Kodeks pracy. Komentarz


  • Kompleksowe i praktyczne omówienie najnowszych interpretacji, orzecznictwa oraz nowelizacji przepisów (KP i okołokodekswoych) dotyczących m.in. zmiany wieku osoby młodocianej, wprowadzenia rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, ograniczenia umów o pracę do trzech, potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy i wiele innych uaktualnionych rozwiazan kodeksowych
  • Lektura komentarza pozwoli zapoznać się z nowymi obowiązkami oraz prawami pracodawców i pracowników w zakresie m.in.: możliwości uproszczenia i uelastycznienia systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi, jakie przysługują pracownikom ułatwienia korzystania z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne oraz inne uprawnienia uwzględniające równocześnie potrzeby  i interesy zarówno pracowników jak i pracodawców; równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy; warunków zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium RP; kryteriów rozpoznawania chorób zawodowych.
  • Czytelnicy będą mogli także przygotować się na nadchodzące zmiany. W publikacji komentowane są planowane zmiany legislacyjne, m.in.:  złagodzenie wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców (do 50 pracowników), wydawania świadectwa pracy wynikającego z zakończonych umów w przypadku zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy u tego samego pracodawcy, wydłużenia z 7 do 14 dni terminu do wniesienia przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę (tzw. „Plan Morawieckiego” – wejście w życie 1.1.2017 r.).

Fragment tekstu z komentarza:
IX. Planowane zmiany

1. Plan „Morawieckiego”. Po wejściu w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia przedsiębiorców uchwalonej z myślą o umożliwieniu realizacji planu „Morawieckiego” w art. 97 § 11 i 13 otrzyma brzmienie:

„11. W przypadku zawarcia, z tym samym pracodawcą kolejnej umowy o pracę, w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi na jego wniosek, świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia.

§ 12. Pracownik, o którym mowa w § 11, może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie dwóch lub więcej umów o pracę, przypadającego przed zgłoszeniem wniosku o wydanie świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika w tej sprawie.

§ 13. Jeżeli pracodawca nie zamierza zawrzeć z pracownikiem kolejnej umowy o prace w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jest on obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy dotyczące łącznego okresu zatrudnienia, za który nie wydano dotychczas świadectwa pracy”.

Planowana zmiana zmierza do przyjęcia zasady, zgodnie z którą pracodawca będzie, jak dotychczas, zobowiązany do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, przy czym wyjątek od tej zasady stanowiłyby sytuacje, w których dochodzi do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia. W takim przypadku pracodawca byłby obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy dotyczące poprzedniego zakończonego okresu zatrudnienia – tylko na wniosek tego pracownika. Natomiast w przypadku, gdy pracodawca nie będzie miał zamiaru zatrudnienia tego samego pracownika w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia, będzie on miał obowiązek wydania świadectwa pracy obejmującego wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia tego pracownika, za które nie wydano mu świadectwa pracy lub świadectw pracy, bowiem nie składał on takiego wniosku.

Zobacz także:

Więcej o obecnych i przyszłych prawach i obowiązkach pracodawców i pracowników znajdziesz w module Kadry i płace >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności