Prawo budowlane


  • Komentarz stanowi kompleksowe omówienie istotnych zagadnień związanych z problematyką prawa budowlanego, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami z:
  • 9.10.2015 r. (umożliwienie stosowania instytucji umowy urbanistycznej),
  • 10.9.2015 r. (m.in. uzupełnienie regulacji mówiącej o dokonaniu obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego przez właściciela lub zarządcę, określenie czynności organu nadzoru budowlanego podejmowane wobec właściciela lub zarządcy w przypadku, gdy nieprawidłowości nie zostaną usunięte),
  • 25.6.2015 r. (m.in. doprecyzowanie zadania kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie stosowania wyrobów budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych; uściślono ustawowe zadania i obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie kontroli stosowania wyrobów przy wykonywaniu robót budowlanych),
  • 24.7.2015 r. (wskazanie m.in. sytuacji, w których roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę albo zgłoszenia).
  • W publikacji można znaleźć odpowiedzi na problemy związane np. z tematyką praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego, postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, utrzymania obiektów budowlanych, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego; przepisów karnych w zakresie Prawa budowlanego, odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
  • Komentarz uwzględnia orzecznictwo i dorobek doktryny, omawia Prawo budowlane na tle innych przepisów prawnych, dzięki czemu daje rozwiązania wielu zagadnień prawnych z tej dziedziny.
  • Stanowi nieodzowną pomoc dla pracowników organów administracji publicznej (administracji architektoniczno-budowlanej) – zarówno rządowej (urząd wojewódzki), jak i samorządowej (starostwo, miasto na prawach powiatu, okręgowe urzędy górnicze w dziedzinie górnictwa).

Fragment tekstu z komentarza:
Komentowany przepis (art. 38 ustawy Prawo budowlane) reguluje obowiązek prowadzenia wykazu (rejestru) decyzji o pozwoleniu na budowę. Z obowiązkiem prowadzenia rejestru związany jest obowiązek przesyłania decyzji o pozwoleniu na budowę organom, które rejestr ten prowadzą.

Artykuł 38 ust. 1 oznacza, że organ, który wydał pozwolenie na budowę – a może nim być starosta, wojewoda, a w niektórych wypadkach GINB, przesyła odpis tej decyzji właściwemu ze względu na miejsce inwestycji wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) albo innemu organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub też organowi, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, albo pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 934 ze zm.).

Koresponduje to z obowiązkiem wyrażonym w art. 67 ust. 1 ZagospPrzestrzU, w myśl którego wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Zgodnie natomiast z art. 57 ZagospPrzestrzU, wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym, marszałek województwa prowadzi rejestr tych decyzji, o ile inwestycja celu publicznego w niej ustalona ma znaczenie krajowe bądź wojewódzkie, natomiast wojewoda – na terenach zamkniętych.

Rejestr tych decyzji, jak również rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę mają umożliwić organom prawidłowe wypełnianie obowiązków ustawowych. Stosownie bowiem do brzmienia art. 65 ust. 1 pkt 1 ZagospPrzestrzU, organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę.

Zobacz także:

Więcej o prawie budowlanym znajdziesz w module Budownictwo, architektura i urbanistyka >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności