Praktycznie o samorządzie

Ustawy samorządowe. Nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów

  • W książce Autor szczegółowo komentuje wprowadzone do ustaw samorządowych nowe instytucje takie jak: obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, budżet obywatelski, raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego, indywidualne uprawnienia kontrolne radnego, komisja skarg, wniosków i petycji.
  • W książce w pogłębiony sposób omówiono także nowe regulacje dotyczące obsługi organu stanowiącego i jej organizacji, głosowania, transmisji i utrwalania obrad rad i sejmików oraz klubów radnych i ich uprawnień.
  • W książce – oprócz szczegółowej wykładni nowych przepisów ustaw samorządowych – zamieszczono liczne wzory uchwał i przepisów, które muszą być wprowadzone do statutów jednostek samorządu terytorialnego. Posłużenie się wzorami zawartymi w książce ułatwi wdrożenie nowych przepisów.

 

Fragment tekstu z poradnika:

1. Rodzaje głosowań

 

Art. 14 ust. 2–4 SamGminU (art. 13 ust. 1a–1c SamPowiatU, art. 19 ust. 1a–1c SamWojU)

 

 

  1. Głosowania jawne na sesjach rady (sejmiku województwa) odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

 

  1. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 (1a) nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.

 

  1. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy (powiatu, województwa) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy (powiatu, województwa).

 

Na gruncie przepisów SamGminU, SamPowiatU i SamWojU można wyróżnić trzy rodzaje głosowań w radzie (sejmiku):

1) głosowanie jawne (art. 14 ust. 1 SamGminU, art. 13 ust. 1 SamPowiatU, art. 19 ust. 1 SamWojU),

2) głosowanie imienne (np. art. 28a ust. 5 SamGminU, art. 13 ust. 1b SamPowiatU) lub jawne imienne (art. 19 ust. 1 SamWojU),

3) głosowanie tajne (np. art. 19 ust. 1 SamGminU, art. 27 ust. 2 i 3 SamPowiatU, art. 20 ust. 1 SamWojU).

 

Głosowanie jawne obejmuje taki sposób jego przeprowadzenia, że możliwe jest ustalenie w czasie, w którym się ono odbywa, treści głosów poszczególnych radnych przez obserwację samego procesu głosowania, np. podnoszenia rąk czy korzystania z urządzeń do głosowania, a próba uzyskania takiej informacji nie stanowi naruszenia prawa. Głosowanie jawne jest podstawową formą głosowania w radzie (sejmiku). Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 1 SamGminU (art. 13 ust. 1 SamPowiatU, art. 19 ust. 1 SamWojU) uchwały rady (sejmiku) zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że SamGminU (SamPowiatU, SamWojU) stanowi inaczej. Głosowanie imienne polega natomiast na wyraźnym powiązaniu oddania głosu określonej treści z podaniem w sposób publiczny imienia i nazwiska radnego, który dokonuje tej czynności. Ten sposób głosowania obejmuje więc w szczególności oddanie głosu przez ustne podanie przez radnego imienia i nazwiska oraz treści oddanego głosu. Głosowanie imienne nie może być utożsamiane z głosowaniem jawnym, ponieważ ustawodawca w jednym akcie normatywnym posługuje się oboma tymi pojęciami. Oznacza to, że nie można nadawać im tego samego znaczenia. Głosowanie tajne z kolei obejmuje taki sposób oddania głosu przez radnego, który wyłącza możliwość ustalenia jego treści zarówno w czasie głosowania, jak i po jego zakończeniu, a próba uzyskania informacji w tym zakresie stanowi naruszenie prawa.

 

2. Głosowanie za pomocą urządzeń

 

 

Przepis art. 14 ust. 2 SamGminU (art. 13 ust. 1a SamPowiatU, art. 19 ust. 1a SamWojU) określa podstawową formę przeprowadzania głosowań jawnych na sesjach rady (sejmiku). Stanowi ją głosowanie za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Oznacza to, że wszystkie głosowania jawne w radzie (sejmiku) muszą być przeprowadzane z wykorzystaniem urządzeń technicznych, które pozwalają zarówno na ustalenie w czasie rzeczywistym treści głosów oddanych przez poszczególnych radnych, jak i na odtworzenie tych danych w przyszłości. Wykorzystywanie tych urządzeń jest obligatoryjne. Wynikają stąd dwa obowiązki:

1) zakupu i zainstalowania tych urządzeń, który obciąża organ wykonawczy jako podmiot odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw JST i kierownika jej urzędu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka województwa),

2) stosowania wspomnianych urządzeń we wszystkich głosowaniach jawnych, który obciąża przewodniczącego rady (sejmiku) jako podmiotu organizującego prace rady (sejmiku) i prowadzącego jego obrady.

 

Naruszenie powyższych obowiązków może być jednak oceniane wyłącznie na płaszczyźnie politycznej.

 

 

 

Zobacz także:

 

Więcej o samorządzie w module Ustrój i organizacja>>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności