Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych


  • Uwzględnia ostatnie zmiany w przepisach regulujących zasady prowadzenia rachunkowości tych jednostek. Dotyczą one nowelizacji ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (która zmienia zasady księgowań w zakresie zdarzeń nadzwyczajnych oraz pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych). Uwzględnienia także stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z 20.7.2016 r. w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz.Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55).
  • W publikacji opisanych jest 173 schematy księgowań z wyjaśnieniami. Mogą one być pomocne pracownikom służby finansowo-księgowe, którzy na co dzień ewidencjonują operacje gospodarcze.
  • Poradnik zawiera także opisy kont, wycenę pozycji bilansowych, powiązania ze sprawozdaniami finansowymi i budżetowymi, dowody księgowe charakterystyczne dla danego zagadnienia i przykłady jego ewidencji analitycznej oraz leksykon z rachunkowości i finansów publicznych.

Fragment tekstu z poradnika:
Wycena środków pieniężnych
Sposób wyceny aktywów pieniężnych wynika z przepisów RachunkU. Jednak JSFP muszą uwzględniać również przepisy wynikające z SzczegZasRachR.  
Aktywa pieniężne, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 10 RachunkU, na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej. W przypadku środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, ich wartość nominalna wynika z salda potwierdzonego wyciągami bankowymi. Saldo to obejmuje również naliczone przez bank odsetki, postawione do dyspozycji właściciela rachunku bankowego.  

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu UE i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej – odpowiednio, po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt. 1, a także w przypadku pozostałych operacji. 

Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 

W przypadku składników aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych, wycenianych metodą praw własności) i pasywów wyrażonych w walutach obcych, ich wycena na dzień bilansowy odbywa się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na szczególny zapis, zawarty w § 8 ust. 6 SzczegZasRachR, wskazujący, że według zasad obowiązujących na dzień bilansowy wycenia się, nie później niż na koniec kwartału, należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych.

Przykład
Samorządowy zakład budżetowy zakupił 19.12.2015 r. materiały w walucie obcej na kwotę 1100 euro. Termin zapłaty ustalono na 4.1.2016 r. 

1. Wycena transakcji zakupu materiałów w walucie obcej, w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych: kurs średni NBP (przykładowy) na dzień poprzedzający zakup, tj. na 18.12.2015 r., wynosił 4,20 zł/euro. 

1100 zł × 4,20 zł/euro = 4620 zł 

2. Wycena zobowiązania na koniec kwartału/roku: kurs średni NBP (przykładowy) na 31.12.2015 r. wyniósł 4,24 zł/euro. 

1100 zł × 4,24 zł/euro = 4664 zł 

W wyniku tej wyceny powstały ujemne różnice kursowe w kwocie 44 zł. 

3. Zapłata zobowiązania na 4.1.2016 r.: kurs banku obsługującego zakład na dzień zapłaty wyniósł 4,28 zł/euro.

1100 zł × 4,28 zł/euro = 4708 zł

Ujemne różnice kursowe wyniosły 88 zł.

Zobacz także:

Więcej o księgowaniach w układzie sprawozdawczości znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >>



 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności