Praktycznie o prawie cywilnym

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1–352

 1. Tom I obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące:
 • przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: podmiotów stosunków cywilnoprawnych, zagadnienia retroakcji ustaw, zasady domniemania dobrej wiary, zakazu nadużycia prawa podmiotowego;
 • osób fizycznych: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; dóbr osobistych i ich ochrony; miejsca zamieszkania i uznania za zmarłego;
 • osób prawnych oraz przedsiębiorców i ich oznaczeń: tzw. ułomnych osób prawnych, kuratora osoby prawnej, podstawowych zasad prawa firmowego;
 • mienia: podziału rzeczy na ruchomości i nieruchomości, części składowych rzeczy i przynależności, pożytków z rzeczy;
 • czynności prawnych i zagadnień takich, jak: zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń;
 • własności: treści prawa, nabycia i jego utraty, współwłasności, ochronie własności;
 • użytkowania wieczystego i ograniczonych praw rzeczowych: użytkowania, służebności gruntowych, służebności osobistych i służebności przesyłu, zastawu i hipoteki;
 • posiadania: ochrony posiadania, domniemań prawnych związanych z posiadaniem i przeniesienia posiadania.

 

 1. Wydanie 2 to dla Czytelnika cenny przegląd zmian wprowadzonych do Kodeksu cywilnego m.in. przez ustawy:
 • z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw dotyczącego skrócenia podstawowych terminów przedawnienia roszczeń (Dz.U. z 2018 r. poz 1104) – wprowadzenie krótszego ogólnego terminu przedawnienia roszczeń (6 lat), przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata.
 • z 6.3.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) dotyczące prokury. Zmieniony został także art. 1091 1 KC poprzez wyraźne upoważnienie przedsiębiorców – osób fizycznych do udzielania prokury, po uzyskaniu wpisu w CEIDG;
 • z 26.1.2016 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398) dotyczące ustanowienia kuratora w sytuacji braku organów oraz wygaśnięcia prokury. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw dodała do art. 1097 KC § 31, zgodnie z którym ustanowienie kuratora na podstawie art. 42 § 1 KC spowoduje wygaśnięcie prokury, a w okresie trwania kurateli nie będzie możliwe ustanowienie prokury;

 

 1. Dzięki wsparciu praktycznie opracowanych treści zawartych w Komentarzu Czytelnik zyskuje:
 • argumenty do obrony własnych racji: najnowsze orzecznictwo z danego tematu, pozwalające na sprawdzenie najnowszej linii orzeczniczej,
 • omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu oraz poglądy doktryny w danej materii: zawiera odniesienia do poglądów wyrażonych w innych pozycjach literatury.

 

 

Fragment tekstu z komentarza:

 

Art. 125 [Terminy po orzeczeniu]

 • 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

 1. Modyfikacja terminów przedawnienia.Komentowany przepis modyfikuje termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu, sądu polubownego lub innego kompetentnego organu oraz roszczeń stwierdzonych ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd.

 2. Terminy przedawnienia roszczeń stwierdzonych orzeczeniem lub ugodą.Ogólny termin przedawnienia dla roszczeń, o których mowa w art. 125 § 1 KC, wynosi 6 lat (termin ten został skrócony z 10 lat zgodnie z art. 1 pkt 4 ZmKC18), zaś termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe należne w przyszłości wynosi 3 lata. Od reguł tych ustawodawca nie przewiduje wyjątków, a zatem termin 6-letni jest właściwy również dla roszczeń, które przed stwierdzeniem orzeczeniem czy ugodą podlegały krótszemu terminowi przedawnienia. Komentowany przepis nie znajduje natomiast zastosowania do roszczeń, które z mocy ustawy nie ulegają przedawnieniu (M. Pyziak-Szafnicka, w: Pyziak-Szafnicka, Księżak, Komentarz KC, 2014, s. 1239). Terminy, o których mowa w art. 125 § 1 KC, należy liczyć od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym dane roszczenie zostało stwierdzone, od dnia zawarcia ugody sądowej albo od dnia zatwierdzenia przez sąd ugody zawartej przed mediatorem.

 3. Stwierdzenie roszczenia.Przez stwierdzenie roszczenia orzeczeniem należy rozumieć jego zasądzenie lub ustalenie. Artykuł 125 § 1 KC nie ma natomiast zastosowania do orzeczeń, o których mowa w art. 64 KC i art. 1047 KPC (tak post. SN z 20.4.2006 r., III CSK 37/06, OSNC 2007, Nr 2, poz. 29). Zakres zastosowania komentowanej regulacji nie obejmuje także roszczeń stwierdzonych innym tytułem egzekucyjnym niż orzeczenie i ugoda, w szczególności aktem notarialnym, oraz (do 1.8.2016 r.) bankowym tytułem egzekucyjnym (zob. wyr. SA w Białymstoku z 7.2.2014 r., I ACa 687/13, Legalis). Artykuł 125 § 1 KC dotyczy ponadto wyłącznie roszczeń stwierdzonych, a zatem nie ma zastosowania do przyszłych roszczeń, których powstanie zostało ustalone przez sąd lub przez strony w ugodzie (zob. P. Machnikowski, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2017, s. 318–319).

 4. Roszczenia umieszczone na liście wierzytelności.W wyr. z 8.4.2008 r. (II CSK 533/07, Legalis) SN stwierdził, że komentowany art. 125 § 1 KC ma zastosowanie również do roszczeń umieszczonych na liście wierzytelności uznanej przez sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym.

 


Zobacz wybrane zagadnienia powiązane z
art. 1–352:

 

Więcej o zagadnieniach powiązanych z Kodeksem cywilnym znajdziesz w module Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności