Praktycznie o prawie cywilnym

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088.

 1. Szczegółowe omówienie zagadnień poświęconych:
 • wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania,
 • potrącenia,
 • odnowienia,
 • zwolnienia z długu,
 • zmiany wierzyciela lub dłużnika,
 • ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,
 • umów nazwanych (m.in. sprzedaż, zamiana, najem, dzierżawa, pożyczka, zlecenie),
 • prawa spadkowego (zostały omówione zagadnienia takie jak: forma testamentu, zapis i polecenie, stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy, odpowiedzialność za długi spadkowe, wspólność majątku spadkowego i dział spadku, umowy dotyczące spadku).

 

 1. Wydanie 9 to dla Czytelnika cenny przegląd zmian wprowadzonych do Kodeksu cywilnego m.in. ustawami:
 • o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), regulującej m.in. zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który wykonywał we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa;
 • o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) dotyczące transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2015/2302/UE z 25.11.2015 r. w celu poprawy funkcjonujących rozwiązań prawnych, w szczególności w zakresie zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych;
 • o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933) dotyczące odpowiedzialności solidarnej inwestora i podwykonawcy.

 

 1. Dzięki wsparciu praktycznie opracowanych treści zawartych w Komentarzu Czytelnik zyskuje:
 • argumenty do obrony własnych racji: najnowsze orzecznictwo z danego tematu, pozwalające na sprawdzenie najnowszej linii orzeczniczej,
 • omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu oraz poglądy doktryny w danej materii: zawiera odniesienia do poglądów wyrażonych w innych pozycjach literatury.

 

 

Fragment tekstu z komentarza:

Art. 10381 [Kontynuacja działalności przedsiębiorstwa] (wchodzi od 25.11.2018)


W przypadku gdy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo, dział spadku obejmuje to przedsiębiorstwo z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia kontynuacji prowadzonej przy jego wykorzystaniu działalności gospodarczej, chyba że spadkobiercy oraz małżonek spadkodawcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie, nie osiągnęli porozumienia co do kontynuacji tej działalności.

 1. Wskazówka dla sądu. W nowym przepisie art. 10381 znalazła się wskazówka dla sądu dokonującego sądowego działu spadku, gdy jego składnikiem jest przedsiębiorstwo. Sąd w takim przypadku powinien dążyć do zapewnienia kontynuacji prowadzonej przy wykorzystaniu przedsiębiorstwa działalności gospodarczej. Wymaga to jednak porozumienia spadkobierców i małżonka spadkodawcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie. Przedmiotem tego porozumienia ma być kontynuacja działalności przedsiębiorstwa.
 2. Zakres zastosowania wskazówki. Przepis art. 10381 dotyczy działu spadku zarówno w razie dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. Odnieść go należy wyłącznie do sądowego działu spadku.
 3. Termin dla porozumienia spadkobierców i małżonka. Brak w omawianym przepisie wskazania terminu, w jakim porozumienie spadkobierców i małżonka co do kontynuacji działalności przedsiębiorstwa ma być osiągnięte. Wydaje się, że rozsądny (uzasadniony w danych okolicznościach) termin do osiągnięcia porozumienia nie tylko może, ale i powinien wyznaczyć sąd spadku.

Dopiero po upływie tego terminu i braku widoków na osiągnięcie porozumienia sąd spadku dokona działu spadku według zasad ogólnych.Zobacz wybrane zagadnienia powiązane z art. powiązane z art. 450–1088 KC:

Więcej o zagadnieniach powiązanych z Kodeksem cywilnym znajdziesz w module Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze>>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności