Praktycznie o budownictwie mieszkaniowym w trybie specprzepisów

Celem publikacji jest przede wszystkim ujęcie problematyki przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z perspektywy praktycznej. Czytelnik uzyskuje kompleksową wiedzę, jak powinno zostać prawidłowo i skutecznie przeprowadzone postępowanie mające na celu:

  • podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz towarzyszących,
  • wydanie decyzji administracyjnych, niezbędnych w procesie przygotowania inwestycji z uwzględnieniem modyfikacji trybów działania w sytuacji wykorzystywania specustawy mieszkaniowej lub ustawy o rewitalizacji.

W publikacji zostały przedstawione wszystkie etapy rozpatrzenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz towarzyszącej oraz uzyskania zgody budowlanej i innych decyzji administracyjnych (środowiskowych, zarządców dróg publicznych, służb konserwatorskich i zgód wodnoprawnych) z uwzględnieniem ponaglenia oraz mediacji (nowych instytucji prawnych wprowadzonych nowelizacją KPA), a także etapu postępowania odwoławczego, jego specyfiki oraz skutków prawnych (pośrednich i bezpośrednich) wydania rozstrzygnięć przez każdy z organów.

Książka ta doskonały poradnik jak sprawnie przeprowadzić postępowanie w celu uniknięcia konsekwencji w postaci ponagleń oraz kar pieniężnych za nieuzasadnioną zwłokę postępowania. Jest doskonałym narzędziem zarówno dla sektora biznesu, jak i dla urzędników rozpatrujących wnioski i wydających zgody, pozwolenia, decyzje.

Niekwestionowanym atutem jest katalog 11 praktycznych wzorów ww. dokumentów.

 

Fragment tekstu z poradnika:

 

Rozdział IV. Postępowania odszkodowawcze jako skutek realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących na podstawie przepisów specjalnych

1. Wprowadzenie

 

InwestMieszkU ustala zasady szczególne postępowań odszkodowawczych w stosunku do ogólnych zasad z GospNierU. Podstawą roszczeń odszkodowawczych, związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej, mogą więc być:

 

1) ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie ciągów, przewodów i obiektów infrastruktury technicznej w sytuacji braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego, które mogą stanowią dodatkowy element pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących,

 

2) szkody powstałe w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie zwykłego (nierozszerzonego o powyższe ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości) pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących,

 

3) ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości lub jej części w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem w związku ze zrealizowaniem ciągów, przewodów i obiektów infrastruktury technicznej.

 

Inwestor po uzyskaniu pozwolenia na budowę (bez względu na jego zakres) ma obowiązek ustalić wysokość należnego odszkodowania z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe na nieruchomości na mocy art. 35 ust. 4 InwestMieszkU. Czas na dopracowanie uzgodnienia w tym zakresie ustalono w art. 35 ust. 5 InwestMieszkU na 30 dni, licząc od dnia, w którym inwestor uzyskał prawo wejścia na teren nieruchomości objętej pozwoleniem na budowę (tj. dzień, w którym decyzja stała się wykonalna, a więc ostateczna, prawomocna lub na skutek nadanego rygoru natychmiastowej wykonalności). Po bezskutecznym upływie tego terminu każda ze stron prowadzonych negocjacji może zwrócić się do organu, który wydał pozwolenie na budowę, o ustalenie wysokości odszkodowania. Tutaj, niestety, ustawodawca nie uniknął błędu, jaki zdarzył się już przy konstruowaniu przepisów specustawy drogowej i który to błąd udało się skorygować dopiero po kilku latach jej obowiązywania. Co do ogólnej zasady sprawy o odszkodowania należą do zadań starostów wykonujących zlecone zadania z zakresu administracji rządowej. Starosta wykonujący obowiązki organu administracji architektoniczno-budowlanej zaś nie wypełnia, według wyznawanej powszechnie zasady, zadań rządowych w powyższym rozumieniu. Co więcej – urzędnicy wydający pozwolenia na budowę organizacyjnie zazwyczaj są w innych strukturach urzędu niż urzędnicy prowadzący postępowania odszkodowawcze. Ze względu na wypełniane zadania zazwyczaj mają też inne wykształcenie. Z brzmienia art. 35 ust. 5 InwestMieszkU należy domyślać się, że intencją autorów InwestMieszkU było umożliwienie wejścia na teren nieruchomości objętej pozwoleniem na budowę inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej z robotami budowlanymi pomimo niezawarcia, w drodze negocjacji, porozumienia z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym. To znana praktyka stosowana już na bazie innych specustaw, choć wątpliwa z powodów społecznych. Skierowanie kompetencji prowadzenia postępowań odszkodowawczych do służb administracji architektoniczno-budowlanej może jednak okazać się poważnym utrudnieniem kompetencyjnym i organizacyjnym. Takie niuanse zapisów prawnych mogą mocno skomplikować wypełnianie określonych InwestMieszkU zadań i zniweczyć zamysł sprawnej realizacji inwestycji mieszkaniowych.

 

Po zakończeniu budowy, w ciągu 3 dni, inwestor jest zobowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. Jeśli jest to niemożliwe, powoduje nadmierne trudności lub koszty, ewentualnie gdy w trakcie robót powstały szkody, których nie uwzględniło porozumienie (dobrowolne) podpisane z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą posiadającą inne prawa rzeczowe na nieruchomości, to wówczas przysługuje dodatkowe odszkodowanie, określone w drodze decyzji.

 

 

Zobacz także:

 

Więcej o zagadnieniach mieszkaniowych znajdziesz w module Gospodarka nieruchomościami >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności