Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym

W lipcu 2017 r. ustawodawca gruntownie znowelizował przepisy dotyczące gospodarki wodnej. Uchwalono ustawę z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.), która kompleksowo reguluje instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami, jakimi są opłaty za usługi wodne. Książka w sposób praktyczny przedstawia charakterystykę obowiązujących od początku 2018 r. świadczeń pieniężnych za korzystanie z usług wodnych i zarządzanie zasobami wodnymi.

Na czynniki pierwsze rozłożono poszczególne sposoby korzystania z wód objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty, w szczególności rodzajów opłat dotychczas nieznanych w polskim prawie, m.in. opłaty za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód oraz opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, jak również analizie poddano wszystkie elementy wchodzące w skład tych opłat.

Na łamach tej publikacji w przystępny sposób przedstawiono zreformowany tryb ustalania wysokości opłat za usługi wodne oraz instrumenty służące kwestionowaniu rozstrzygnięć podejmowanych w tym zakresie. Publikacja odnosi się również do kwestii wyłączeń i zwolnień z obowiązku uiszczania opłat za usługi wodne. Dodatkowo zwrócono uwagę na istotną rolę przepisów przejściowych dla kształtowania wysokości opłat. Uzupełnieniem tego jest przybliżenie mechanizmu sankcyjnego – opłat podwyższonych, w tym zasad towarzyszących obliczaniu i weryfikacji ich wysokości, a także odraczaniu terminu ich płatności lub zmniejszaniu ich wysokości.

Poradnik szczególnie polecamy praktykom zajmującym się ustalaniem, sankcjonowaniem i egzekwowaniem opłat za usługi wodne.

Fragment tekstu z poradnika:
1. Wprowadzenie

W toku prac nad aktualizacją dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami dokonano analizy ekonomicznej wymaganej przepisami ramowej dyrektywy wodnej. Analiza ta wykazała, że w latach 2016–2017 zwrot kosztów usług wodnych był realizowany na poziomie 22–24%. Świadczyło to o niskim stopniu wdrożenia zasady zwrotu kosztów usług wodnych w Polsce i, zdaniem projektodawcy, uzasadniało ustanowienie nowego systemu opłat za usługi wodne. Jako dwa z czterech podstawowych obszarów zmian wprowadzanych przepisami PrWod wskazano: systemowe rozwiązanie problemu niedofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej (zbudowanie systemu usług wodnych opartego na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych) oraz zapewnienie komplementarności w polityce opłat za wodę, z uwzględnieniem zasady „zwrotu kosztów za usługi wodne”, wynikającej z uzupełnienia transpozycji art. 9 ramowej dyrektywy wodnej.

Racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych oraz prawidłowe zarządzanie nimi wymaga odpowiednich instrumentów prawnych, w które należy wyposażyć organy administracji publicznej właściwe w sprawach gospodarowania wodami. Katalog instrumentów zarządzania zasobami wodnymi został określony w art. 11 PrWod. Obejmują one:
1) planowanie w gospodarowaniu wodami,
2) zgody wodnoprawne,
3) opłaty za usługi wodne oraz inne należności,
4) kontrolę gospodarowania wodami oraz
5) system informacyjny gospodarowania wodami.

Uzupełnieniem tego katalogu jest art. 267 PrWod ustanawiający katalog instrumentów ekonomicznych w gospodarowaniu wodami, wśród których wyróżniono:
1) opłaty za usługi wodne,
2) opłaty podwyższone,
3) należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach Wody Polskie są uprawnionymi do rybactwa,
4) opłatę legalizacyjną, o której mowa w art. 190 ust. 2 PrWod,
5) opłatę roczną, o której mowa w art. 261 ust. 1 PrWod,
6) wpływy z tytułu rozporządzania nieruchomościami, o którym mowa w art. 264 ust. 1 PrWod,
7) opłatę roczną, o której mowa w art. 6d ust. 4 RybŚródlU,
8) wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 7 ust. 8 RybŚródlU,
9) wpływy z umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego, o których mowa w art. 534 ust. 1 pkt 5 PrWod.powierzchniowych,

Treść art. 267 PrWod wskazuje, że wejście w życie oraz obowiązywanie przepisów PrWod służyć ma wdrożeniu w pełni zasady „użytkownik płaci”, a więc pozyskaniu środków finansowych od osób korzystających z wód3. Z perspektywy użytkowników wód pierwszorzędne znaczenie będą miały opłaty za usługi wodne uregulowane w przepisach art. 268-279 oraz art. 298–304 PrWod.

Zobacz także:

Więcej o decyzjach w postępowaniu administracyjnym znajdziesz w module Gospodarka komunalna i ochrona środowiska >>


 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności