Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym

  • OchrDanychUKsiążka wyjaśnienia wszystkie zawiłości związane z wejściem w życiem przepisów związanych z ochroną danych osobowych.
  • Książka skupia się na zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz systemach teleinformatycznych
  • Poradnik to zbiór gotowych dokumentów, praktycznych wskazówek i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zamów książkę w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck >>

Pytanie: Czy ośrodek pomocy społecznej może uzależnić wypłatę zasiłku od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Odpowiedź: Nie, takie działanie jest nieuprawnione. Organy władzy publicznej obowiązane są – zgodnie z art. 7 Konstytucji RP – do działania na podstawie i w granicach prawa. Przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych przez ośrodki pomocy społecznej stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 DanychU w odniesieniu do danych osobowych tzw. zwykłych oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 OchrDanychU, w sytuacji gdy przetwarzane są dane szczególnie chronione. Zgodnie z pierwszym z powołanych przepisów przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest wówczas, gdy jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Stosownie natomiast do art. 27 ust. 2 pkt 2 OchrDanychU przetwarzanie danych szczególnie chronionych dopuszczalne jest, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

Ustawa o ochronie danych osobowych odsyła więc do innych przepisów szczegółowo regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych w ramach działalności określonego podmiotu. Przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych w ramach udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej stanowią przepisy PomSpołU oraz przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

W związku z tym, że podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią w tym przypadku przepisy prawa, żądanie przez ośrodek pomocy społecznej od osoby, której dane dotyczą, zgody na ich przetwarzanie jest nie tyle zbędne, co wręcz nieuprawnione.

Ustawa o pomocy społecznej nie uzależnia wypłaty zasiłku od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wprawdzie w ustawie o pomocy społecznej operuje się pojęciem zgody, np. w art. 54 PomSpołU jest mowa o zgodzie na umieszczenie w domu opieki społecznej, w art. 106 – o zgodzie na zmianę lub uchylenie decyzji administracyjnej, w art. 102 – o zgodzie na udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, ale nie jest to zgoda tożsama ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w OchrDanychU. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych nie może więc uniemożliwić wypłaty zasiłku.


Zobacz także:



 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności