Księgowania na przełomie lat budżetowych w jednostkach finansów publicznych

  • Publikacja opisuje unikatowe księgowania i wyjaśnienia dotyczące zdarzeń na przełomie 2016 i 2017 r. Książka będzie pomocna do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 r. (wycena należności wyrażonych w walutach obcych, odsetki, odpisy aktualizacyjne).
  • Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo, m.in.:

         – jak prawidłowo zaksięgować zwrot nadmiernie pobranej dotacji?
         – jak zaksięgować składkę ubezpieczeniową  z tytułu ubezpieczenia
            majątkowego opłaconą w grudniu 2016 r. a dotyczącą
            ubezpieczenia na 2017 r.?
         – kiedy zwrot środków uznać za zwiększenie dochodów, a kiedy
            za zmniejszenie wydatków?
         – co zrobić w sytuacji, gdy kontrahent nie opłacił faktury,
            a jednostka musi odprowadzić należny podatek od towarów i usług do Urzędu Skarbowego?
         – dlaczego tak ważne jest ewidencjonowanie zaangażowania wydatków budżetowych?

  • W książce przedstawiamy, m.in.:

         – ponad 30 schematów księgowań z wyjaśnieniami,
         – przykłady ujmowania w księgach zdarzeń gospodarczych,
         – opisy kont i wycenę pozycji bilansowych.

Fragment tekstu z poradnika:

Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji

Szczególne obowiązki ewidencyjne nałożone zostały na jednostki przekazujące dotacje, jak również jednostki otrzymujące dotacje. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29.9.1994 o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1047 ze zm.; dalej: RachunkU), jednostki niewymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1–6 RachunkU jako zobowiązane do stosowania RachunkU, jeżeli otrzymują na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów JST lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane, muszą stosować przepisy RachunkU. Niemniej jednak w art. 2 ust. 5 RachunkU przewidziana została możliwość odstąpienia od prowadzenia ksiąg rachunkowych. Mianowicie jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.; dalej: PożPubWolontU), mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w PożPubWolontU.

Stosownie do art. 10a ust. 1 PożPubWolontU organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 PożPubWolontU (stowarzyszenia JST) prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:
1)    działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 PożPubWolontU;
2)    nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
       gospodarczej;
3)    nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego;
4)    osiągają przychody wyłącznie z:
       a)    działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn,
               zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
       b)    działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
       c)    tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
       d)    tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach
              w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych
              w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych
              oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych
              rachunkach,
5)    w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów
        i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości
        nieprzekraczającej 100 000 zł

– jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Przepisu w zakresie wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność.

Ważne
Jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Na podstawie art. 10a ust. 6 PożPubWolontU minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących ewidencję, określił, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów,
2)    warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.12.2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2178) weszło w życie 1.1.2016 r.

Do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków obliguje również art. 152 ust. 1 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.; dalej: FinPubU). Mianowicie, zgodnie z art. 152 ust. 1 FinPubU, w celu przejrzystego rozliczenia dotacji i sprawnej kontroli jednostki, której została udzielona dotacja, jest ona zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Również z art. 16 ust. 5 PożPubWolontU wynika, że organizacje pozarządowe i podmioty mogące prowadzić działalność pożytku publicznego zobowiązane są do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy dotyczącej wykonania zadania publicznego.

Ponadto, na podstawie art. 10 ust. 1 PożPubWolontU, organizacje pozarządowe i podmioty mogące prowadzić działalność pożytku publicznego, jeśli prowadzą:
1)    nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
2)    odpłatną działalność pożytku publicznego,
3)    działalność gospodarczą,

muszą rachunkowo wyodrębnić powyższe formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem RachunkU. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego. Organizacje pozarządowe i podmioty mogące prowadzić działalność pożytku publicznego zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego określają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym.

Również z § 7 wzoru umowy „Dokumentacja związana z realizacją zadania publicznego” stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17.8.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) wynika, że zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z RachunkU, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Zleceniobiorca zobowiązany jest także do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizował zadanie publiczne. Ponadto zleceniobiorca jest zobowiązany do opisywania dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją zadania, dotyczącej zarówno dotacji, jak i innych środków finansowych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 RachunkU. W przypadku niedochowania powyższych warunków uznane zostanie to, w zależności od zakresu naruszenia, za niezrealizowanie części albo całości zadania publicznego, chyba że z innych dowodów wynika, że część albo całość zadania została zrealizowana prawidłowo.
Zobacz także:


Więcej o finansach publicznych znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności