Karta Nauczyciela. Komentarz

Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).

Karta Nauczyciela reguluje stosunki pracy nauczycieli zatrudnionych m.in. w szkołach, przedszkolach, placówkach i administracji oświatowej. Jest aktem prawnym zawierającym szereg rozwiązań odrębnych względem Kodeksu pracy, jak np. możliwość rozwiązania stosunku pracy jedynie ze ściśle określonych przyczyn. Ostatnimi czasy Karta Nauczyciela uległa dwóm poważnym modyfikacjom. Po pierwsze zmiany polegające na zawieszeniu stosowania niektórych rozwiązań wprowadziła ustawa – przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, druga to ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która dokonała znacznej zmiany w procedurze oceny pracy nauczyciela i urlopie dla poratowania zdrowia. Komentarz uwzględnia powyższe zmiany.

Najważniejsze atuty komentarza:

 • przygotowane przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem omówienie wszystkich przepisów Karty Nauczyciela wraz z bogatym orzecznictwem sądowym,
 • bardzo dokładne omówienie zakresu stosowania Karty Nauczyciela do poszczególnych grup pracowników,
 • liczne przykłady zawierające praktyczne wyjaśnienia kwestii problematycznych,
 • komentarz uwzględnia nowelizację dokonaną ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i zmiany wynikające z reformy systemu oświaty dokonanej w 2017 r.
W niniejszym komentarzu Czytelnik znajdzie odpowiedzi na następujące pytania:

 • W jaki sposób będzie dokonywana ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły po 1.1.2018 r.?
 • Jaka jest rola rady pedagogicznej i kuratora oświaty w dokonywaniu oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły po 1.1.2018 r.?
 • Jakie zmiany w awansie zawodowym spotkają nauczycieli od roku szkolnego 2018/2019?
 • Jakie są zasady zatrudniania nauczycieli, w tym omówienie, w jakich okolicznościach można zatrudnić nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony, a kiedy musi być to zatrudnienie na czas nieokreślony?
 • Z jakich przyczyn można rozwiązać stosunek pracy nauczyciela oraz ograniczyć wymiar jego zatrudnienia po reformie systemu oświaty i wejściu w życie ustawy – Prawo oświatowe?
 • Na jakich zasadach funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i innych jednostkach systemu oświaty, jaka jest rola związków zawodowych, jaki jest sposób podejmowania decyzji o przyznawaniu świadczeń i w jaki sposób dokumentować sytuację socjalną osoby uprawnionej?
 • Jakie dodatki socjalne przysługują nauczycielom, po zmianie od 1.1.2018 r. przepisów Karty Nauczyciela?
 • Jakie są przesłanki przyznania nauczycielowi dodatku za wyróżniającą pracę?
 • Jakie są rola, zadania i uprawnienia związków zawodowych wynikające z przepisów Karty Nauczyciela?
 • Na jakich zasadach nauczyciele mogą korzystać od 1.1.2018 r. z urlopu dla poratowania zdrowia oraz jakie są w tym zakresie prawa i obowiązki dyrektora szkoły?
 • Jakie zmiany w zakresie urlopu wypoczynkowego nauczyciela i dyrektora szkoły obowiązują od 1.1.2018 r. i w jaki sposób dyrektor szkoły planuje swój urlop wypoczynkowy i kto udziela mu tego urlopu?
 • Które zmiany w przepisach Karty Nauczyciela dotyczą szkół i przedszkoli niepublicznych oraz jakie to są zmiany?

 
Fragment tekstu z poradnika


Art. 13 [Data nawiązania stosunku pracy z mianowania]

Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje się z dniem określonym w akcie mianowania, a jeżeli tego dnia nie określono – z dniem doręczenia tego aktu.

1. W treści przepisu zawarto ogólną dyspozycję wskazującą datę nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania. Jest nią data wskazana w akcie mianowania lub jeżeli takiej daty nie ma – dzień doręczenia tego aktu.

2. Kwestia doręczeń nie została uregulowana w prawie pracy. Z tego względu, na zasadzie kolejnych odesłań z art. 91c ust. 1 KartaNauczU oraz art. 300 KP, należy posiłkować się art. 61 KC.

3. Zgodnie z art. 61 KC oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Zatem o doręczeniu pracownikowi pisma należy mówić nie tylko wtedy, gdy osobiście zostało mu ono wręczone, a także wówczas, gdy np. zostało doręczone drogą pocztową w taki sposób, że pracownik miał możliwość zapoznania się z treścią pisma. Nie chodzi tu przy tym o faktyczne zapoznanie się z treścią pisma, lecz o realną możliwość zapoznania się z oświadczeniem woli pracodawcy.

4. Z punktu widzenia skuteczności oświadczenia woli nieistotne jest również to, czy i kiedy adresat zapoznał się z jego treścią. Wystarczające jest, że oświadczenie woli doszło do niego w sposób stwarzający mu realną możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia. Dla prawidłowego stosowania art. 61 KC nie wymaga się zatem badania, czy adresat rzeczywiście zapoznał się z oświadczeniem woli, ale weryfikuje się, czy istniała taka możliwość (wyr. SN z 23.4.2010 r., II PK 296/09, Legalis).

5. Sąd Najwyższy w wyroku z 5.10.2005 r. (I PK 37/05, Legalis) stwierdził, że dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy.

6. Domniemanie to może być obalone przez pracownika przez przeprowadzenie dowodu na okoliczność braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy przed upływem terminu na podjęcie przesyłki poleconej zawierającej to oświadczenie, mimo jej dwukrotnego awizowania (podobnie post. SN z 9.7.2009 r., II PZP 3/09, Legalis).

Powiązania z innymi przepisami:
• art. 91c ust. 1 KartaNauczU,
• art. 300 KP,
• art. 61 KC.

 

Zobacz także:

 

Więcej o zatrudnianiu nauczycieli znajdziesz w module Kadry i płace>>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności