Gospodarka ściekowa w gminie

Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków gmin, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i wywozu nieczystości płynnych. Zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, omówienie dobrych praktyk oraz zbiór aktów prawnych związanych z gospodarka ściekową.

Najważniejsze zalety prezentowanej publikacji, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa:

  • wiele praktycznych rozwiązań i przykładów,
  • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
  • omówienie zagadnień dotyczących organizacji gminy w sprawach gospodarki ściekowej,
  • praktyczny poradnik w sprawach kontroli,
  • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych,
  • zamieszczenie wzorów dokumentów.

Warto korzystać z gotowych, zamieszczonych w książce wyjaśnień i rozwiązań. Wszechstronna analiza zagadnień gospodarki ściekowej w gminie powinna ułatwić dokonanie oceny, czy dotychczasowy sposób jej prowadzenia spełnia oczekiwania jednostek kontroli zewnętrznej, czy też nadal budzi wątpliwości i wymaga dostosowania czy udoskonalenia w świetle przedstawionych problemów i praktycznym stosowaniu przepisów prawnych.

Publikacja skierowana jest głównie do praktyków, z jednej strony – osób zajmujących się gospodarką ściekową w gminie oraz z drugiej strony – przedsiębiorców zaangażowanych w mechanizmy wodno-ściekowe.

Niewątpliwym atutem opracowania są praktyczne wzory uchwał rady gminy, decyzji, postanowień, zarządzeń, zawiadomień oraz innych dokumentów, wydane również na płycie CD, gotowe do użycia.
Fragment tekstu z poradnika:

2.1.3. Uchwała rady gminy w sprawie określenia górnych stawek opłat

Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych należy do obligatoryjnych obowiązków rady gminy – przesądza o tym treść art. 6 ust. 2 CzystGmU. Ustawodawca nie wskazał, jakimi kryteriami powinna kierować się rada przy ustalaniu wysokości opłaty. Rada gminy podczas określania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi asenizacyjne może uwzględnić możliwości finansowe poszczególnych mieszkańców. Zbyt wysokie ceny za świadczone usługi – przy niedostatecznie rozwiniętej świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i nieskutecznym nadzorze nad prawidłowym wypełnianiem ustawowych obowiązków przez właścicieli nieruchomości niepodłączonych do komunalnej sieci kanalizacyjnej – mogą skutkować nieprawidłowym odprowadzaniem przez nich ścieków. Ustalając stawki za usługi, rada gminy powinna zatem brać pod uwagę np. koszty wywozu, zapewnienie odpowiedniej rentowności zainteresowanych przedsiębiorców, zabezpieczenie mieszkańców przed nadmiernymi, nieuzasadnionymi kosztami.

Ustalenie górnych stawek jest niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków gminy w zakresie zorganizowania zastępczego wywozu nieczystości płynnych w przypadku właścicieli, którzy nie zawarli umów na wywóz nieczystości. Procedura ta jest bowiem przeprowadzana na podstawie decyzji, której obligatoryjnym elementem jest ustalenie m.in. wysokości opłaty, określonej z zastosowaniem jej górnej stawki, uiszczanej przez właściciela nieruchomości, na którego rzecz usługę taką wykonywano. W przypadku nieuchwalenia górnej stawki opłat wydanie decyzji o zastępczym wywozie będzie niemożliwe.

Poza wymienionymi powyżej obligatoryjnymi uchwałami organy stanowiące mogą fakultatywnie podjąć uchwały w sprawie innego sposobu dokumentowania przez właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych oraz w sprawie przejęcia od nich obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.

 


Zobacz także:

 

 

Więcej o decyzjach w postępowaniu administracyjnym znajdziesz w module Gospodarka komunalna i ochrona środowiska>>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności