Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych, wyd. 2

  • Opracowania obejmuje tematykę zagadnień ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach, z uwzględnieniem zmian jakie wprowadziło nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 r. poz. 1911).
  • W książce znajdziemy ponad 200 schematów księgowań z zakresu aktywów trwałych, dochodów, wydatków, przychodów, kosztów, działań finansowych, funduszy, rozrachunków i roszczeń oraz innych księgowań oraz liczne przykłady liczbowe z wykorzystaniem schematów księgowań, opisy kont (np. w zakresie zaangażowania), a także bogaty leksykon pojęć.
  • Książka uwzględnia ostatnie zmiany w przepisach regulujących zasady prowadzenia rachunkowości tych jednostek. Będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2018 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2019 r., w szczególności dla pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Fragment tekstu z poradnika:

Rozdział II. Nabycie samochodu przez jednostkę sektora finansów publicznych

1. Wyjaśnienie pojęć


Środki trwałe – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 RachunkU są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Amortyzacja środków trwałych – jeden z kosztów rodzajowych o charakterze niepieniężnym. Oznacza wyrażone w pieniądzu fizyczne zużycie środków trwałych na skutek ich eksploatacji.
Umorzenie środków trwałych – okresowe korygowanie wartości początkowej środków trwałych o wartość zużycia. Odpisy umorzeniowe są dokonywane od wszystkich środków trwałych przez cały czas ich posiadania przez jednostkę.
Prawo zamówień publicznych – PrZamPubl określająca zasady i tryb udzielania zamówień ze środków publicznych.

2. Komentarz

2.1. Wprowadzenie

Jednostki sektora finansów publicznych, w celu realizacji nałożonych na nie zadań, mogą realizować wydatki budżetowe, w tym wydatki o charakterze majątkowym (wydatki inwestycyjne). Jednak wydatkowanie przez kierownika jednostki środków budżetowych musi mieścić się w granicach przyznanych kierownikowi upoważnień oraz może być dokonywane do wysokości zatwierdzonego rocznego planu finansowego, pomniejszonego o zaciągnięte wcześniej zobowiązania oraz płatności obligatoryjne (m.in. wynagrodzenia i pochodne od nich). Dodatkowo art. 44 ust. 3 FinPubU, który określa zasady realizacji wydatków budżetowych, obliguje JSFP do gospodarowania publicznymi zasobami:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto ustawodawca nałożył na JSFP określone obowiązki dotyczące zawierania umów, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wybór wykonawcy umowy musi być dokonany na podstawie regulacji PrZamPubl. Odstępstwo od tej zasady może być dokonane jedynie wówczas, gdy odrębne regulacje prawne wskazują odmienną metodologię postępowania przy wyborze wykonawcy zamówienia publicznego.

2.2. Samochód jako środek trwały

Jednostki sektora finansów publicznych, do którego należą jednostki budżetowe (zarówno państwowe, jak i samorządowe) oraz samorządowe zakłady budżetowe, zostały zobowiązane do stosowania przepisów RachBudżR.

Zgodnie z wytycznymi § 7 RachBudżR środkami trwałymi są środki zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 RachunkU. Są to zatem rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. W szczególności do środków trwałych należą:

1) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
2) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
3) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
4) inwentarz żywy.

Jednoczesne spełnienie kilku warunków umożliwia zaliczenie określonego składnika majątku do środków trwałych jednostki. Środek trwały musi:

1) stanowić własność lub współwłasność jednostki albo być przez nią nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
2) być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia go do używania,
3) posiadać przewidywany okres używania dłuższy niż rok,
4) mieć odpowiednią wartość początkową.

Na podstawie RachBudżR do środków trwałych zalicza się także takie środki trwałe, które stanowią własność Skarbu Państwa lub JST, a zostały otrzymane w zarząd lub użytkowanie i są przeznaczone na potrzeby jednostki. Cechą środków trwałych jest użytkowanie ich w długim okresie, stopniowe przenoszenie swej wartości na wyroby i usługi przez cały okres użytkowania oraz zachowanie swej naturalnej postaci.

Przepisy RachunkU nie określają granicznej wartości środka trwałego, jaką jednostka powinna przyjąć, ustalając zasady amortyzacji. W tym zakresie jednostki prowadzące księgi rachunkowe na podstawie zapisów RachunkU są zobowiązane do stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności określonej w art. 7 RachunkU. Zasada ostrożności zobowiązuje jednostki do uwzględniania w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, m.in. zmniejszenia wartości użytkowej bądź handlowej składników aktywów, w tym również w postaci odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 8 RachunkU określając zasady (politykę) rachunkowości, należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości jednostki wszystkich zdarzeń istotnych przy ocenie sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności, o której mowa w art. 7 RachunkU.

W odniesieniu do jednostek stosujących przepisy RachBudżR należy dodatkowo zwrócić uwagę na zapis § 7 ust. 2 pkt 6 RachBudżR, gdzie wskazano, że jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzane pozostałe środki trwałe oraz WNiP o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za KUP w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.

Zobacz także:

Więcej o ewidencji finansowo-księgowej znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności