Kodeks pracy. Komentarz


• Komentarz pozwoli zapoznać się z najnowszymi zmianami w prawie pracy, które weszły w życie 1.9.2017 r. Dodatkowo omówione, m.in.: zmiany dotyczące wpływu nieobecności w pracy na wymiar urlopu wypoczynkowego, konieczności przesunięcia urlopu oraz niemożności wykorzystania urlopu, a zmiany dotyczące zawarcia trzeciej umowy na czas określony.
• Publikacja zawiera bogate orzecznictwo polskich sądów oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. Komentarz wzbogacony dodatkowo o aktualne, obszerne stanowiska doktryny w kwestiach prawa pracy.
• Komentarz jest ważnym źródłem wiedzy dla prawników zajmujących się na co dzień prawem pracy, w szególności dla radców prawnych przedsiębiorstw i innych zakładów pracy, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz członków organizacji związkowych.


Fragment tekstu z poradnika:
KOMENTOWANY PRZEPIS

Art. 58 [Odszkodowanie]
Odszkodowanie, o którym mowa w art. 56, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

1. Wysokość. Przepis tego artykułu ustala wysokość odszkodowania przysługującego pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia (zarówno z winy pracownika, jak i bez jego winy) jako świadczenia alternatywnego wybranego przez pracownika albo zasądzonego przez sąd stosownie do art. 56. Odszkodowanie to przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres należnego pracownikowi okresu wypowiedzenia. Dotyczy więc umowy zawartej na czas nieokreślony oraz umowy zawartej na okres próbny, która również rozwiązuje się w drodze wypowiedzenia. Odrębnie uregulowana została wysokość odszkodowania dla umów na czas określony; w tych wypadkach przepis tego artykułu stosownie do noweli z 25.6.2015 r. ustala odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia przysługującego za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej niż za okres wypowiedzenia. Strony w umowie o pracę mogą określić wyższe odszkodowanie, ale podlegać ono będzie ocenie zgodności z zasadami współżycia społecznego (wyr. SN z 22.1.2004 r., I PK 203/03, OSNP 2004, Nr 22, poz. 386).

2. Ustawowy charakter odszkodowania. Odszkodowanie określone w art. 58 ma charakter odszkodowania ustawowego i przysługuje pracownikowi niezależnie od wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez pracownika – wyczerpując przy tym wszystkie z tego tytułu uprawnienia pracownika – choćby rzeczywista szkoda była wyższa od wysokości należnego odszkodowania (wyr. SN z 17.11.1981 r., I PR 91/81, OSNCP 1982, Nr 5–6, poz. 81). Wątpliwości co do wysokości odszkodowania należy rozstrzygać zgodnie z zasadą, że odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości utraconego wynagrodzenia (wyr. SN z 21.9.2004 r., II PK 20/04, OSNP 2005, Nr 6, poz. 85).

Odszkodowanie przysługujące pracownikowi z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zawartej na czas nieokreślony, w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (art. 58) nie ulega zmniejszeniu o kwotę zasiłku wypłaconego w tym czasie pracownikowi. Odszkodowanie to bowiem przysługuje niezależnie od zakresu szkody doznanej przez pracownika (wyr. SN z 29.5.1987 r., I PRN 24/87, Sł. Prac. 1988, Nr 2, s. 26).

3. Nowa interpretacja TK. Wbrew ustalonej interpretacji Trybunał Konstytucyjny 27.11.2007 r. wydał wyrok, że art. 58 w zw. z art. 300 rozumiany w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych, niż określone w art. 56, roszczeń odszkodowawczych, związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji RP oraz nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP (SK 18/05, MoPr 2008, Nr 1, s. 2). Akceptował tę tezę K. Jaśkowski, Wpływ wyroku TK z 27.11.2007 r. na odpowiedzialność pracodawcy za rozwiązanie umowy o pracę, PiZS 2009, Nr 2; uwaga krytyczna: M. Gersdorf, PiZS 2008, Nr 1, s. II okładki, W. Muszalski PiZS 2008, Nr 12, s. 15; T. Liszcz, Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika, PiZS 2008, Nr 12; M. Raczkowski, Kilka uwag o odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, PiZS 2009, Nr 4, s. 5–6. Podkreślono, że art. 58 reguluje w pełni odpowiedzialność umowną (zastępując art. 471 KC), a w rażących przypadkach może znaleźć zastosowanie art. 415 KC i ewentualnie art. 8 (krytyczna glosa A. Musiały, PiP 2008, Nr 12, s. 126–131). W tym kierunku też wypowiedział się SN w stosunku do bezprawnego zwolnienia za wypowiedzeniem, że pracownik nie może dochodzić odszkodowania na zasadzie prawa cywilnego (uchw. SN(7) z 18.6.2009 r., I PZP 2/09, OSNP 2010, Nr 1–2, poz. 1). W uchwale z 9.6.2009 r. (II PZP 6/09, OSNP 2009, Nr 21–22, poz. 275) SN stwierdził, że można żądać wznowienia postępowania na podstawie wzkazanego wyżej wyroku TK, jeżeli prawomocne orzeczenie zostało wydane wbrew normie zrekonstruowanej przez TK z art. 58 w zw. z art. 300. Oznacza to, że pracownik zgodnie z art. 471 KC musi udowodnić sprzeczność rozwiązania umowy o pracę z prawem, szkodę i jej wysokość oraz związek przyczynowy, ale bez udowodnienia winy pracodawcy, a pracodawca może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Bliżej K. Gonera, Zmiany w orzekaniu odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy z pracownikiem, Sł. Prac. 2010, Nr 1, s. 10–14. W dalszym ciągu SN (wyr. z 18.8.2010 r., II PK 28/10, OSNP 2011, Nr 23–24, poz. 296 z popierającą glosą A. Drozda, OSP 2012, Nr 4, poz. 37) stwierdził, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia na podstawie KC (art. 415) tylko wtedy, gdy jego działanie polegało na zamierzonym naruszeniu przepisów o rozwiązaniu w tym trybie. Glosa M. Bednasz (MoPr 2012, Nr 8) wskazuje, że może to nastapić jedynie w razie naruszenia obowiązku powszechnego lub o charakterze niemajątkowym. Krytycznie możliwości dochodzenia ocenia W. Ostaszewski, ustalenie rozmiaru szkody majątkowej w przypadku wadliwego rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym, PiZS 2012, Nr 6.

Zobacz także:
Harmonogramy czasu pracy a regulacje wewnętrzne dotyczące czasu pracy
Termin końcowy w umowie na zastępstwo
Zlecenie a cechy umowy o pracę
Nabywanie urlopu wypoczynkowego zatrudnionego na umowy terminowe

Więcej o prawie pracy znajdziesz w module Kadry i płace >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności