Prawo spółdzielcze, 1985, s. 443). Należy zatem zgodzić się ze stanowiskiem, że regulacja przyjęta w art. 1718 SpMieszkU, podobnie jak art. 16 SpMieszkU, ma w tym zakresie charakter lex specialis w stosunku do przepisów prawa upadłościowego, jak i przepisów KPC (por. S. Gurgul, Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego, art. 1718 SpMieszkU, Nb 11).


Zobacz także:


Więcej o prawie spółdzielczym znajdziesz w module Gospodarka nieruchomościami >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności