Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

  • Decyzja administracyjna jest aktem administracyjnym, który składa się m.in. z rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Obie te części stanowią jedność w znaczeniu materialnym i formalnym, dlatego też powinny być wewnętrznie spójne. Komentarz pozwoli uniknąć najczęściej popełnianych błędów.
  • Wadliwie sporządzone uzasadnienia decyzji administracyjnych stanowią jedną z przyczyn uchylenia decyzji przez sądy administracyjne. Praktyczne wskazówki uznanych ekspertów pomogą zbudować poprawne pod kątem formalnym uzasadnienie decyzji.
  • Organ administracji publicznej zyska wiele cennych wytycznych dotyczących tematyki procedury administracyjnej.
Zamów książkę w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck >>


Fragment tekstu z komentarza:

Dopuszczalność zaskarżenia uzasadnienia. Z uwagi na funkcję zewnętrzną uzasadnienia, tzn. jego wpływ na postępowanie w innych sprawach, czy też funkcję wewnętrzną, uwidaczniającą się szczególnie w decyzjach kasacyjnych wydanych w oparciu o art. 138 § 2 KPA, dopuszczalne jest zaskarżenie samego uzasadnienia w trybie administracyjnym, jak również dopuszczalna jest skarga do sądu administracyjnego (zob. wyr. NSA z 13.2.1984 r., II SA 1790/83, OSPiKA 1985, Nr 4, poz. 72, z glosą T. Wosia; wyr. NSA w Lublinie z 20.9.1994 r., SA/Lu 130/94, niepubl.; wyr. NSA z 20.5.1998 r., I SA 1896/97, niepubl.; zob. również J. Zimmermann, Znaczenie uzasadnienia, s. 511). Do cech dobrego uzasadnienia należą: logiczny związek i zgodność z rozstrzygnięciem i jego treścią, brak wywodów sprzecznych lub rozbieżnych z rozstrzygnięciem, ścisłość i dokładność wywodów, ich zwięzłość i prostota ujęcia oraz kompletność motywów. Na tej podstawie, do wadliwości uzasadnienia zaliczyć należy następujące sytuacje:

1) niepełność uzasadnienia,
2) pozorność uzasadnienia, w tym także sprzeczność uzasadniania z obiektywnymi motywami,
3) brak uzasadnienia obligatoryjnego,
4) niepowiązanie uzasadnienia z rozstrzygnięciem decyzji,
5) wady formalne, takie jak błędy logiczne, stylistyczne, wady budowy wewnętrznej, wady metodologiczne (wyr. WSA w Gdańsku z 13.4.2005 r., II SA/GD 3959/01, Legalis).


Zobacz także:

Więcej o zasadach wydawania decyzji znajdziesz w module Postępowanie administracyjne i egzekucyjne >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności