Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz inne dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  • 1569028.7.2016 r. weszły nowe przepisy wprowadzające m.in. obowiązek stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w postępowaniach powyżej progów unijnych. Formularz JEDZ jest konstrukcją trudną do zrozumienia i stosowania, bowiem opiera się na regulacjach dyrektyw, a nie na polskich przepisach.
  • Publikacja w praktyczny sposób przedstawia nowy sposób do składania oświadczeń i dokumentów, w tym JEDZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Zarówno zamawiającym jak i wykonawca szczegółowo zapoznają się z całym procesem składania oświadczeń i dokumentów na zupełnie nowych zasadach oraz z wytycznymi dotyczącymi tworzenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wraz ze wskazówkami stosowania go w praktyce.
  • Zainteresowani mają też możliwość przeanalizowania nowych praw i obowiązków w postępowaniu w zakresie dokumentowania.
  • Czytelnicy otrzymują opracowanie porządkujące i systematyzujące regulacje prawne, poparte przykładami i wskazówkami, mającymi na celu ułatwienie ich zrozumienia oraz stosowanie.
  • Przygotowane przez autora wzory dokumentów wymagane w nowym stanie prawnym stanowią istotną pomoc dla instytucji wydatkujących środki w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.


Fragment tekstu z poradnika:

Rozdział VII. Wybór oferty

1. Obowiązek informacyjny zamawiającego

W sytuacji gdy wykonawca poprzez złożone oświadczenia i dokumenty wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia, jego oferta może zostać formalnie wybrana jako najkorzystniejsza. Zgodnie z art 92 ZamPublU, zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ZamPublU, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu;

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów;

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów;

7) unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacje z pkt 1 i 5–7 (wyróżnione wyżej) zamawiający dodatkowo zobowiązany jest zamieścić na stronie internetowej.

W powyższym kontekście warto wspomnieć o zmianie regulacji art. 180 ust. 2 ZamPublU, odnoszących się do czynności, wobec których może zostać wniesione odwołanie w procedurach właściwych dla wartości zamówień nieprzekraczających kwot wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU. Po nowelizacji odwołanie może zostać wniesione również wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. To zmiana pozytywnie oceniona przede wszystkim przez środowiska wykonawców, której sens wydaje się wypaczony przez postanowienie KIO z 5.9.2016 r. (KIO 1599/16). W niniejszej sprawie skład orzekający odrzucił odwołanie w oparciu o art. 189 ust. 2 pkt 6 ZamPublU, tj. uznał, że odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (postępowanie prowadzone było w procedurze właściwej dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwot wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU). Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że odwołanie dotyczy zaniechania odrzucenia oferty uznanej za najkorzystniejszą z powodu jej niezgodności z zapisami SIWZ. Z powodu braku tego typu czynności w katalogu zamieszczonym w art. 180 ust. 2 ZamPublU stwierdzić należy, że wobec zastrzeżenia sformułowanego w art. 189 ust. 2 ZamPublU ustawa nie przyznaje ochrony prawnej w postaci odwołania odnośnie do takiego rozstrzygnięcia. Analiza znowelizowanego przepisu art. 180 ust. 2 pkt 6 ZamPublU i użycia w nim przez ustawodawcę sformułowania „czynność wyboru najkorzystniejszej oferty” prowadzi, zdaniem Izby, do wniosku, że pod pojęciem tym nie kryje się zaniechanie czynności wykluczenia z postępowania i zaniechanie czynności odrzucenia oferty, a jedynie niedokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Za takim rozumieniem przepisu przemawia wykładnia językowa art. 180 ust. 2 pkt 6 ZamPublU. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić nową przesłankę, zgodnie z którą w postępowaniach podprogowych odwołanie ma przysługiwać także wobec czynności opisu przedmiotu zamówienia i czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie jednak nie zostały wykreślone ani zmienione przesłanki z pkt 3 i 4, zgodnie z którymi odwołanie ma przysługiwać wobec czynności odrzucenia wyłącznie oferty odwołującego i czynności wykluczenia odwołującego z postępowania. Powyższe przesądza, że pod pojęciem „czynność wyboru oferty najkorzystniejszej” nie może się kryć czynność odrzucenia oferty odwołującego ani czynność wykluczenia odwołującego z postępowania, wówczas bowiem objęcie tych samych czynności dyspozycją pkt 3 i 4 tego artykułu ustawy byłyby zbędne. Nie należy zatem domniemywać, że „czynność wyboru najkorzystniejszej oferty” obejmuje zaniechanie czynności wykluczenia z postępowania innych wykonawców lub odrzucenia ich ofert. Nie jest to konieczne dla interpretacji przesłanki z pkt 6, która ma określony zakres zastosowania, służy mianowicie zakwestionowaniu wyboru jako najkorzystniejszej oferty, która nie jest najkorzystniejsza, gdyż nie przedstawia najkorzystniejszego bilansu ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo nie jest ofertą z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt, czyli nie jest najkorzystniejsza w rozumieniu definicji z art. 2 pkt 5 ZamPublU. Warto także podkreślić, iż w postępowaniach powyżej progów, odwołanie służy wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Tymczasem w art. 180 ust. 2 ZamPublU była i jest mowa wyłącznie o tym, że odwołanie w postępowaniach podprogowych służy wyłącznie wobec czynności, zaś ustawodawca nie wspomina o „zaniechaniach”. Skoro sama zasada konstytuująca wyjątek nie uległa zmianie, nie ma podstaw, aby domniemywać, że wyłącznie w przypadku przesłanki z pkt 6 obejmuje ona teraz zarówno czynność, jak i zaniechania czynności (w dodatku innych niż czynność wprost wymieniona w przesłance). Przewidziany w przepisie art. 180 ust. 2 katalog przesłanek zawsze miał charakter pozytywny, odnosił się do czynnego zachowania Zamawiającego, nie wspominał o możliwych zaniechaniach. Sytuacja ta nie uległa zmianie w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy. Nadal ustawodawca koncentruje się na zachowaniach zamawiającego o charakterze czynnym, które doprowadziły do danego wyniku postępowania, nie wspomina o zaniechaniach.

Stanowisko wyrażone przez Izbę wydaje się irracjonalne i spotkało się z dużą falą krytyki środowisk. Obecnie nie jest przesądzone, w którą stronę pójdzie interpretacja. Jest to pierwszy wyrok KIO wydany w nowym stanie prawnym, stąd też nie można wykluczać, że linia orzecznicza ugruntuje się w przeciwnym niż wskazany kierunku.


Zobacz także:

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności