Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Komentarz

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Jako akt prawa miejscowego powinien spełniać szereg wymogów określonych w ustawie 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073). Stosując zasadę proporcjonalności, organy gminy mogą w tworzonym planie, m.in.: ograniczać uprawnienia właścicieli w celu pełniejszej realizacji innych wartości, które uznały za ważniejsze.
  • Komentarz to kompleksowa pozycja, która odpowiada na pytania dotyczące, m.in.: charakteru uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kompetencji organu do dokonywania zmian w ustaleniach dotyczących sporządzania planu, zakresu władztwa planistycznego gminy odnosząc się do prawa własności.
  • Pozycja stanowi pomoc dla osób odpowiedzialnych za planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminach.

Fragment tekstu z poradnika:

I. Komentarz

1. Podmiotem sporządzającym projekt planu miejscowego jest organ wykonawczy gminy. Podjęcie tej czynności przez radę gminy oznaczałoby naruszenie właściwości organów w rozumieniu art. 28 PlanZagospU i tym samym nieważność planu miejscowego. Wyjątkiem od zasady właściwości wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest sporządzenie projektu przez wojewodę w trybie zarządzenia zastępczego na podstawie art. 12 ust. 3 PlanZagospU lub przepisów odrębnych.

2. Projekt planu miejscowego zawiera część tekstową i graficzną. Przepisy ustawy w art. 16 PlanZagospU oraz ZakrProjPlanZagPrzeR określają skalę planu, a także wymagany zakres projektu planu miejscowego w części tekstowej i graficznej, z uwzględnieniem w szczególności wymogów dotyczących materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia projektem planu miejscowego jest projekt tekstu planu miejscowego i projekt rysunku planu miejscowego. Tekst planu miejscowego stanowi treść uchwały rady gminy i jego redakcja przybiera postać przepisów prawnych. Rysunek planu jest załącznikiem graficznym do uchwały w sprawie planu miejscowego. Tak więc część rysunkowa miejscowego planu jest równorzędna z jego częścią tekstową i nie może być nieuwzględniana przy jego interpretacji.

Zgodnie z § 3 ZakrProjPlanZagPrzeR projekt tekstu planu miejscowego powinien zawierać:

1) określenie podstawy prawnej podjęcia uchwały, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy;
2) określenie granic obszaru objętego uchwałą;
3) określenie integralnych części uchwały;
4) ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy.

Natomiast projekt rysunku planu miejscowego powinien zawierać (§ 7 ZakrProjPlanZagPrzeR):
1) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu miejscowego;
2) określenie skali projektu rysunku planu miejscowego w formie liczbowej i liniowej;
3) granice obszaru objętego planem miejscowym;
4) granice administracyjne;
5) granice terenów zamkniętych oraz granice ich stref ochronnych;
6) granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
7) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich oznaczenia;
8) linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego terenu;
9) w razie potrzeby oznaczenia elementów informacyjnych, niebędących ustaleniami projektu planu miejscowego.

Projekt rysunku planu miejscowego sporządza się w czytelnej technice graficznej zapewniającej możliwość wyłożenia go do publicznego wglądu, sporządzania jego kopii, a także ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. Na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego. Do projektu rysunku planu miejscowego dołącza się objaśnienia wszystkich użytych oznaczeń.

Zobacz także:

Więcej o zagospodarowaniu przestrzennym znajdziesz w module Budownictwo, architektura i urbanistyka >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności