Praktycznie o sprawozdawczości budżetowej

W publikacji przedstawiono wyjaśnienia na temat sporządzania sprawozdań zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Wśród zmian omówiono nowe sprawozdanie SP-1, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2455). Przedstawione zostały również bieżące problemy związane ze sporządzaniem sprawozdań budżetowych, Rb-50, Rb-PDP, Rb-27S. Wyszczególnione zostały również błędy jakie są najczęściej popełniane w sprawozdaniach. Poradnik wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe występujące w jednostkach samorządowych, opatrzony jest przy tym licznymi przykładami wraz z wypełnionymi formularzami sprawozdań.

 

Ponadto w książce zamieszczono:

 • wyjaśnienia jak sporządzać sprawozdania budżetowe zgodnie z nowymi zasadami, które zostały wprowadzone przez nowe rozporządzenie,
 • porównanie „starego” i „nowego” rozporządzenia – wyszczególnienie zmian,
 • szczegółowe zasady sporządzania nowego sprawozdania SP-1,
 • wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań,
 • przedstawienie sytuacji, gdy następują powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
 • aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań,
 • powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową (w 2017 r. weszły w życie cztery nowelizacje klasyfikacji budżetowej, część zapisów tych nowelizacji weszła w życie 1.1.2018 r.),
 • 11 wypełnionych formularzy sprawozdań wraz z komentarzem,
 • 160 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania,
 • terminarz sporządzania i przekazywania sprawozdań.

 

W książce wyjaśniono również m.in.:

 • jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie Rb-50 w przypadku gdy kwota otrzymanej dotacji w roku nie pokrywa poniesionych wydatków w rozdziale 75011,
 • jak powiązać dane pomiędzy poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
 • jak wykazywać dane w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie PIT, CIT, dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe,
 • jaki jest zakres informacji objętych sprawozdaniem podatkowym SP-1,
 • jakie są szczegółowe zasady sporządzania części A i części B sprawozdania SP-1
 • jak prawidłowo w sekcji 4. „Uchwały rady gminy” odwzorować dane z uchwał podatkowych
 • jakie są zasady aktualizacji danych w przekazanych sprawozdaniach SP-1
 • jak ujmować dochody i wydatki związane z VAT po centralizacji,
 • czy VAT dla celów sprawozdania Rb-27S można uznać jako dochód,
 • jak księgować VAT w zakładach budżetowych.

 

 

Fragment tekstu z poradnika:

Rozdział I. Rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości budżetowej

Sprawozdawczość budżetowa dostarcza dane liczbowe o wykonaniu planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikających z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Dane z tych sprawozdań ujmowane są w składanych przez JST informacjach z wykonania budżetu za I półrocze danego roku i w sprawozdaniach z wykonania budżetu za dany rok. Sprawozdania budżetowe oparte są między innymi na KlasBudżR. Przy wypełnianiu sprawozdań stosuje się różne zasady, w zależności od tego, jakich składników majątkowych dotyczą, które mają następnie wpływ na ich ostateczny kształt. Różne zestawienia liczbowe wspierają zarządzanie finansami publicznymi. Sprawozdawczość budżetowa stanowi istotny element systemu kontroli przebiegu procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych. Sprawozdania powinny służyć optymalizacji zarządzania środkami publicznymi.

 

Obowiązek sporządzania sprawozdań przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym przez JST, wynika z art. 41 ust. 2 FinPubU. Na tej podstawie MF wydało przepisy wykonawcze do ustawy, tj. SprBudżR oraz SprOperFinR.

 

 

Zobacz także:

 

Więcej o sprawozdawczości budżetowej znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności