Kiedy nie trzeba płacić składki zdrowotnej?

Istnieją jednak grupy osób, które nie mają obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Co więcej, nowe przepisy przewidują zwolnienie ze składki zdrowotnej dla dodatkowych grup przedsiębiorców.

Emeryt i rencista

Pierwszą grupą osób zwolnionych z opłacania składki zdrowotnej są osoby prowadzące działalność gospodarczą (oraz osoby z nimi współpracujące), które mają ustalone prawo do emerytury lub renty. Osoby takie muszą jednak spełniać dwa dodatkowe warunki, tj.: 1) świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz 2) miesięczny przychód z działalności gospodarczej nie przekracza 50% kwoty emerytury minimalnej lub podatek dochodowy rozliczany jest w formie karty podatkowej. Co istotne, oba wymienione wyżej warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Ważne

Składki zdrowotnej nie zapłaci zatem emeryt, który otrzymuje niską emeryturę a miesięczny przychód z jego działalności nie przekracza połowy najniższej emerytury, jak również emeryt z niskim świadczeniem rozliczający dochody firmy w formie karty podatkowej.

Przedsiębiorca na urlopie macierzyńskim

Co do zasady, osoby prowadzące działalność gospodarczą zwolnione są z opłacania składek ZUS w okresie pobierania zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego. Zwolnienie to dotyczy jednak tylko składek na ubezpieczenie społeczne. Nie dotyczy zaś składki zdrowotnej. Oznacza to, że w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim, przedsiębiorca musi nadal opłacać pełną składkę zdrowotną.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku urlopu macierzyńskiego. Kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie muszą bowiem opłacać składki zdrowotnej w okresie trwania urlopu macierzyńskiego. Jest jednak jeden warunek: Zwolnienie to dotyczy jedynie tych kobiet, które pobierają zasiłek macierzyński w kwocie nie wyższej niż kwota tzw. świadczenia rodzicielskiego (które obecnie wynosi 1000 zł netto). Jeśli zasiłek macierzyński jest wyższy od tej kwoty, zwolnienie ze składki zdrowotnej nie przysługuje.

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej przysługuje niezależnie od tego z jakiego tytułu nabyte zostało prawo do zasiłku macierzyńskiego. Kobietom, które prowadzą działalność gospodarczą, ale prawo do zasiłku nabyły z innego tytułu (np. z etatu), również przysługuje zwolnienie z opłacania „firmowej” składki zdrowotnej.

Ważne

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej, na takich samych zasadach, przysługuje również osobom współpracującym przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Osoby niepełnosprawne

Składki zdrowotnej nie muszą również płacić osoby prowadzące działalność gospodarczą (oraz osoby z nimi współpracujące), które posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jednak i w tym przypadku musi być spełniony dodatkowy warunek. Składki zdrowotnej nie zapłacą bowiem jedynie te osoby, których miesięczny przychód z działalności gospodarczej nie przekracza 50% kwoty emerytury minimalnej. Składki zdrowotnej nie zapłaci również osoba niepełnosprawna, która rozlicza się w formie karty podatkowej.

Co ważne, w przypadku wszystkich opisanych powyżej grup (emeryci i renciści, kobiety na urlopie macierzyńskim oraz osoby niepełnosprawne), brak obowiązku opłacania składki zdrowotnej nie powoduje utraty prawa do ubezpieczenia. Osoby te nadal podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu (choć nie płacą składki) i mogą cały czas korzystać z publicznych świadczeń zdrowotnych.

Działalność gospodarcza na ryczałcie

Nowe przepisy obowiązujące od stycznia 2022 roku wprowadziły zwolnienie ze składki zdrowotnej dla kolejnej grupy przedsiębiorców. Co istotne, w tym przypadku zwolnienie nie będzie uzależnione od nabytych praw emerytalnych czy rentowych, ani też od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgodnie z nowymi przepisami, zwolnienie ze składki zdrowotnej przysługuje także tym osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które jednocześnie uzyskują również dochody z umowy o pracę (zobacz szczegóły).

Zwolnienie ze składki zdrowotnej z tytułu działalności gospodarczej przysługuje w tym przypadku po spełnieniu określonych warunków, tj.:

  • przychody uzyskiwane z tytułu umowy o pracę nie przekraczają kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej rozliczane są w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Spełnienie powyższych warunków oznacza zaistnienie tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeń. Osoba, która spełnia wszystkie te warunki, od 2022 roku ma prawo do opłacania składki zdrowotnej tylko z jednego tytułu, tj. z tytułu umowy o pracę. Dodatkowy tytuł, tj. prowadzona dodatkowo działalność gospodarcza, nie będzie zatem rodzić obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

Obowiązki społeczne i obywatelskie

W lipcu 2022 roku wchodzi w życie kolejna nowelizacja przepisów, a wraz z nią kolejne zmiany w zakresie obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Nowe przepisy przewidują bowiem zwolnienie ze składki zdrowotnej dla dodatkowych grup osób.

Począwszy od lipca 2022 roku z opłacania składki zdrowotnej zwolnione będą:

  • osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich oraz
  • osoby, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności.

Co istotne, wynagrodzenie otrzymane z takiego tytułu zwolnione będzie z opłacania składki zdrowotnej do kwoty 6000 zł. Oznacza to, że składkę zdrowotną z powyższych tytułów zapłacimy dopiero od kwoty wynagrodzenia stanowiącego nadwyżkę ponad 6000 zł.

Źródło:

zus.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności