Kodeks pracy. Komentarz

Publikacja jest praktycznym komentarzem do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Komentarz zawiera dogłębną analizę przepisów regulujących takie kwestie jak: stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy pracownicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe pracy, rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Ponadto reguluje kwestię zatrudniania osób młodocianych oraz odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

 

W publikacji komentowane są planowane zmiany legislacyjne dotyczące:

  • zmian w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, która dotyczy przyznaniu pracownikowi pracującemu w niedziele, dodatkowych dni wolnych od pracy (wejście w życie 1.1.2018 r.);
  • zmian w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, która dotyczy organizacji czasu pracy kobiet w ciąży powikłanej, rodziców dziecka niepełnosprawnego lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, przez wprowadzenie możliwości wykonywania pracy w formie telepracy oraz wprowadzenie elastycznych form organizacji czasu pracy na wniosek wiążący pracodawcę (wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia);
  • zmian w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, która dotyczy m.in. regulacji sytuacji gdy nie będzie możliwe uzgodnienie stanowiska przez wszystkie działające u pracodawcy zakładowe organizacje związkowe oraz rozszerzenie grona podmiotów mogących przystąpić do układu o emerytów i rencistów (wejście w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia).Fragment tekstu z poradnika:

 

Art. 57 [Wynagrodzenie po przywróceniu]

KOMENTOWANY PRZEPIS

  • 1. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc.
  • 2. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.
  • 3. (uchylony)
  • 4. Przepisy art. 48 i 51 § 1 stosuje się odpowiednio.

I. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

A. Uwagi wstępne

Ustalenie wysokości wynagrodzenia. Wraz z roszczeniem o przywrócenie do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko pracownik zwolniony z pracy bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu stosunków pracy w tym trybie może domagać się zasądzenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Gdy sąd pracy orzeknie o przywróceniu pracownika do pracy dochodzi do reaktywacji stosunku pracy. Pracownik, który podjął pracę odzyskuje w relacji z pracodawcą taką pozycję prawną, jaką miał przez wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Ustawodawca przysługuje mu prawo do wynagrodzenia, a nie odszkodowanie (wyr. SN z 14.3.2017 r., II PK 5/16, MoPr 2018, Nr 2, s. 2).

Prawo do wynagrodzenia ma wyłącznie pracownik przywrócony do pracy, z którym pracodawca rozwiązał niezgodnie z prawem stosunek pracy. Przeto powyższe uprawnienie nie przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy wygasł, nawet jeżeli jest to pracownik objęty szczególną ochroną trwałości stosunku pracy (wyr. SN z 6.3.2008 r., II PK 192/07, OSNP 2009, Nr 11–12, poz. 141). Wysokość tego wynagrodzenia jest zróżnicowana w zależności od sytuacji prawnej pracownika.


B. Wynagrodzenie pracowników nieobjętych szczególną ochroną

Standard. Pracownicy, którzy nie korzystają ze szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy, mogą domagać się zasądzenia wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż trzy miesiące i nie krótsze niż miesiąc (art. 57 § 1 KP).


C. Wynagrodzenie pracowników korzystających ze szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy

Wyjątek. Pracownicy objęci szczególną ochroną prawną przed rozwiązaniem umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym mają prawo do wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy. W przepisie art. 57 § 2 KP wymieniono kategorie pracowników, którym przysługuje prawo do wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy. Są to: pracownicy, o których mowa w art. 39 KP (którym brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), pracownice w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego oraz pracownicy, z którymi – na mocy przepisów pozakodeksowych – stosunek pracy nie może być rozwiązany bez wypowiedzenia bez uzyskania zgody właściwego organu. Należy zaznaczyć, że regulacja sposobu, trybu nawiązania i rozwiązania stosunku pracy mianowanego urzędnika samorządowego, która obowiązywała do 31.12.2011 r., była wyczerpująca i zupełna. Stosunek pracy mianowanego pracownika samorządowego nie był chroniony na podstawie art. 39 KP, wobec czego pracownikowi przywróconemu do pracy nie przysługiwało wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy (wyr. SN z 2.10.2013 r., II PK 12/13, OSNP 2014, Nr 6, poz. 83). Z dniem 1.1.2012 r. stosunki pracy z mianowania pracowników samorządowych przekształciły się z mocy prawa w umowy o pracę zawarte na czas nieokreślony. W art. 55 ust. 1 pkt 1–5 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) wymienione zostały w sposób enumeratywny przyczyny uzasadniające wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.

 

Zobacz także:

 
Więcej o zagadnieniach kadrowo-płacowych znajdziesz w module Kadry i płace>>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności