Karta Nauczyciela. Komentarz


  • Komentarz zapoznaje z najnowszymi zmianami, które weszły w życie 1.1.2017 r., 1.3.2017 r., dotyczącymi pracy nauczycieli i wychowawców, w związku z reformą systemu oświaty.
  • Publikacja pozwoli zapoznać się z podstawami prawnymi stosunku i organizacji pracy, m.in.: sposobem nawiązania i wygaśnięciem stosunku pracy. Autorzy kompleksowo opisują zagadnienia będące przedmiotem najnowszej nowelizacji Karty Nauczyciela.
  • Komentarz adresowany jest nie tylko do nauczycieli i wychowawców. Będzie pomocą również dla dyrektorów i pracowników administracji oświatowej, ze względu na swoją teoretyczną i praktyczną budowę.
Fragment tekstu z poradnika:
Komentarz art. 26 KartaNauczyU [Wygaśnięcie stosunku pracy]

1. Artykuł 26 ust. 1 KartaNauczU zawiera katalog przesłanek zaistnienia, których skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy nauczyciela, a więc jego ustaniem z mocy prawa. Przepis ten ma zastosowanie zarówno do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, jak i do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umów o pracę, bez względu na to, czy zostały one zawarte na czas określony, czy też nieokreślony.

2. Pierwszą z przesłanek zawartych w art. 26 ust. 1 KartaNauczU skutkujących wygaśnięciem stosunku pracy jest prawomocne ukaranie nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy, karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela. Prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji jest orzeczenie, od którego odwołanie nie zostało wniesione w terminie lub po wniesieniu zostało cofnięte (art. 85k ust. 6 KartaNauczU). Natomiast orzeczenie odwoławczej komisji dyscyplinarnej jest prawomocne z chwilą jego ogłoszenia (art. 85l ust. 4 KartaNauczU).

3. Artykuł 38 KK69 do kar dodatkowych zaliczał m.in. pozbawienie praw publicznych oraz zakaz zajmowania określonych stanowisk, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności. Ustawa ta utraciła moc z dniem 1.9.1998 r. W świetle obecnie obowiązującego KK, pozbawienie praw publicznych jest środkiem karnym (art. 39 pkt 1 KK), środkiem karnym jest również zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej (art. 39 pkt 2 KK).

W myśl art. 40 § 2 KK, pozbawienie praw publicznych sąd może orzec w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Zobacz także:
Więcej o zmianach w prawie oświatowym znajdziesz w module Kadry i płace >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności