Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne


  • Jedyna na rynku pozycja o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Komentarz w 9. wydaniu uwzględnia zmiany związane, m.in. z uchwaleniem ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), a także te, które weszły w życie 1.1.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1890). Do najważniejszych z nich należą: nowe przepisy (art. 37f–37n) dotyczące utworzenia miejscowego planu rewitalizacji, zmiany i doprecyzowanie warunków sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nowe rozumienie pojęcia inwestycji celu publicznego oraz regulacje dotyczące planowania przestrzennego na obszarze metropolitalnym, w szczególności zakres ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, a także czynności marszałka województwa dotyczące sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego (dodany rozdział 2a).
  • Publikacja – ze względu na walor praktyczny – jest adresowana do praktyków, którzy zawodowo zajmują się przygotowaniem aktów planistycznych: pracowników administracji samorządowej opracowujących miejscowe i wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia zagospodarowania przestrzennego, w szczególności zaś do organów gminy.
  • Atutem komentarza są szerokie odniesienia do poprzednio obowiązującej ustawy z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz omówienie przepisów przejściowych, które w sposób jasny rozstrzyga o stosowaniu odpowiednich regulacji do stanów faktycznych, zaistniałych w okresie wprowadzania nowej ustawy.

Fragment tekstu z poradnika:
Regulacje dotyczące rewitalizacji wprowadzone zostały ustawą z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), a weszły w życie 18.11.2015 r. Powyższa ustawa przyznaje radzie gminy kompetencje do wyznaczenia, m.in. obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Obszary gminy, na których występuje stan kryzysowy wyrażający się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, niskiego poziomu kapitału ludzkiego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym może zostać uznany za obszar zdegradowany. Aby tak się stało konieczne jest wystąpienie co najmniej jednego negatywnego zjawiska gospodarczego lub środowiskowego lub przestrzenno-funkcjonalnego czy też technicznego.

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym dochodzi do szczególnej koncentracji ww. negatywnych zjawisk i na którym gmina zamierza prowadzić rewitalizację (ze względu na jego istotne znaczenie dla rozwoju gminy) wyznacza się jako obszar rewitalizacji.

Ustalenia ww. obszarów dokonuje rada gminy podejmując stosowne uchwały. Rada gminy przyjmuje także uchwałą gminny program rewitalizacji.

Dopiero po wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, a także po przyjęciu gminnego programu rewitalizacji rada gminy uchwala miejscowy plan rewitalizacji będący szczególną formą planu miejscowego. O tym, iż stanowi on szczególną formę planu miejscowego przesądza ustawodawca art. 37f ust. 2 ZagospPrzestrzU. Ustawodawca dopuścił także uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji w drodze zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zobacz także:

Więcej o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdziesz w module Budownictwo, architektura i urbanistyka >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności