Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

  • Reforma postępowania administracyjnego wprowadzona ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) spowodowała liczne zmiany w KPA. Nowelizacja, która weszła w życie 1.1.2018 r., objęła także zasady egzekucji należności pieniężnych i postępowania zabezpieczającego w administracji.
  • Omówienie procedury dotyczącej postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w JST, z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie. Komentarz zawiera szeroki zbiór orzecznictwa sądowego oraz odpowiedzi na praktyczne pytania odnoszące się do toku procedowania.
  • Komentarz to praktyczna pomoc dla wszystkich pracowników JST biorących udział w postępowaniu administracyjnym, w tym odpowiedzialnych za postępowanie egzekucyjne. Pozycja to również obszerne źródło wiedzy dla zainteresowanych reformą postępowania administracyjnego.
Fragment tekstu z poradnika:
2. Postępowanie egzekucyjne a egzekucja administracyjna

Zasadnie wskazuje się w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, że egzekucja administracyjna i egzekucyjne postępowanie administracyjne to dwa odrębne terminy. Postępowanie egzekucyjne w administracji to zorganizowany ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy egzekucyjne oraz inne podmioty w celu przymusowego wykonania obowiązków objętych egzekucją administracyjną. Postępowanie egzekucyjne jest wszczynane prędzej niż egzekucja. Obejmuje ono, oprócz stosowania środków egzekucyjnych, czynności procesowe podejmowane nie tylko przez organ egzekucyjny, lecz również przez inne podmioty, np. przez wierzyciela. Egzekucja administracyjna polega na stosowaniu przez powołane do tego organy konkretnych środków przymusu służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku.

Termin „postępowanie egzekucyjne” wskazuje na aspekt procesowy stosowania przymusu egzekucyjnego, natomiast termin „egzekucja administracyjna” – na aspekt materialny. Egzekucja administracyjna oznacza stadium zastosowania konkretnego środka egzekucyjnego, wyznaczonego w toku postępowania egzekucyjnego, po przeprowadzeniu czynności procesowych na etapie wszczęcia oraz rozpoznawczym. Związek pomiędzy egzekucją i postępowaniem egzekucyjnym wyraża się w tym, że egzekucja ma miejsce w ramach tego postępowania i nie może odbyć się w inny sposób (zob. L. Klat-Wertelecka, Glosa do wyr. NSA z 25.8.2010 r., I FSK 872/09, s. 855–856; por. wyr. NSA z 26.3.2009 r., II FSK 1462/08, Legalis; wyr. NSA z 7.1.2010 r., II FSK 1289/08, Legalis).

Celem postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie do realizacji przez zobowiązanego jego obowiązków. Zatem stosowanie egzekucji administracyjnej będzie miało miejsce wówczas, gdy nałożono na zobowiązanego określone obowiązki, a zobowiązany obowiązków tych nie wykonuje dobrowolnie (wyr. NSA z 27.4.2011 r., II OSK 749/10, Legalis; wyr. NSA z 3.6.2011 r., II OSK 946/10, Legalis). Komentowana ustawa dotyczy problematyki drażliwej z punktu widzenia społecznego, a zarazem istotnej z punktu widzenia celowego funkcjonowania administracji publicznej. Zawiera ona wiele regulacji o dużym stopniu szczegółowości, normujących stosowanie poszczególnych środków egzekucyjnych. Dotyczą one czynności podejmowanych przez organy egzekucyjne oraz ich pracowników zarówno o charakterze prawnym, jak i faktycznym. Postępowanie egzekucyjne pozostaje mocno sformalizowane, a uprawnienia zobowiązanego ściśle określone (wyr. WSA w Gliwicach z 9.1.2012 r., I SA/Gl 307/11, Legalis). Bezwzględny charakter przepisów ustawy, konieczność zachowania wysokiego poziomu skuteczności prowadzonej egzekucji przy jednoczesnym unikaniu wyrządzenia zobowiązanemu zbytniej dolegliwości nakazują ścisłą interpretację jej przepisów, a tym samym zasadniczo wyłączenie możliwości stosowania wykładni rozszerzającej.


Zobacz także:

Więcej o postępowaniu egzekucyjnym w administracji znajdziesz w module Postępowanie administracyjne i egzekucyjne >>
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-203, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł