Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Komentarz


  • Od 9.6.2016 r. obowiązuje nowa tzw. ustawa kominowa, dotycząca zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Komenatrz obejmuje najnowsze zmiany, które wprowadza nowa ustawa, w stosunku do poprzednio obowiązującej z 3.3.2000 r., oraz prezentuje zależności pomiędzy nimi.
  • Publikacja będzie przydatnym narzędziem dla praktyków, zajmujących się obsługą prawną podmiotów objętych zakresem komentowanych ustaw. Obszerny zakres komentarza ułatwi pracę pracownikom spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
  • W komentarzu znajduje się kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących, m.in.: wysokości wynagrodzenia, nagród rocznych, odpraw, świadczeń dodatkowych członków organów zarządzających, organów uprawnionych do ustalania wynagrodzenia, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw oraz kosztów uchwały w sprawie wynagrodzeń.

Fragment tekstu z poradnika:
Art. 12 [Odprawa]
W razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej będącej podstawą zatrudnienia przez podmiot zatrudniający, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia, osobom określonym w art. 2 może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego.

1. Prawo do odprawy. Prawo do odprawy może być przyznane na wypadek odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej będącej podstawą zatrudnienia przez podmiot zatrudniający, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia. Tytuł do odprawy nie wynika sam przez się z przepisów ustawy – ustawa upoważnia do przyznania odprawy w drodze umowy. W wyroku SN z 6.2.2007 r. (II PK 187/06, MoPr 2007, Nr 7, s. 336) zasadnie wywiedziono, że: „art. 12 ustawy z 3.3.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi nie ustanawia prawa podmiotowego do odprawy, lecz tylko zezwala na przyznanie odprawy w odpowiednich umowach z zakreśleniem górnej granicy odprawy i z wykluczeniem sytuacji naruszenia podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia”. Podobnie w wyroku SN z 29.4.2005 r. (III PK 108/04, OSNP 2005, Nr 23, poz. 370) uznano, że komentowany przepis „nie stanowi samoistnej podstawy nabycia prawa do odprawy”. Prawo do odprawy może zostać przyznane uprawnionemu ex ante, ale także i ex post.

2. Zakres podmiotowy prawa do odprawy. Prawo do odprawy odnosi się do wszystkich osób fizycznych objętych WynKierPodmPrawnU.

3. Wysokość odprawy. Odprawa może być przyznana w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego danej osoby fizycznej. W wyroku SN z 7.5.2013 r. (II PK 260/12, OSNP 2014, Nr 2, poz. 23) wyrażono trafny pogląd, że: „postanowienie porozumienia stron rozwiązującego umowę o pracę (art. 30 § 1 pkt 1 KP), przyznające pracownikowi odprawę (…) w zakresie przewyższającym limit (…), jest nieważne z mocy prawa”.

4. Negatywna przesłanka wypłaty odprawy. W wyroku SN z 11.7.2006 r. (I PK 9/06, OSNP 2007, Nr 13–14, poz. 193) trafnie przyjęto, że: „naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia stanowi negatywną przesłankę przyznania odprawy, o której mowa w art. 12 ustawy z 3.3.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (…), niezależnie od podstawy rozwiązania stosunku pracy lub innego stosunku zatrudnienia osoby kierującej”.
Zobacz także:

Więcej o wynagrodzeniach znajdziesz w module Kadry i płace >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności