Prawo pocztowe. Komentarz


  • Omówienie najnowszych zmian w ustawie z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), które weszły w życie w lipcu 2017 r. Pierwsza tak obszerna publikacja na rynku wydawniczym, która w szczegółowy sposób wyjaśnia zagadnienia związane z stosowaniem ustawy w praktyce.
  • Komentarz omawia, m.in.: zasady funkcjonowania rynku pocztowego w Polsce, w tym jego otwarcie na konkurencję, liberalizację oraz zasady świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
  • Publikacja przeznaczona dla operatorów i odbiorców usług pocztowych oraz osób zainteresowanych zmianami w prawie pocztowym. Komentarz znajdzie się także w kręgu zainteresowań osób i instytucji współpracujących z, m.in.: Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Głównym Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych.
Fragment z książki:
KOMENTOWANY PRZEPIS

Art. 6 [Wpis do rejestru operatorów pocztowych]

1. Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819) i wymaga wpisu do rejestru operatorów pocztowych, zwanego dalej „rejestrem”.
2. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu druków bezadresowych.
3. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność wykonywana przez agenta pocztowego na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z operatorem pocztowym.
4. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa wykonywana przez podwykonawcę w imieniu operatora pocztowego na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.
5. Czasowe świadczenie usług pocztowych innych niż usługi powszechne przez przedsiębiorców z państw członkowskich w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 893 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1089) wymaga uzyskania wpisu do rejestru. Przepisy ust. 2-4 stosuje się.

1. Zakres regulacji
PrPoczt wskazuje, że gospodarcza działalność pocztowa jest działalnością regulowaną. Zgodnie z art. 5 pkt 5 SwobDziałGospU działalnością regulowaną jest działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa. W świetle art. 64 ust. 1 SwobDziałGospU, jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu SwobDziałGospU, to przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i uzyska wpis w rejestrze działalności regulowanej. W przypadku działalności pocztowej te szczególne warunki wynikają z PrPoczt.

W art. 64–74 SwobDziałGospU zawarte są ogólne regulacje dotyczące prowadzenia rejestrów działalności regulowanej. Relacje między SwobDziałGospU a ustawami sektorowymi regulującymi gospodarczą działalność regulowaną określa art. 74 SwobDziałGospU. Zgodnie z nim w sprawach nieuregulowanych w art. 64–73 SwobDziałGospU stosuje się przepisy ustaw określających wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej. Przepisy PrPoczt należy więc traktować jako lex specialis w stosunku do SwobDziałGospU. Stosuje się je w pierwszej kolejności, przed postanowieniami SwobDziałGospU.

Zgodnie z ust. 1 omawianego przepisu wpisowi do rejestru podlega działalność pocztowa, będąca działalnością gospodarczą. Zakres działalności pocztowej został zdefiniowany w art. 2 ust. 1 PrPoczt i obejmuje przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych, które to czynności mogą być wykonywane łącznie lub każda z nich może stanowić oddzielną usługę pocztową; przemieszczanie przesyłek pocztowych, o ile jest wykonywane łącznie z przynajmniej jedną spośród czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 PrPoczt (czyli łącznie z przyjmowaniem, sortowaniem, doręczaniem); przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej; prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów; realizowanie przekazów pocztowych.

2. Brak obowiązku wpisu

Przedsiębiorcy nie mają obowiązku składać wniosku o wpis do rejestru, jeżeli zamierzają wykonywać działalność pocztową ograniczoną jedynie do przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania druków bezadresowych. Z obowiązku rejestracji ustawodawca wyłączył także działalność wykonywaną przez agenta pocztowego (zdefiniowanego w art. 3 pkt 3 PrPoczt), który wykonuje działalność w imieniu i na rzecz operatora pocztowego, sam nim nie będąc, oraz działalność pocztową wykonywaną przez podwykonawcę w imieniu operatora pocztowego na podstawie pisemnej umowy (szerzej na ten temat przy omówieniu art. 35 ust. 3 PrPoczt). Nie dotyczy to umowy o współpracę zawieranej pomiędzy operatorami pocztowymi, a ma na celu wyłącznie umożliwienie realizacji usług przez podwykonawców bez konieczności uzyskania uprawnień operatorskich.

3. Przedsiębiorcy z państw członkowskich

Ustawa wprowadziła także obowiązek rejestracji działalności pocztowej prowadzonej przez przedsiębiorcę z państwa członkowskiego UE lub z państwa – członka Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub z państwa, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, czasowo świadczącego w Polsce usługi. Wprawdzie przepis ust. 5 mówi tylko o działalności polegającej na czasowym świadczeniu usług, ale działalność ta obejmuje wszelkie czynności polegające na świadczeniu usług mieszczące się w zakresie działalności pocztowej, z ograniczeniami wynikającymi z ust. 1–4 art. 6 PrPoczt, które omówiono powyżej.

Zobacz także:

Więcej o zmianach w Prawie pocztowym znajdziesz w module Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności