Praktyczny komentarz do przepisów do ustaw samorządowych

Ustawy samorządowe. Komentarz

 

 • Praktyczny komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o
  samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy
   i wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
  uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

 • Komentarz ten stanowi pierwsze na rynku opracowanie, które zawiera szczegółową analizę wszystkich
  zmian do ustaw samorządowych wchodzących w życie w 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem tych,
  które wprowadzono ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
  obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
  (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).

 • Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany, które weszły w życie w lipcu 2018 r. Są to zmiany wynikające
   z ustawy z 15.6.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1349), oraz zmiany wynikające z ustawy z 5.7.2018 r. o szczególnych rozwiązaniach
  dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 1432).Fragment tekstu z komentarza

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz 2018

Art. 10a [Wspólna obsługa, jednostki obsługiwane]

 

KOMENTOWANY PRZEPIS

 

Gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną:

 

1)  jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych,

2)  gminnym instytucjom kultury,

3)  innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego

– zwanym dalej „jednostkami obsługiwanymi”.

 

Spis treści

 

 1. Uwagi ogólne
 2. Zakres przedmiotowy
 3. Jednostki obsługiwane
 4. Regulacje innych ustaw samorządowych


1.  Uwagi ogólne

 

 1. Komentowany przepis jest reakcją na realną potrzebę zwiększenia samodzielności i elastyczności działania jednostek samorządu terytorialnego. Tzw. „outsourcing usług” zapewnia możliwość zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i innej.


2.  Zakres przedmiotowy

 

 1. Katalog celów, dla jakich może być powołana wspólna obsługa, jest katalogiem otwartym, o czym świadczy wyrażenie „w szczególności”. Oznacza to, że zakres wspólnej obsługi może być przez jednostki formułowany w sposób swobodny. Wspólna obsługa może być więc kształtowana poprzez jej dostosowanie np. do nowych zjawisk w funkcjonowaniu administracji samorządowej czy też pojawiających się nowych rozwiązań technicznych. Wśród zadań o charakterze administracyjnym znajdą się te, które wiążą się z obsługą czy zarządzaniem. Będą to zatem zadania polegające np. na wspólnej obsłudze archiwizacji dokumentów jednostek obsługiwanych czy ochrony mienia, jak również zarządzaniu majątkiem ruchomym bądź nieruchomościami. W zakresie wspólnej obsługi administracyjnej mieścić się też będzie pomoc prawna. Jeśli chodzi o zadania o charakterze finansowym, to warto wskazać, że powinny być one szczegółowo określone przy uwzględnieniu regulacji zawartej w art. 10c ust. 2 SamGminU. Zadania organizacyjne mogą niejednokrotnie w swoim zakresie odpowiadać zadaniom administracyjnym, brak sztywnego podziału w tym obszarze umożliwia przyjęcie niejako podwójnego charakteru niektórych czynności, z jakimi może się wiązać wspólna obsługa. Przekazywane do wspólnej obsługi zadania organizacyjne mogą zatem polegać np. na udzielaniu zamówień publicznych, obsłudze informatycznej czy zarządzaniu kadrami.

 

3.  Jednostki obsługiwane

 

 1. Katalog jednostek obsługiwanych jest katalogiem zamkniętym, opartym na podziale wynikającym z art. 9 FinPubU. Jednostkami obsługiwanymi będą więc wyłącznie:

           

  1) jednostki organizacyjne gminy zaliczane do sektora finansów publicznych, a zatem będą to jednostki powołane w celu wykonywania zadań gminy, niemające osobowości prawnej (a zatem samorządowe jednostki budżetowe takie jak: ośrodki pomocy społecznej, szkoły czy zakłady budżetowe);
         

  2) gminne instytucje kultury, czyli podmioty mające osobowość prawną, dla których gmina jest organem stanowiącym, powołane na mocy DziałKultU. Brak ich podporządkowania gminie sprawia, że stanowią odrębną kategorię w ramach przedstawionego katalogu;


  3) inne zaliczane do sektora finansów publicznych gminne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. Będą to więc te samorządowe osoby prawne, które oprócz wykonywania zadań gminy, prowadzą szerszą działalność. Przykładem takich podmiotów są samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

 

4.  Regulacje innych ustaw samorządowych

 

 1. W odniesieniu do pozostałych jednostek samorządowych tożsame regulacje znajdziemy w SamPowiatU (art. 6a) oraz w SamWojU (art. 8c). W konsekwencji, w tym zakresie aktualne pozostają uwagi przedstawione powyżej.

 

 

Powiązania z innymi przepisami:

art. 53 ust. 5 FinPubU,

art. 9 DziałKultU.

 

Zobacz także:

 

Więcej o ustawach samorządowych w module Ustrój i organizacja >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności