Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi


  • Komentarz zawiera:
    • zmiany wprowadzone ustawą z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 658) dotyczące m.in. właściwości sądów administracyjnych, uprawnień autokontrolnych organów, zawieszenia postępowania, sporządzanie uzasadnień wyroków, zażalenia;
    • zmiany z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy: Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269 ze zm.), która daje uprawnienie funkcjonariuszom lub pracownikom jednostek organizacyjnych kierowanych przez organ nadrzędny do występowania w roli pełnomocnika w sprawach enumeratywnie wskazanych w art. 35 § 5 PPSA, a także Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.), która uznała m.in. oddanie pisma – w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
  • Z publikacji skorzystają urzędnicy, dla których znajomość procedury sądowoadministracyjnej jest niezbędnym narzędziem w pracy. Szczególnie polecana jest adwokatom, prokuratorom, radcom prawnym – przysłuży się lepszemu przygotowaniu do wykonywania praktyki prawniczej. Stanowi również niezwykle przydatne narzędzie pracy asystentów i referendarzy w sądach administracyjnych, bowiem oparta jest o najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w zakresie spraw procesowych.
  • W komentarzu Czytelnik znajdzie szczegółowe omówienie przepisów dotyczących składu sądu i wyłączenia sędziego; stron, uczestników postępowania oraz pełnomocników, zagadnienia związane z postępowaniem przed wojewódzkim sądem administracyjnym, w tym m.in. doręczenia i terminy, a także z postępowaniem mediacyjnym i uproszczonym, zagadnienia poświęcone środkom odwoławczym, uchwały NSA, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wykonywanie orzeczeń sądowych, postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, postępowanie w obrocie zagranicznym, koszty postępowania.

Fragment tekstu z komentarza:
Postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym (art. 3 § 2 pkt 3 PostAdmU).

Podobnie jak w przypadku postępowania administracyjnego ogólnego kognicja sądów administracyjnych obejmuje również postanowienia wydane w toku postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, na które służy zażalenie. Przepis ten został znowelizowany ustawą z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 658). Nowelą wyłączono możliwość zaskarżania postanowień wierzyciela w sprawie niedopuszalności zgłoszonego zarzutu (art. 34 § 1a EgzAdmU) oraz postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela (art. 34 § 2 EgzAdmU). Uznano bowiem, że tego rodzaju postanowienia „mają charakter incydentalny. W tych przypadkach w pełni skuteczna ochrona praw jednostki jest zapewniona poprzez możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięć wydanych w sprawie głównej (postanowień organu egzekucyjnego w sprawie zgłoszonych zarzutów)” (Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Druk sejmowy Nr 1633 i 2538, VII kadencja Sejmu, s. 4). Postanowienia wydane na podstawie art. 34 § 1a i § 2 EgzAdmU nie posiadają charakteru rozstrzygnięcia w znaczeniu materialnym, ale są tylko elementem materiału dowodowego w sprawie wniesionych zarzutów, dlatego też mogą one zostać skontrolowane podczas badania postanowienia w sprawie rozpoznania zarzutu wydanego przez organ egzekucyjny.

Zobacz także:

Więcej o procedurze sądowoadministracyjnej znajdziesz w module Postępowanie administracyjne i egzekucyjne >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności