W szkole X, ustalając prawo nauczyciela do nagrody jubileuszowej, należy wziąć pod uwagę wszystkie zakończone okresy zatrudnienia i okres bieżący w szkole X. Analogicznie w szkole Y, również należy wziąć pod uwagę wszystkie zakończone okresy zatrudnienia i okres bieżący w szkole Y, uwzględniając oczywiście dostarczone świadectwa pracy potwierdzające staż i tym samym uprawnienie do nagrody jubileuszowej.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W każdej szkole nauczyciel, podejmując zatrudnienie, wypracowuje odrębny staż uprawniający do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Zakończone okresy zatrudnienia zalicza się w każdej ze szkół, przy czym nie ma tutaj znaczenia wymiar zatrudnienia. W przypadku równoczesnego pozostawania w więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody zalicza się jeden z tych okresów.

W przypadku nagrody jubileuszowej nie ma znaczenia fakt, czy nauczyciel jest zatrudniony w podstawowym czy też dodatkowym miejscu zatrudnienia – wszystkie zakończone okresy zatrudnienia zalicza się w każdej ze szkół. Kwestia zatrudnienia w podstawowym czy dodatkowym miejscu pracy ma znaczenie w momencie ustalania dodatku za wysługę lat, gdzie mamy do czynienia z sytuacją, w której, jeżeli zakończony okres zatrudnienia został zaliczony w szkole będącej podstawowym miejscem zatrudnienia, to wówczas nie można tego okresu zaliczyć w szkole będącej dodatkowym miejscem zatrudnienia, co jest zgodne z zapisem § 7 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Ważne

Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Nauczyciel jest zobowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

Nagroda po raz pierwszy należy się za 20 lat pracy a później kolejne nagrody, co 5 lat, aż do 40 lat pracy.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Data nabycia prawa do nagrody ma tutaj duże znaczenie, ponieważ przeciąganie terminu wypłaty może spowodować, że zmieni się podstawa naliczenia nagrody. Nagroda jubileuszowa powinna być wypłacona nauczycielowi w dniu nabycia prawa do tego świadczenia. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że przy ustalaniu podstawy nagrody jubileuszowej należy wziąć pod uwagę stałe składniki w wysokości wynikającej z umowy o pracę czy też z angażu/uposażenia. Składniki zmienne wynagrodzenia należy ustalić zgodnie z zasadami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Reasumując, do podstawy nagrody jubileuszowej wejdą m.in.:

  1. wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wysługę lat,
  2. dodatki: funkcyjny z tytułu wychowawstwa, opiekuna stażu, mentora i motywacyjny, ale tylko w sytuacji, kiedy nauczyciel w miesiącu nabycia prawa do nagrody będzie miał prawo do tych dodatków,
  3. godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, które zgodnie z rozporządzeniem oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (miesiąc nabycia prawa do nagrody).

Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach może ubiegać się o nagrodę jubileuszową w każdej z nich, jeżeli udokumentowany staż pracy w każdej z tych szkół stanowi podstawę do tego uprawnienia.