Kadry i płace w instytucjach kultury

  • Zatrudnianie w instytucjach kultury to połączenie ogólnych przepisów wynikających z kodeksu pracy ze specyfiką zatrudniania w tych jednostkach wynikającą z przepisów szczególnych zawartych m.in. w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Do tego dochodzą uregulowania wewnętrzne.
  • Osoby w instytucjach odpowiedzialnych za powołanie i prowadzenie jednostek kulturalnych poznają szczegółowe zasady zatrudniania dyrektorów tych instytucji i ich zastępców (z uwzględnieniem najnowszych zmian w tym zakresie), pozwoli im to prawidłowo określić zakres kompetencji dyrektora instytucji kultury.
  • Zarówno organizatorzy jaki osoby prowadzące jednostki zdobędą aktualną wiedzę, jak prawidłowo kształtować relacje: organizator – instytucja kultury w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników tej instytucji.
  • Kadra zarządzająca jednostki oraz specjaliści odpowiedzialni za prowadzenie spraw kadrowych dostaną najświeższe informacje dotyczące konsekwencji ostatnich zmian Kodeksu pracy w zakresie: nawiązywania umów o pracę na czas określony, dokumentacji składanej przez pracowników– rodziców, chcących skorzystać ze swoich uprawnień do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego czy zwolnień z tytułu opieki nad dziećmi, zasad zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami.
  • Pracodawcy pogłębią swoją wiedzę także w zakresie prawidłowego: ustalania rozkładu czasu pracy w długich okresach rozliczeniowych, rozliczania podróży służbowych w instytucjach kultury, czy formułowania zapisów umownych dotyczących przeniesienia i zabezpieczenia praw autorskich do dzieł artystycznych i wykonań tych dzieł.
  • Czytelnik  skorzysta także z płyty zawierającej wzory dokumentów wyselekcjonowane specjalnie dla tej grupy zawodowej.


Zamów książkę w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck >>


Fragment tekstu z poradnika:

2. Dyrektor instytucji kultury
2.1. Podstawa zatrudnienia
 
Zgodnie z zasadą reprezentowania podmiotu posiadającego osobowość prawną przez organ lub osobę, instytucja kultury w art. 15 DziałKultU ma przewidziane stanowisko dyrektora.

Dyrektor podlega powołaniu. Nazewnictwo to przez dłuższy czas budziło wątpliwości, ale wypracowana praktyka i orzecznictwo utrwaliły, że jest to powołanie w rozumieniu art. 68 KP. Po nowelizacji DziałKultU z sierpnia 2011 r. ustawodawca zamieścił bezpośrednią delegację do powołania w rozumieniu KP w art. 15 ust. 7 DziałKultU. Konsekwencją zastosowania powołania jest także możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia poprzedniego stosunku pracy z 3 miesięcy do miesiąca. Zgodnie z art. 683 KP uprawnienie to przysługuje jedynie w przypadku zastosowania trybu konkursowego z art. 16 DziałKultU. W przypadku powołania bez przeprowadzenia konkursu, nie można stosować tej normy.

Uprawnionym do powołania dyrektora jest organizator. Pod tym pojęciem należy rozumieć każdy podmiot uprawniony do powołania instytucji kultury w rozumieniu art. 8 i 9 DziałKultU. Rozróżnienie powoduje, że organizator może być uznany jako podmiot państwowy lub samorządowy. Powołanie może odbyć się na zasadzie arbitralnej decyzji organizatora, ale nie w rozumieniu decyzji administracyjnej, lub po przeprowadzeniu procedury konkursowej przewidzianej w art. 16 DziałKultU.
Powołanie następuje w formie zarządzenia. Skoro art. 15 DziałKultU nie przewiduje do powołania dyrektora formy decyzji administracyjnej, to organ wykonawczy gminy realizuje swoje władcze uprawnienia – wynikające zarówno z tego przepisu, jak i z przepisów ustrojowych – w formie zarządzenia (wyr. WSA w Szczecinie z 7.7.2011 r., II SA/SZ 523/11, Legalis).
 
Uwarunkowanie powołania zależy od opinii związków zawodowych działających w danej instytucji. Warunek zasięgnięcia opinii może być spełniony fakultatywnie, jeżeli dyrektora wyłania się w drodze konkursu. Stwierdzenie, że opinia ta nie jest konieczna, nie wyłącza możliwości jej pozyskania przez organizatora. Przestała być jedynie warunkiem obligatoryjnym powołania.
 
Zasięgnąć opinii należy także od stowarzyszeń zawodowych i twórczych, właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję, z taką samą zasadą obligatoryjności jej uzyskania, jak w przypadku związków zawodowych. Próbę dookreślenia właściwości podmiotów uprawnionych do wystawienia opinii, podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, należy ocenić negatywnie.
 
Zapis ma względny wpływ na samą decyzję organizatora i bardzo trudno przyjąć, że opinia wskazanego np. stowarzyszenia będzie miała wpływ na obsadę proponowanego kandydata, a jedynie wydłuży samą procedurę. To od organizatora zależy określenie zbioru stowarzyszeń. Wyrok NSA z 4.8.2009 r. (II OSK 834/09, Legalis) określa, że „organizator konkursu na dyrektora muzeum może dowolnie wybrać stowarzyszenie, które ma wytypować swoich przedstawicieli do komisji konkursowej. Niedoszły dyrektor nie może kwestionować sposobu ich wyboru, gdyż nie ma w tej materii legitymacji uprawniającej do zaskarżenia”. Samo uzyskanie opinii nie jest uwarunkowane jej pozytywnym charakterem. Możliwe jest powołanie dyrektora w sytuacji opinii negatywnej.
 
Zasięgnięcie opinii ma charakter doradczy. Brak jest także określenia charakteru opinii i terminu jej wystawienia przez upoważnione podmioty. Ustawa o związkach zawodowych nie reguluje tej kwestii dla zakładowej organizacji związkowej.


Zobacz także:

Więcej o klasyfikacji budżetowej znajdziesz w modułach Kadry i płace oraz Kultura i sport 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności