Polityka rachunkowości 2018


W książce szczegółowo skomentowano funkcjonowanie wszystkich kont dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, opierając się o przepisy funkcjonujące od stycznia 2018 r. Publikacja zawiera również przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego zasady (politykę) rachunkowości oraz wzór załącznika dotyczącego metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego. Wzorcowy opis funkcjonowania wszystkich kont zamieszczony w książce z pewnością pomoże księgowym w modyfikacji „starego” ZPK w celu dostosowania go do nowych wytycznych.

Zmiany w szczególności dotyczą:

1) dodania do katalogu definicji pojęcia jednostki nadrzędnej;
2) dopuszczenia prowadzenia ewidencji prowadzonej na kontach pozabilansowych w inny sposób niż określony w załączniku Nr 3, ustalony przez jednostkę pod warunkiem, że zapewni wykonanie obowiązków sprawozdawczych wynikających z odrębnych przepisów;
3) zmiany w sprawozdawczości finansowej, w tym dodania informacji dodatkowej powodującej dostosowanie ewidencji do tych zmian;
4) dostosowania zasad budowy zakładowego planu kont, zwłaszcza ewidencji pozabilansowej oraz funkcjonowania konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”, do specyficznych zasad funkcjonowania niektórych systemów informatycznych, przede wszystkim platformy informatycznej SAP;
5) zmiany opisu funkcjonowania kont: 226 „Należności długoterminowe”, 245 „Wpływy do wyjaśnienia”, 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” oraz 870 „Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego”.

Fragment tekstu z poradnika:

W zależności od rozmiarów gospodarki budżetowej JST w praktyce przyjmowane są różne rozwiązania prowadzenia ewidencji księgowej w budżecie i urzędzie JST:
1. Prowadzona jest odrębna rachunkowość budżetu i urzędu jako jednostki budżetowej. Rachunek bankowy budżetu pełni także funkcje przypisane rachunkowi bankowemu bieżącemu urzędu jako jednostki budżetowej. Na rachunek bieżący budżetu wpływają bezpośrednio lub z kasy urzędu wszystkie dochody własne urzędu i z rachunku budżetu są realizowane wydatki objęte planem finansowym wydatków urzędu. Jeżeli urząd JST nie posiada wyodrębnionego rachunku bankowego dla jednostki budżetowej, to ewidencja analityczna w zakresie dochodów i wydatków własnych urzędu powinna być prowadzona do konta 133 „Rachunek budżetu”.
2. System mieszany – polegający na tym, że w urzędzie jako jednostce budżetowej rachunek bieżący służy do realizacji operacji związanych z planem finansowym wydatków jednostki budżetowej, całość dochodów własnych w urzędzie realizowana jest zaś za pośrednictwem rachunku budżetu lub odwrotnie – w urzędzie, jako jednostce budżetowej, rachunek bieżący służy do realizacji operacji związanych z planem finansowym dochodów budżetowych jednostki budżetowej, całość wydatków budżetowych urzędu realizowana jest zaś za pośrednictwem rachunku budżetu.

W urzędach, w których funkcjonuje tylko rachunek budżetu lub w których rola rachunku bankowego urzędu ograniczona jest do rejestrowania operacji związanych z planem finansowym wydatków urzędu lub dochodów budżetowych, należy równolegle dokonywać zapisów w urządzeniach księgowych budżetu i w urządzeniach księgowych urzędu jako jednostki budżetowej.

Plan kont dla budżetu JST może być uzupełniony w miarę potrzeby o właściwe konta planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Integralną częścią ewidencji księgowej urzędu jest ewidencja podatków i jest ona prowadzona z wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont urzędu jako jednostki budżetowej.


Zobacz także:


Więcej o polityce rachunkowości znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności