Instrukcje księgowe i podatkowe 2018

Zmiany w zakresie CIT oraz PIT. W dniu 1.1.2018 r. weszła w życie ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175). Jest to najobszerniejsza zmiana przepisów w zakresie CIT i PIT od wielu lat. Obecnie w Sejmie jest projekt zmieniający tą nowelizację z 27.19.2017 r. Jest to rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa wpłynęła do sejmu 22.2.2018 r. – druk Sejmowy 2291). W związku z tą zmianą prezentujemy m.in. następujące wzory instrukcji:

  • Instrukcja w zakresie podziałów przychodów na kapitałowe i pozostałe,
  • Instrukcja w zakresie zaliczania w koszty aktywów niskocennych,
  • Instrukcja amortyzacji środków trwałych z uwzględnieniem zarówno zmian wprowadzonych od 1.1.2018 r., ale też  zmian w zakresie amortyzacji jednorazowej tj. wprowadzonych od 1.8.2017 r.,
  • Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej,
  • Inwentaryzacja w zakresie limitowanych usług niematerialnych (art. 15e),
  • Instrukcje w zakresie niedostatecznej kapitalizacji,
  • Instrukcja rozliczania strat z lat ubiegłych,
  • Instrukcja w zakresie wpłaty zaliczek na podatek dochodowy (w kontekście uchylenia obowiązku zapłaty dla zaliczek do wartości 1000 zł),
  • Instrukcja w zakresie opodatkowania wygranych w konkursach organizowanych przez przedsiębiorstwo i dodatkowo w zakresie obowiązków o charakterze płatnika z tego tytułu;

 

Zmiany w zakresie VAT. W dniu 1.7.2018 r. weszła w życie ustawa z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 62). Ustawa ta wprowadza mechanizm podzielonej płatności (w tym nowy tryb zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni na konto VAT). W związku z tą zmianą prezentujemy instrukcję w zakresie mechanizmu podzielonej płatności.

 

Zmiany w zakresie rachunkowości.  Na prowadzenie rachunkowości wpływ miały m.in. powyżej opisane zmiany w podatkach. Ponadto opublikowano nową wersję Krajowego Standardu Rachunkowości: Nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych (Dz.Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. poz. 2016) oraz Nr 9 „Sprawozdanie z działalności” (Dz.Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z 2018 r. poz. 4), jak również w dniu 9.1.2018 r. Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowe stanowisko w sprawie realizacji przepisów art. 4 ust. 1, 1a i 1b RachunkU, nakładających obowiązek rzetelnego i jasnego przedstawienia obrazu jednostki (Dz.Urz. MF z 2018 r. poz. 7). Stanowisko to wchodzi w życie 8.2.2018 r. Ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1.1.2018 r. Ponadto od 1.10.2018 r. wchodzi w życie ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 398), a na stronach RCL można śledzić postępy prac nad dużą nowelizacją ustawy o rachunkowości – chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. W związku z tymi zmianami prezentujemy aktualny wzór polityki rachunkowości.

 

Fragment tekstu z poradnika:

 

Definicja polityki rachunkowości

 

Polityka rachunkowości jest najważniejszym dokumentem prawa bilansowego i przesądza o istocie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdania finansowego. W konsekwencji stanowi swoistego rodzaju konstytucję finansową każdej jednostki. Ustawodawca, wyliczając elementy rachunkowości jednostki, na pierwszym miejscu wymienia przyjęte zasady rachunkowości, zwane również jej polityką. Ustawa o rachunkowości wskazuje, że przez politykę rachunkowości należy rozumieć wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania, które są dopuszczone RachunkU, jak również rozwiązania określone w MSR, z których jednostka korzysta. Oznacza to, że jeżeli jednostka zobligowana do sporządzania sprawozdań finansowych według RachunkU, stosuje również zapisy MSR/MSSF w obszarach, w których polskie prawo bilansowe nie daje jednoznacznych wskazówek, fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w polityce rachunkowości. Również informacja o tym, że jednostka korzysta z zapisów KSR (także stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości, które zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b RachunkU należy traktować na równi z KSR), powinna zostać odnotowana w opisie stosowanych zasad rachunkowości. Politykę rachunkowości można nazwać swoistym aktem normatywnym, obejmującym tylko daną jednostkę i uwzględniającym jej specyfikę, regulującym zasady prowadzenia w niej rachunkowości.

 

Zmiany w RachunkU, które weszły w życie 1.1.2016 r., podniosły rangę polityki rachunkowości. Dodany ust. 1b w art. 4 RachunkU stanowi, że w wyjątkowych przypadkach, jeżeli stosowanie określonego przepisu RachunkU nie pozwoliłoby na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, jednostka nie stosuje tego przepisu, a w informacji dodatkowej uzasadnia przyczyny jego niezastosowania oraz określa wpływ, jaki niezastosowanie przepisu wywiera na obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Jednostka może więc nie stosować danego przepisu RachunkU, ma natomiast obowiązek stosować się do zasad określonych w polityce rachunkowości, które lepiej, niż zapisy ustawowe, odzwierciedlają rzeczywistość ekonomiczną i oddają prawdziwy charakter zdarzeń ekonomicznych, które wystąpiły w danej jednostce. Kolejną nobilitacją dla polityki rachunkowości jest przyjęcie uchwałą Nr 1/2018 Komitetu Standardów Rachunkowości z 9.1.2018 r. stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b RachunkU.

 

 

 

Zobacz także:

 

 

Więcej o instrukcjach księgowych i podatkowych znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności