Klasyfikacja budżetowa 2016

  • klasyfikacja_budze2016W 2016 r. zaczęły obowiązywać cztery nowelizacje rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (w tym uchwalona 23.2.2016 r., której przepisy zaczęły obowiązywać 1.4.2016 r.), od tego momentu zmieniają się nazwy paragrafów wydatkowych i dochodowych w zakresie dotacji celowych i innych transferów dla związków powiatowo-gminnych.
  • Poradnik przedstawia aktualną treść rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, zasady klasyfikacji, wyjaśnia poszczególne podziałki klasyfikacji, odpowiada na pytania jak stosować klasyfikację w sprawozdawczości i planowaniu budżetowym oraz jakie są powiązania klasyfikacji z ewidencją księgową.
  • Osoby odpowiedzialne za ujmowanie w podziałkach klasyfikacji budżetowej m.in. dochodów i wydatków dzięki lekturze tego poradnika uzyskują dostęp do najliczniejszego na rynku zbioru odpowiedzi na pytania z zakresu klasyfikacji m.in. materiałów, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; usług obcych, edukacji i nauki, środków europejskich, komputerów i oprogramowania, inwestycji.

Zamów książkę w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck >>


Fragment tekstu z poradnika:
Wydatki na czyszczenie i dezynfekcję urządzeń wentylacji i klimatyzacji

Pytanie:
Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej (§ 427 czy § 430) mamy zakwalifikować wydatki na czyszczenie i dezynfekcję instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, stanowiących i niestanowiących część składową budynku?

Odpowiedź:
Stanowisko 1:

Opisanym czynnościom, t.j. czyszczenia i dezynfekcji urządzeń wentylacji i klimatyzacji, należy odmówić przymiotu „usług remontowych” (§ 427), co powoduje, że wydatki na tego rodzaju usługę (koszty bieżącej eksploatacji urządzeń) powinno się klasyfikować za pomocą podziałki § 430 „Zakup usług pozostałych” z załącznika nr 4 do KlasBudżR.

Według art. 39 ust. 1 FinPubU, podziałka klasyfikacyjna „paragraf” oznacza rodzaj wydatku. Podziałki paragrafów wydatków określa załącznik nr 4 do KlasBudżR. Do prawidłowego doboru podziałki paragrafowej dla określonego wydatku konieczna jest orientacja w systematyce kolejno zapisanych paragrafów i zarazem umiejętności odczytywania znaczenia jednej podziałki w systemowym kontekście do innych (ogólniejszych lub szczegółowych) paragrafów wydatków. Pomocne mogą tu mogą być objaśnienia towarzyszące niektórym paragrafom oraz informacja o zaliczeniu danego paragrafu do jednej z siedmiu grup paragrafowych opisanych we wstępie do klasyfikacji wydatków.

W polu rozważań odnośnie do zaklasyfikowania opisanych w pytaniu usług mieszczą się dwie wykluczające się podziałki § 427 „Zakup usług remontowych” i § 430 „Zakup usług pozostałych”.

Remontem, jak wynika z przykładów towarzyszących w KlasBudżR objaśnieniom do podziałki § 427, jest między innymi usługa służąca przywróceniu wartości użytkowej wyrobu przemysłowego w drodze usług konserwacyjnych lub naprawczych w zakresie np. maszyny, środka transportu, urządzenia lub sprzętu. Powyższa specyfikacja odpowiada terminologii technicznej, gdzie w budownictwie wyróżnia się: remont bieżący, remont interwencyjny (przy zepsuciu się rzeczy) oraz remont kapitalny.

Opisana w pytaniu usługa ogranicza się wyłącznie do czyszczenia i dezynfekcji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, stanowiących i niestanowiących część składową budynku. Gdyby usłudze towarzyszyły dodatkowe prace konserwatorsko-profilaktyczne (np. usługa obejmowałaby również eliminację przyczyn ewentualnych niesprawności lub uszkodzeń), to zostałaby potraktowana jako tzw. remont bieżący i wydatki na nią należałoby zaklasyfikować do § 427. Brak tego rodzaju prac, na jakie opiewa umowa z wykonawcą, daje podstawę do zaklasyfikowania wydatku do § 430 „Zakup usług pozostałych”.
Wojciech Lachiewicz

Stanowisko 2:
W rozdziale 7. pt. „Instalacje i urządzenia techniczne” OchronaPPożR stwierdza się w § 34, że w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Czynności te mogą jedynie wykonywać osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Czyszczenie instalacji wentylacyjnej jest jedną z wielu czynności związanych z konserwacją – zapewniającą prawidłową pracę urządzeń i instalacji czy innych obiektów technicznych. Dezynfekcja wentylacji i klimatyzacji zapewnia właściwą pracę tych instalacji i zmniejsza ryzyko utraty zdrowia.

Jednak usługi kominiarskie, czyli wszelkie czynności wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, powinny być klasyfikowane w § 430 „Zakup usług pozostałych”, zgodnie z wyjaśnieniami do paragrafu.
Piotr Wieczorek


Zobacz także:

Więcej o klasyfikacji budżetowej znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności