Praktycznie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 21.10.2016 r. – ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielenia koncesji. Zastąpiła ona, wcześniej obowiązującą – ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej. W sposób przejrzysty i możliwie elastyczny reguluje, przy równoczesnym zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, metody wyboru podmiotu prywatnego, który będzie realizował określone zadanie publiczne.

 

W komentarzu omówiono m.in.:

  • postępowanie o zawarcie umowy koncesji,
  • instytucję skargi do sądu administracyjnego wnoszonej przez podmiot, który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku czynności podjętych przez koncesjodawcę z naruszeniem przepisów ustawy,
  • regulację umowy koncesji,
  • zakres umowy koncesji, ryzyko ekonomiczne koncesjonariusza,
  • określenie szacunkowej wartości umowy koncesji,
  • ustalenie głównego przedmiotu umowy koncesji,
  • forma zaproszenia do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji,
  • kwalifikacje wykonawców i wybór najkorzystniejszej oferty.

W niniejszej pozycji przedstawiono najnowsze orzecznictwo oraz dorobek doktryny odnoszący się do omawianych zagadnień prawnych, co zapewnia Czytelnikowi najwyższy poziom merytoryczny oraz odznacza się niezwykłym walorem praktycznym.

Komentarz jest przygotowany z myślą o jednostkach sektora finansów publicznych, tj. jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich związkach, jak i do podmiotów prawa publicznego.

 

 

Fragment tekstu z poradnika:

 

I. Uwagi ogólne

1. Artykuł 4 UmowaKoncU określa zakres przedmiotowy UmowaKoncU poprzez wskazanie granicznej wartości umów koncesji, której przekroczenie skutkuje koniecznością stosowania przepisów UmowaKoncU. KoncRobU2009 nie zawierała odpowiednika powyższego przepisu i znajdował zastosowanie do wszystkich umów koncesji niezależnie od ich wartości szacunkowej.

2. Rozwiązanie przyjęte przez prawodawcę powoduje, że UmowaKoncU nie ma zastosowania do umów koncesji na roboty budowlane lub umów koncesji na usługi, których wartość jest nieznaczna. Próg istotności prawodawca określił na poziomie takim samym jak podstawowy poziom istotności przyjęty dla zamówień publicznych (por. art. 4. ZamPublU), to jest na poziomie równowartości w złotych kwoty 30 000 euro. Powyższe rozwiązanie niewątpliwie sprzyja zapewnieniu spójności systemu zamówień publicznych w Polsce.

3. Prawodawca krajowy określił kwotowy próg istotności wartości umów koncesji zdecydowanie niżej niż prawodawca unijny. Zgodnie bowiem z dyrektywą 2014/23/UE próg jej stosowania wynosi 5 225 000 euro. Powyższy próg w systemie prawa krajowego w Polsce odgrywa praktyczną rolę ze względu na to, iż jego przekroczenie wpływa na zmianę zakresu zobowiązania publikacyjnego dotyczącego ogłoszenia w sprawie koncesji. Ogłoszenia w sprawie umów koncesji o wartości wyższej niż 30 000 euro, ale nieprzekraczającej progu unijnego publikuje się w Biuletynie Zamówień Publicznych, a ogłoszenia w sprawie umów koncesji o wartości wyższej niż próg unijny zamieszczane powinny być Dzienniku Urzędowym UE.

4. Komentowany przepis przyjmuje niski próg kwotowy dla stosowania UmowaKoncU. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji jest jednak zgodnie z przepisami UmowaKoncU postępowaniem bardzo elastycznym. Tym samym, niski próg wprowadzony przez komentowany artykuł nie powinien zniechęcać zamawiających do realizacji przedsięwzięć w modelu koncesyjnym, ponieważ nie będzie istotnie podnosił kosztów związanych z prowadzeniem samego postępowania.

5. Próg przyjęty w komentowanym artykule powoduje, że zamawiający sektorowi zobowiązani są stosować UmowaKoncU w przypadku zamiaru zawarcia umów koncesji o wartościach niższych niż progi sektorowe przewidziane przez ZamPublU (418 000 euro dla dostaw lub usług oraz 5 225 000 euro dla robót budowlanych).

 

 

 

Zobacz także:

 

 

Więcej o umowie koncesji na roboty budowlane znajdziesz w module Budownictwo, architektura i urbanistyka>>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności