Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowo administracyjnym


  • Poradnik porusza istotne zagadnienie prawne, jakim jest naruszenie przepisów prawa procesowego, stanowiące podstawową przyczynę uchylenia przez sądy administracyjne decyzji lub postanowień. Niedochowanie wymogów proceduralnych przez organy administracji publicznej jest najczęstszą przyczyną eliminowania z obrotu prawnego zaskarżonych aktów administracyjnych. Ponad 70% zakwestionowanych przez sądy rozstrzygnięć organów administrujących obejmuje przypadki naruszenia przepisów proceduralnych.
  • Publikacja umożliwia uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
  • jakiego rodzaju naruszenia stanowią naruszenia przepisów postępowania?
  • kiedy sąd administracyjny jest uprawniony do skorzystania z przysługujących mu uprawnień skutkujących uchyleniem decyzji lub postanowienia?
  • jakie są działania sądu administracyjnego związane ze stwierdzonym naruszeniem przepisów postępowania?
  • jak ustalić, czy sąd administracyjny ma obowiązek wyeliminowania decyzji lub postanowienia z uwagi na stwierdzone naruszenie przepisów postępowania?
  • Z Poradnika skorzystają nie tylko sędziowie oraz profesjonalni pełnomocnicy, ale także strony postępowania sądowoadministracyjnego oraz pracownicy organów administracji publicznej.

Fragment tekstu z poradnika:
Z punktu widzenia skarżącego najistotniejsze znaczenie dla efektywności sądowej kontroli administracji ma sfera skutków prawnych, jakie wywołuje wyrok sądu administracyjnego. Nie ulega przy tym wątpliwości, że wyrok sądu nie ogranicza się do wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji lub postanowienia (z wyłączeniem rozstrzygnięcia, o jakim mowa w art. 145 § 1 pkt 3 PostAdmU), ale również wpływa na samo postępowanie, w którym zapadło zaskarżone rozstrzygnięcie.

Realizacja ochronnej roli sądów administracyjnych musi bowiem przejawiać się w takim ukształtowaniu instytucji prawnych, które zagwarantują, że podjęty przez organy administracji publicznej akt administracyjny będzie prawidłowy, a więc zostanie podjęty na podstawie prawidłowo zrekonstruowanej normy prawa materialnego w postępowaniu realizującym postulaty sprawiedliwego, rzetelnego procesu.

Dlatego też z natury rzeczy orzeczenia sądu administracyjnego w razie uwzględnienia skargi rozstrzygają nie tylko o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności zaskarżonego aktu, lecz również zobowiązują organ administracji do określonego zachowania w toku dalszego załatwiania sprawy, tak aby wyeliminować stwierdzone naruszenie. Nie może więc dziwić, że szczególne znaczenie we wszystkich rozważaniach dotyczących efektywności sądowej kontroli przyznaje się w pierwszej kolejności problematyce skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych.

Zobacz także:

Więcej o podziale postępowaniu sądowoadministracyjnym znajdziesz w module Postępowanie administracyjne i egzekucyjne >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności