Nowe prawo wodne. Najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

  • Najnowsze wyjaśnienia oraz komentarze do przepisów wprowadzonych przez ustawę z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566). Szczegółowe omówienie zmian w zakresie gospodarki wodnej, które weszły w życie od 1.1.2018 r.
  • Zawiera wiele praktycznych odpowiedzi na pytania dotyczących, m.in.: struktury i zadań nowego podmiotu „Wody Polskie”, wydzielania terytoriów kąpielisk i wód okazjonalnych wykorzystywanych do kąpieli, opłat za usługi wodne i pobór wód.
  • Poradnik przedstawia liczne przykłady oraz wskazówki, szczególnie pomocne dla osób zajmujących się w JST pobieraniem opłat za usługi wodne i odpowiedzialnych za rozpatrywanie zgłoszeń wodnoprawnych.

Fragment tekstu z poradnika:

1. Opłata za pobór wody

Konstrukcja opłaty za pobór wody została znacząco zmieniona. Dotychczasowa opłata była jednoczęściowa i zależała od ilości i jakości pobranej wody, jej rodzaju (woda powierzchniowa czy podziemna) oraz jej przeznaczenia (wyodrębniono 3 grupy). Począwszy od 2018 r. opłaty będą kształtowały się inaczej – oprócz opłaty uzależnionej od rzeczywistej ilości pobranej wody (zwanej opłatą zmienną) wprowadzono nową opłatę – opłatę stałą.

Ustawodawca przyjął ogólne założenie, że wysokość opłat za pobór wody będzie zależeć odpowiednio od ilości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy wodę podziemną, przeznaczenia wody (nowy katalog kilkudziesięciu grup), jej średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ), przy czym wielolecie obejmuje co najmniej 20 lat hydrologicznych, oraz dostępnych zasobów wód podziemnych.

1.1. Rodzaje opłat za pobór wody, sposób ich kalkulacji

1.1.1. Opłata stała

Jest to całkowicie nowy rodzaj opłaty, dotychczas niewystępujący. Do jej wyliczenia niezbędne są następujące dane:
1) jednostkowa stawka opłaty,
2) maksymalna ilość wody, która może być pobrana (wyrażona w m3/s) – wynikająca z pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego,
3) wielkość dostępnych zasobów wód podziemnych lub wielkość SNQ dla wód powierzchniowych,
4) czas, wyrażony w dniach.

Pierwsza z wyżej wymienionych informacji zawarta będzie w PrWodU oraz rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie art. 277 PrWodU, przy czym ustawa określa w art. 274 PrWodU stawki maksymalne, a rozporządzenie stawkę jednostkową obowiązującą w okresie rozliczeniowym, która nie może być wyższa niż wartość wyrażona w PrWodU. Podane stawki zostały zróżnicowane w zależności od rodzaju pobieranej wody (podziemna czy powierzchniowa) oraz jej dostępności (istniejących zasobów wód podziemnych lub SNQ).

Tabela 3. Maksymalne stawki i sposób różnicowania opłat

Dla wód podziemnych Dla wód powierzchniowych
500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód nie jest większy niż 10% dostępnych zasobów wód podziemnych 250 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód nie jest większy niż 10% SNQ
1000 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 10% i nie jest większy niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych 500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 10% SNQ i nie jest większy niż 50% SNQ
2000 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych 1000 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 50% SNQ


Ustalenie drugiego ze składników opłaty, tj. maksymalnej ilości wody możliwej do pobrania, powinno nastąpić na podstawie pozwoleń wodnoprawnych lub zintegrowanych. Nie powinno być to problemem w przypadku pozwoleń nowych, wydawanych po 1.1.2018 r., gdyż PrWodU wymaga podania w nich maksymalnej ilości pobieranej wody wyrażonej również w m3 na sekundę.


Zobacz także:


Więcej o nowym prawie wodnym znajdziesz w module Gospodarka komunalna i ochrona środowiska >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności