Kodeks karny. Komentarz

  • kk-govOd 23.5.2016 r. obowiązują przepisy ustawy z 9.10.2015 r. regulujące wymiar kary dla przestępstw w postaci przyjmowania, posiadania, używania i przekazywania m.in. papierów wartościowych, prawa majątkowego lub innego mienia ruchomego, nieruchomości, pochodzącego z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, itp.
  • Komentarz (w wydaniu 4) szczegółowo wyjaśnia m.in. zagadnienie dotyczące zakazu wstępu na imprezę masową wydanego przez sąd, w sytuacji popełnienia przestępstwa powiązanego z taką imprezą (dodany art. 41b Kodeksu karnego).
  • Funkcjonariusz publiczny znajdzie w książce obok wykładni przepisów nowelizujących Kodeks karny także przepisy w dotychczasowym brzmieniu, pozwoli to na dostrzeżenie rozległości zmian. Pogłębi swą wiedzę i zapozna się z najnowszymi orzeczeniami Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Trybunału oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zamów książkę w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck >>


Fragment tekstu z komentarza:

Art. 231a [Ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych]

KOMENTOWANY PRZEPIS
Z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusz publiczny korzysta również wtedy, jeżeli bezprawny zamach na jego osobę został podjęty z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego stanowiska.

1. Uwagi wstępne. Przepis art. 231a został dodany do KK nowelą z 26.11.2010 r. i rozciągnął stosowanie ochrony prawnokarnej, przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych (art. 222, 223 i 226 KK), na sytuacje, gdy zamach na funkcjonariusza został podjęty wprawdzie bez bezpośredniego związku z wykonywaniem czynności służbowych, ale z powodu wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska. Zatem jeśli motywem naruszenia nietykalności, czynnej napaści czy znieważenia funkcjonariusza był fakt, że wykonuje on zawód bądź zajmuje stanowisko wymienione w katalogu art. 115 § 13 KK, sprawca będzie odpowiadał z art. 222 i kolejnych w zw. z art. 231a KK.

2. Zakres dodatkowej ochrony. Umiejscowienie tego przepisu wskazuje, że zakresem dodatkowej ochrony objęte są wyłącznie zamachy z rozdziału XXIX KK. Tym samym zabójstwo kwalifikowane z art. 148 § 3 KK dotyczy wyłącznie funkcjonariusza publicznego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego określonej kategorii obowiązków służbowych.

3. Rozszerzenie ochrony w przepisach ustaw szczególnych. Należy dodać, że owo rozszerzenie stosowania przepisów KK dotyczących ochrony funkcjonariusza publicznego ma miejsce również poza KK na podstawie ustaw szczególnych.

4. Ochrona prawnokarna lekarza, pielęgniarki i położnej. Przykładem, w jaki sposób ustawa szczególna rozciąga ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych na osoby, które nie zostały wymienione w art. 115 § 13 KK, jest art. 44 ZawLekU. Przepis ten stanowi, że lekarzowi, który wykonuje czynności w ramach świadczeń pomocy doraźnej lub w przypadku, o którym mowa w art. 30 ZawLekU, tj. gdy zobowiązany jest do udzielenia pomocy, ponieważ zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, albo w innych przypadkach niecierpiących zwłoki, przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu. Podobnie w art. 11 ust. 2 ustawy z 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1435 ze zm.) znajduje się regulacja, zgodnie z którą pielęgniarka i położna podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1–5 i art. 5 ust. 1 pkt 1–9, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym. Tym samym nowa ustawa wyraźnie odsyła do przepisów KK (zob. także post. SN z 7.9.2000 r., I KZP 26/00, OSNKW 2000, Nr 9–10, poz. 88; szerzej na temat innych zawodów, których wykonywanie jest objęte ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych, zob. R.A. Stefański, Glosa, s. 132–133).

5. Nadanie ochrony a status funkcjonariusza publicznego. Rozciągnięcie ochrony na nowe kategorie osób nie oznacza, że stają się one, wbrew brzmieniu art. 115 § 13 KK, funkcjonariuszami publicznymi i tym samym mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej za przestępstwa, których podmiotem może być wyłącznie funkcjonariusz publiczny. Ponadto takie rozszerzenie nie skutkuje ochroną osób przybranych im do pomocy, np. lekarzowi do wykonywania czynności objętych ochroną art. 44 ZawLekU.


Zobacz także:


Więcej o zezwoleniach na imprezę masową w module Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności