Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzje. Komentarz

  • Reforma postępowania administracyjnego wprowadzona ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) spowodowała liczne zmiany w KPA. Nowelizacja objęła także zasady wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym.
  • Publikacja omawia procedurę dotyczącą wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym, z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie. Komentarz zawiera również szeroki zbiór orzecznictwa sądowego oraz odpowiedzi na praktyczne pytania odnoszące się do toku procedowania.
  • Komentarz to praktyczna pomoc dla wszystkich osób biorących udział w postępowaniu administracyjnym, w tym odpowiedzialnych za wydawania decyzji. Pozycja stanowi również źródło wiedzy dla zainteresowanych reformą postępowania administracyjnego.

Fragment tekstu z poradnika:

1. Przesłanki nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

Artykuł 108 § 1 KPA umożliwia organowi administracji nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wobec decyzji nieostatecznej. Rygor natychmiastowej wykonalności polega na tym, że decyzja nieostateczna, od której przysługuje odwołanie, staje się wykonalna i może stanowić tytuł egzekucyjny. Instytucja ta ma charakter wyjątkowy i może zostać zastosowana jedynie w przypadku wystąpienia jednej z enumeratywnie wymienionych w tym przepisie przesłanek. Rygor natychmiastowej wykonalności może zostać nadany z urzędu – jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny, albo na wniosek strony – w przypadku, gdy strona powoła się na wyjątkowo ważny interes. Fakt, że wykonanie decyzji nieostatecznej ma charakter wyjątkowy powoduje, że przesłanki nadania danej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności muszą być interpretowane ściśle oraz w odniesieniu do konkretnej, realnie występującej sytuacji, w której nadanie takiego rygoru jest absolutnie niezbędne dla uniknięcia bezpośredniego zagrożenia dla dóbr wymienionych w omawianym przepisie. Wniosek o uchylenie nałożonego na decyzję rygoru natychmiastowej wykonalności organ rozpatruje w toku postępowania odwoławczego. Z kolei odmowa nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na wniosek strony, następuje w drodze postanowienia.

Jakkolwiek art. 108 § 1 KPA dotyczy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności z urzędu lub na wniosek strony, pamiętać należy, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują także szereg sytuacji, w których decyzja posiada przymiot natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy.

2. Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności

Zgodnie z art. 108 § 2 KPA rygor natychmiastowej wykonalności nie musi być zawarty w decyzji, do której się odnosi, lecz może być nadany później w drodze odrębnego postanowienia. Na postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności przysługuje zażalenie. Jako że postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nie ma samodzielnego bytu prawnego i jest immanentnie związane z decyzją do której się odnosi, traci ono moc z chwilą uchylenia pierwotnej decyzji. Tym samym bezprzedmiotowe staje się również postępowanie zażaleniowe oraz ewentualne postępowanie sądowoadministracyjne ze skargi na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności – z uwagi na brak przedmiotu zaskarżenia.
Zobacz także:


Więcej o decyzjach w postępowaniu administracyjnym znajdziesz w module Postępowanie administracyjne i egzekucyjne >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności