Klasyfikacja budżetowa 2017


  • Publikacja opisuje praktykę stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych w rozliczeniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, według nowych przepisów.
  • Dzięki tej publikacji główni księgowi dowiedzą się, m.in.:

         – jak stosować klasyfikację w sprawozdawczości i planowaniu
            budżetowym?
         – jakie są powiązania klasyfikacji z ewidencją księgową?
         – jakie są pułapki w klasyfikowaniu?

  • W książce przedstawiamy, m.in.:

        – opisy zmian dotyczących klasyfikacji budżetowej, które obowiązują
           w 2017 r.,
        – ponad 270 porad ekspertów na najczęściej zadawane pytania,
        – zakres klasyfikacji środków publicznych,
        – funkcje klasyfikacji w jej praktycznym stosowaniu,
        – wyjaśnienia do poszczególnych podziałek klasyfikacji.

Fragment tekstu z poradnika:

Klasyfikacja budżetowa w zapisach ksiąg finansowych

Według przepisów SzczegZasRachR, rachunkowość budżetowa obejmuje funkcjonowanie tzw. „kont pozabilansowych” oraz księgowanie zdarzeń finansowych przy zastosowaniu podziałek oznaczających dział, rozdział i paragraf (dochodu lub wydatku). Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie dokonywane przez jednostkę operacje są możliwe do sklasyfikowania, ponieważ jak już wspomniano, klasyfikacja budżetowa nie jest kompletnym katalogiem możliwych operacji gospodarczych i finansowych. Należy pamiętać, że plan finansowy jednostek budżetowych nie obejmuje przychodów i kosztów realizowanych w wyniku odpowiednich potrąceń.

Konta pozabilansowe służą wprowadzeniu do ewidencji kwot i oznaczeń klasyfikacyjnych z rocznego planu finansowego jednostki. Umożliwia to dodatkowe zestawiania księgowanych operacji dochodowych i wydatkowych z samym planem – w celu ustalania poziomu jego wykonania, w tym zaangażowania, które odnosi się do wartości przyszłych wydatków wynikających z umów, decyzji, porozumień. W praktyce natomiast zaangażowanie nie spełnia swojej istotnej roli, ponieważ dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-28 i Rb-28S są wykazywane wg starej zasady, tj. z obrotów Ma konta 998 ,,Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”, która już nie obowiązuje. Co więcej – organy nadzoru nie kwestionują tak sporządzanych sprawozdań. Szczególnym przypadkiem są decyzje administracyjne w pomocy społecznej, ponieważ wiążą się one z wydatkami transferowymi, których nie można odmówić, jeśli świadczeniobiorca spełnia kryteria dochodowe. W takim przypadku wartość zobowiązań wynikających z decyzji będzie niejednokrotnie wyższa niż plan finansowy i nie będzie możliwe wykazanie zaangażowania do wysokości planu, ponieważ wartość przyszłych wydatków, wynikająca z decyzji, będzie wyższa. Zaniżanie w takim przypadku zaangażowania, czyli dopasowanie jego wysokości do planu finansowego, jest karygodne i niezgodne z posiadaną dokumentacją.

Przepisy SzczegZasRachR zobowiązują, aby w określonych zapisach księgowych stosować oznaczenia z klasyfikacji budżetowej według pozycji planu finansowego. W ten sposób klasyfikacja budżetowa towarzyszy przypisowi należności budżetu, odnotowanemu spływowi dochodu, adnotacjom o zaległościach czy zapisaniu umorzenia lub przedawnienia należności budżetu. W sposób analogiczny do księgowania wpływów, oznaczenia klasyfikacji towarzyszą zaksięgowaniu zobowiązania i dyspozycji środkami na wydatek.

Należy podkreślić w tym miejscu, że zapisy planu jednostki w ramach jej kont pozabilansowych mają jedynie charakter pomocniczy.

Ważne
W księgach rachunkowych jednostki zapisuje się rzeczywiste zdarzenia finansowe, a ewentualny brak pozycji rachunkowych dla dochodu lub wydatku w planie finansowym, nie zwalnia z obowiązku księgowania każdego dochodu, zobowiązania lub wydatku, bez względu na to, czy jest przewidziany w planie, czyli zapisany (przy użyciu klasyfikacji) na kontach pozabilansowych.

W konsekwencji powyższego w jednostce występować mogą dochody nieprzewidziane w planie zapisanym na kontach pozabilansowych. Zapisy planu na kontach pozabilansowych umożliwiają weryfikację legalności zobowiązania (przed jego zaciągnięciem) lub mającego nastąpić wydatku (przed dekretacją faktury do zaksięgowania i finansowego wykonania wydanej dyspozycji – tj. przelewu). Zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków nie może odbywać się z przekroczeniem limitu z planu finansowego. Dzięki temu do dysponenta finansowego trafia informacja, czy operacja nie spowoduje przekroczenia limitu planu. Sygnał o zagrożeniu przekroczeniem planu umożliwia jego dostosowanie do zakładanej operacji finansowej.

Zakres podmiotów zobowiązanych do stosowania klasyfikacji w ewidencji księgowej określa § 1 ust. 1 SzczegZasRachR. Pomimo że zasady rachunkowości budżetowej dotyczą ograniczonego kręgu JSFP, niektóre jednostki nie objęte przepisami SzczegZasRachR muszą prowadzić ewidencję z zastosowaniem klasyfikacji. Wynika to z obowiązków z zakresu sprawozdawczości budżetowej. Skoro plan danej JSFP w sprawozdaniach wyrażony jest z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej, to zapisy dotyczące jego wykonania muszą pochodzić z ksiąg rachunkowych, w których klasyfikację stosuje się na potrzeby opracowywanych sprawozdań.
Zobacz także:
Więcej o klasyfikacji budżetowej znajdziesz na w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności