Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w układzie poszczególnych sprawozdań sporządzanych przez te jednostki z uwzględnieniem zmian jakie wprowadziło nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 r. poz. 1911). Zmiany te dotyczą zasad funkcjonowania poszczególnych kont (co przekłada się na zmiany w schematach księgowań przedstawionych w poprzednich wydaniach książki) oraz zmian we wzorach poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Ponadto dodany został nowy element sprawozdania „Informacja dodatkowa”.

Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2018 r., oraz podczas prowadzenia ewidencji księgowej w 2018 r.

Oprócz licznych księgowań książka zawiera również powiązania poszczególnych zdarzeń gospodarczych ze sprawozdawczością finansową oraz budżetową, jak również z klasyfikacją uwzględniające ostatnie zmiany w przepisach w tych obszarach. Szczególnie istotne jest przedstawienie powiązania z nowym elementem sprawozdania finansowego „Informacja dodatkowa”. Choć ten element sprawozdania będzie trzeba sporządzić dopiero w zakresie sprawozdań za 2018 r. to już teraz należy przygotować systemu księgowe i zasady księgowania do nowych wymogów!

W wyniku zmian w zakresie rachunkowości modyfikacji uległy (lub zostały wprowadzone jako nowe) księgowania m.in. w zakresie:

  1. środków trwałych w budowie (konto 080),
  2. zwiększenia i zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenie i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie w jednostce budżetowej – konto 020,
  3. zwiększenia i zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo w jednostce budżetowej – konto 020,
  4. rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków – konto 235 „Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków”,
  5. wpłat do budżetów JST z tytułu odprowadzenia środków pieniężnych pozostających na wydzielonym rachunku bankowym oświatowej samorządowej jednostki budżetowej na 31 grudnia roku budżetowego,
  6. nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach budżetowych,
  7. nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową – konto 870,
  8. zadań zleconych realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe.

 

 

Fragment tekstu z poradnika:

Podstawowym systemem informacyjnym w jednostkach jest rachunkowość. Ogólne zasady jej prowadzenia określa w Polsce ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). Wśród podmiotów podlegających jej regulacjom znajdują się: gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe. Jednostki te zobowiązane są do prowadzenia rachunkowości zgodnie z jej przepisami z uwzględnieniem zasad szczególnych zawartych w innych przepisach. Nadrzędnym aktem prawnym wywierającym wpływ na rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych jest ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Jednostki te muszą stosować się do rozwiązań szczególnych w niej zawartych oraz w rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Uszczegółowienie tych zasad znajduje się przede wszystkim w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 r. poz. 1911).

 

Prowadzenie rachunkowości obejmuje przede wszystkim ewidencję księgową oraz sporządzanie sprawozdań. Jednym z głównych celów ewidencji księgowej jest dostarczenie wiarygodnych informacji niezbędnych do sporządzania sprawozdań. Częścią rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, która budzi wątpliwości pracowników służb finansowo-księgowych, jest ewidencja rachunkowa operacji gospodarczych. Jej podstawę stanowi zakładowy plan kont. Ustala go kierownik jednostki w polityce (zasadach) rachunkowości danej jednostki, z tym że musi on być zgodny z planem kont (z uwzględnieniem zasad jego modyfikacji) określonym przez Ministra Rozwoju i Finansów w rozporządzeniu z 13.9.2017 r. Odpowiednio opracowany zakładowy plan kont ułatwia sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych. W skład sprawozdania finansowego jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wchodzą: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, a od 1.1.2018 r. również informacja dodatkowa. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają bilans z wykonania budżetu. Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie JST oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, w układzie poszczególnych sprawozdań sporządzanych przez te jednostki.

 

 

 

Zobacz także:

 

Więcej o ewidencji księgowej w module Finanse publiczne, księgowość i podatki>>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności