Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze


Publikacja w jasny i precyzyjny sposób wskazuje, jak wygrać przetarg w zamówieniach publicznych. Dzięki licznym przykładom oraz odwołaniom do orzecznictwa KIO, artykułów i doktryny odpowiada na pytania rodzące się podczas procesu przetargowego. Skierowana jest zarówno do zamawiających, jak i wykonawców oraz ich pełnomocników, będących adwokatami bądź radcami prawnymi.

Zalety publikacji:

  • najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny oraz aktualny stan prawny obejmujący tekst jednolity ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
  • wzory dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m.in. JEDZ wraz z instrukcją wypełniania, a także zestawienie dokumentów, które potrzebne są w poszczególnych krajach.

Fragment tekstu z poradnika:

7. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
(…)

Aktualne brzmienie przepisu art. 90 ust. 1 PrZamPubl obliguje zamawiającego do wezwania wykonawcy do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Jeżeli powyższe okoliczności zaistnieją, wówczas zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Należy podkreślić, że nie jest to katalog zamknięty. Zamawiający może oczekiwać również wyjaśnień w innym zakresie, jeżeli na tym tle poweźmie wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Dyspozycja normy wynikającej z art. 90 ust. 1 PrZamPubl aktualizuje się więc dopiero w sytuacji, gdy zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie. Kluczowe w tym przepisie jest zaistnienie kumulatywnego spełnienia przesłanek tj. jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego. Dopiero stwierdzenie tych dwóch okoliczności obliguje zamawiającego do wszczęcia procedury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Potwierdza to orzecznictwo:

1) „Źródła braku konieczności precyzyjnego sformułowania okoliczności podlegających wyjaśnieniu nie można upatrywać w powstaniu z momentem wezwania domniemania prawnego rażąco niskiej ceny. Z przepisu art. 90 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wynika bowiem jedynie, że wezwanie jest następstwem pojawienia się stanu niepewności co do rzetelności ceny danej oferty, na co wskazuje użyte w komentowanym przepisie sformułowanie «cena oferty wydaje się rażąco niska», który to stan powinien zostać usunięty w drodze wyjaśnień. Z powyższego należy wnioskować, że nie mamy do czynienia z domniemaniem prawnym, ponieważ z istoty domniemania wynika nakaz przyjmowania określonych faktów za stwierdzone. Ponadto należy zauważyć, że przepis art. 90 ustawy różnicuje sytuacje, w których wezwanie do złożenia wyjaśnień jest obligatoryjne (patrz ust. 1a pkt 1), od sytuacji, w których zamawiający takiego obowiązku nie ma (patrz ust. 1a pkt 2). Przyjęcie zapatrywania, że w momencie wezwania powstaje domniemanie prawne rażąco niskiej ceny oferty prowadziłoby do sytuacji, w których – w warunkach fakultatywnego wezwania do złożenia wyjaśnień – źródła domniemania należałoby upatrywać nie tyle w przepisie prawa, co w uznaniowej decyzji zamawiającego. Nawet gdyby jednak przyjąć istnienie takiego domniemania, to okoliczność ta nie zwalnia zamawiającego, z przyczyn wskazanych powyżej, od wskazania z jakich powodów cena oferty wykonawcy wydaje się rażąco niska i budzi jego wątpliwości” (wyr. KIO z 23.2.2017 r., KIO 289/17, Legalis);

2) „Zamawiający samodzielnie decyduje, czy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia w konkretnej sytuacji. Należy pamiętać, że obecnie zamawiającemu musi «wydawać się», że zaoferowana cena jest rażąco niska i jednocześnie musi «budzić wątpliwość» Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za tą zaoferowaną cenę. Pierwszą z przesłanek należy rozpatrywać w kontekście uprawnienia zamawiającego, jednakże uprawnienia z którego zamawiający nie może korzystać swobodnie i które musi odnosić do danego postępowania o zamówienia rozpoznawanego w danych realiach rynkowych, to nie może «wydawać się» zamawiającemu pozornie co do istnienia, bądź pozornie nie «wydawać się». Pierwsza z przesłanek stanowiących podstawę zwrócenia się zamawiającego do wykonawcy o złożenie wyjaśnień, w tym dowodów, w zakresie zaoferowanej ceny oferty zaistnieć musi wespół z drugą przesłanką, tj. zaoferowana cena musi budzić wątpliwości zamawiającego tzn.: że zamówienie nie zostanie wykonane zgodnie z przedmiotem tego zamówienia wskazanym w SIWZ, że zamówienie nie zostanie wykonane zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa jak również że zamówienie nie zostanie wykonane zgodnie z zasadami sztuki zawodowej np.: przy użyciu odpowiednich nakładów sprzętowych, osobowych, czasowych z zachowaniem określonych standardów” (wyr. KIO z 27.2.2017 r., KIO 293/17, Legalis).


Zobacz także:


Więcej o procedurach w zamówieniach publicznych znajdziesz w module Zamówienia publiczne >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności