Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz


Beck Online Komentarze to nowatorskie opracowania autorskie w wersji elektronicznej, omawiające najważniejsze ustawy (m.in. KC, KPC, KK, KPK, KSH, KPA, KP); skonstruowane z uwzględnieniem wielopłaszczyznowej struktury; aktualizowane raz na kwartał – odpowiadają najnowszemu stanowi prawnemu (legislacja) oraz stanowi wiedzy (doktryna).

Komentarz red. prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego (2016, wyd. 19) prezentuje:
  • w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: właściwości organów, wszczęcia i zawieszenia postępowania administracyjnego, ugody i decyzji administracyjnej oraz przepisów szczególnych w sprawach ubezpieczeń społecznych, a także opłat i kosztów postępowania.
  • najnowsze zmiany w prawie wprowadzone:
          1) ustawą z 11.7.2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195);
          2) ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
              realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014
              r. poz. 183), która istotnie zmieniła dwie ustawy proceduralne: Kodeks postępowania
              administracyjnego oraz ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami
              administracyjnymi. Znowelizowane przepisy KPA dotyczą m.in. doręczeń, przyjmowania
              podań, dostępu do akt spraw oraz czynności profesjonalnego
              pełnomocnika;
          3) ustawą z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529);
          4) ustawą z 31.8.2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych
              innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1101).

Fragment tekstu z komentarza:
VI. Uzasadnienie decyzji administracyjnej

1. Zagadnienia ogólne

Jednym z elementów decyzji administracyjnej jest jej uzasadnienie faktyczne i prawne. Powinno ono zawierać wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych, którymi organ administracji publicznej kierował się przy podejmowaniu decyzji. W szczególności powinno ono zawierać ocenę zebranego w postępowaniu materiału dowodowego, dokonaną przez organ wykładnię stosowanych przepisów oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa (wyr. NSA w Katowicach z 23.10.1998 r., I SA/KA 225/97, Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów 1999, Nr 1, s. 20). Dowody zebrane w sprawie, a zwłaszcza dokumenty urzędowe, nie mogą zastępować uzasadnienia decyzji, gdyż są one tylko podstawą wydania rozstrzygnięcia. Organ administracji ma obowiązek przedstawienia własnego stanowiska w sprawie i podania motywów tego stanowiska wraz z ich szczegółowym wyjaśnieniem. Powinien on przy tym poddać rozwadze podnoszone przez stronę w czasie postępowania argumenty, odnieść je do norm wynikających z obowiązujących przepisów prawa i wskazać na powody takiego, a nie innego zastosowania tych przepisów (wyr. WSA w Warszawie z 9.11.2006 r., III SA/WA 1914/06, Legalis).

Zobacz także:


Więcej o postępowaniu administracyjnym znajdziesz w module Postępowanie administracyjne i egzekucyjne >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności