Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach


1. Publikacja stanowi praktyczny komentarz do przepisów ustawy o petycjach i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o skargach i wnioskach. Zawiera:
  • szczegółowe omówienie zasad sporządzania, wnoszenia i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków;
  • wyczerpującą analizę zasad rozróżniania petycji, skarg i wniosków oraz praktycznych konsekwencji z tym związanych;
  • szczegółowe omówienie problemów związanych z rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego;
  • szczegółowe omówienie zasad sporządzania dokumentów w postępowaniu w sprawie petycji, skarg i wniosków.
2. W jednej publikacji zostało zebrane aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i stanowisk organów administracji dotyczące petycji, skarg i wniosków.
3. Książka stanowi niezbędną lekturę i narzędzie pracy dla pracowników wszystkich organów władz publicznych, do których mogą być kierowane petycje, skargi i wnioski, a zatem – w szczególności – administracji samorządowej i rządowej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, które posługują się tymi wystąpieniami w swojej działalności.
4. Komentarz rozwieje wiele wątpliwości interpretacyjnych, które występują w praktyce, i przedstawi prawidłowe zasady postępowania z petycjami, skargami i wnioskami, poparte poglądami zawartymi w orzecznictwie sądów administracyjnych i w stanowiskach organów administracyjnych.
5. Dzięki niniejszej publikacji dowiedzieć się można w szczególności:
  • jakie są obowiązki organu, do którego wniesiono petycję, skargę lub wniosek;
  • w jaki sposób prawidłowo prowadzić postępowanie w sprawie petycji, skargi lub wniosku;
  • w jaki sposób prawidłowo odpowiadać na petycje, skargi i wnioski;
  • w jaki sposób prawidłowo sporządzać niezbędne dokumenty związane z przyjmowaniem i załatwianiem petycji, skarg i wniosków;
  • jak zgodnie z prawem powinny być sporządzane i podejmowane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego uchwały dotyczące petycji, skarg i wniosków.

Fragment tekstu z komentarza:
Wadliwe zakwalifikowanie pisma mającego znamiona skargi może narazić organ na zarzut bezczynności [zob. post. NSA z 13.7.1983 r., II SA 593/83, ONSA 1983, Nr 2, poz. 55, z glosą K. Korzana, OSPiKA 1988, Nr 3, poz. 52; K. Wojciechowska, (w:) R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks…, s. 889]. W sytuacji potraktowania skargi będącej żądaniem wszczęcia postępowania w sprawie indywidualnej jako skargi rozpatrywanej w trybie działu VIII KPA zamiast jako podania wszczynającego postępowanie jurysdykcyjnie – organ nie wyda w sprawie decyzji, lecz jedynie zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia jego pisma. Zawiadomienie to nie przerwie zaś biegu terminu do załatwienia sprawy w formie decyzji, a zatem organ popadnie w bezczynność. Z tego względu można uznać, że art. 233 KPA akcentuje obowiązek organu dokładnej weryfikacji treści pisma o znamionach skargi i zawartego w nim żądania (por. wyr. NSA z 18.9.2013 r., II OSK 984/12, Legalis). Powinność ta jest tym bardziej istotna z uwagi na art. 61a § 1 KPA nakazujący odmówić wszczęcia postępowania, gdy żądanie jego wszczęcia zostało wniesione przez osobę niemającą interesu prawnego. Podstawą do zastosowania art. 61a § 1 KPA jest bowiem uznanie, że pismo zawiera żądanie mające w intencji je wnoszącego zainicjować postępowanie administracyjne w sprawie indywidualnej. Kwestia ta może być w praktyce nieoczywista. W takim przypadku, mając na uwadze art. 8 i 9 KPA, organ przed załatwieniem sprawy powinien wezwać skarżącego do sprecyzowania treści pisma (por. wyr. NSA z 20.3.2012 r., II OSK 2581/10, Legalis). Jeżeli i to działanie nie przyniesie dostatecznego wyjaśnienia, wówczas stosownie do art. 233 KPA organ powinien występujące wątpliwości co do kwalifikacji pisma rozstrzygnąć na rzecz postępowania jurysdykcyjnego. Przemawia za tym także konieczność zapewnienia gwarancji procesowych jednostce wnoszącej pismo.

Podkreślić należy, że pismo skierowane do organu, a wyrażające niezadowolenie jego autora, powinno zostać załatwione w formach określonych przepisami KPA. Niedopuszczalne jest zatem usiłowanie „załatwienia sprawy” w drodze kierowania do jednostki innego rodzaju pism, np. informujących o braku podstaw do załatwienia sprawy czy prowadzenia postępowania (zob. wyr. NSA z 20.9.2012 r., I OSK 1108/11, Legalis; wyrok NSA z 21.6.2007 r., II OSK 930/06, Legalis), jeżeli przepisy szczególne nie przewidują inaczej.

Zobacz także:

Więcej o postępowaniu skargowym i wnioskowym znajdziesz w module Postępowanie administracyjne i egzekucyjne >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności