Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego


  • Uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) z 7.7.2017 r., dotyczącą postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji oraz ustawy z 10.2.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659), która weszła w życie 28.4.2017 r.
  • Poradnik odpowiada, m.in.: jak dochodzić zwrotu od beneficjenta dotacji na drodze postępowania egzekucyjnego, jak obliczyć odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, kiedy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
  • Publikacja przeznaczona nie tylko dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i członków zarządów powiatów i województw, a także dla pracowników samorządowych i radnych odpowiedzialnych za wykonywanie i uchwalanie budżetów gmin.

Fragment tekstu z poradnika:
Uwarunkowania w zakresie planowania wydatków budżetowych z tytułu dotacji

Kompetencja do uchwalenia budżetu należy do organu stanowiącego JST, który może zmienić propozycje zawarte przez zarząd jednostki samorządowej w przedłożonym do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekcie budżetu, z zachowaniem ustawowo określonych ograniczeń. W przypadku dotacji organ stanowiący nie może zaniechać uchwalenia wydatków dotacyjnych w sytuacji istnienia obowiązku finansowania określonych zadań poprzez udzielenie dotacji (np. samorządowe instytucje kultury), a w przypadku ustawowych regulacji dotyczących wysokości dotacji (np. przedszkola niepubliczne) nie może ująć w budżecie kwot w wysokości niższej niż wynikająca z normatywnie określonych zasad obliczania dotacji. W pozostałym zakresie organ stanowiący JST, uchwalając budżet, może wbrew propozycjom zarządu JST zrezygnować z kreowania wydatków dotacyjnych lub – przeciwnie – ująć takie wydatki w planie wydatków budżetu.

Przykładowo, ograniczając wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, rada gminy zwiększy planowaną wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez wsparcie inicjatyw organizacji pozarządowych (rozdział 92195). W ten sposób organ stanowiący rozstrzygnie o innym niż dotychczas rozkładzie aktywności związanej z realizacją wymienionych zadań, zakładając zintensyfikowanie (m.in. dzięki wsparciu finansowemu ze środków publicznych) działalności podmiotów niepublicznych.

Brak zaplanowania wydatków z tytułu dotacji dla samorządowych instytucji kultury, jak również dla innych podmiotów mających prawo do otrzymania z budżetu środków dotacyjnych – z mocy ustawy lub zawartej umowy – (np. organizacja pozarządowa, z którą zawarto umowę wieloletnią dotyczącą realizacji przedsięwzięcia ujętego w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej), skutkować będzie wszczęciem postępowania nadzorczego w odniesieniu do uchwały budżetowej przez RIO.

Jak podniesiono, zobowiązanie organu stanowiącego JST do ujęcia w planie wydatków budżetu wydatków z tytułu dotacji ma swoje źródło w przepisach ustawowych, jak również w postanowieniach zawartych umów. Przykładowo, zgodnie z art. 16 ust. 3 PożPubWolontU, umowy zlecające zadania publiczne na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych (art. 3 ust. 3 PożPubWolontU) mogą być zawierane na okres kilku lat (nie dłużej niż 5 lat). Zobowiązanie do udzielania dotacji w okresie kilkuletnim wynika także często z porozumienia zawartego między JST w sprawie powierzenia zadań publicznych, np. porozumienia między powiatem a gminą w sprawie powierzenia zarządu powiatowymi drogami publicznymi (art. 19 ust. 4 DrPublU). Powierzenie zadania publicznego innej JST związane jest z koniecznością przekazania dotacji celowej w wysokości niezbędnej do realizacji tego zadania.

W przypadku umów wieloletnich istotne jest także ujęcie ich w załączniku identyfikującym przedsięwzięcia do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, chyba że zobowiązanie może być zaciągnięte w ramach upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (art. 228 ust.1 FinPubU).

Sumując, w procedurze uchwalenia budżetu należy zidentyfikować te sytuacje, w których przepisy lub zapisy zawartych kontraktów (umów) zobowiązują do finansowania określonej działalności w formie dotacji, jak również rozstrzygnąć, w których przypadkach wybrany sposób realizacji zadania publicznego generuje obowiązek ujęcia w planie wydatków budżetu dotacji na zadania bieżące lub majątkowe. Decyzje w tym drugim zakresie podejmuje organ stanowiący JST, przyjmując uchwałę budżetową.

Przykład

Na terenie gminy funkcjonuje przedszkole niepubliczne, które złożyło do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy informację o planowanej liczbie uczniów (np. do 30.9.2016 r.). Gmina zawarła w 2016 r. umowę z organizacją pozarządową na okres 3 lat, której przedmiotem jest realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Gmina powierzyła także na mocy stosownego porozumienia wykonywanie zadań publicznych z zakresu oświaty sąsiedniej gminie (zapewnienie dowozu dzieci do szkoły). Niezależnie od powyższego gmina ma zamiar zlecić realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, pomocy społecznej i ochrony zabytków, w trybie otwartego konkursu ofert, na podstawie przepisów PożPubWolontU. Gmina uchwaliła także program zdrowotny i ochrony zdrowia, którego realizacja finansowana będzie dotacją celową udzielaną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Gmina jest organem założycielskim dwóch instytucji kultury, a niektóre zadania z zakresu gospodarki komunalnej wykonuje samorządowy zakład budżetowy.

W zaprezentowanym stanie faktycznym gmina zobowiązana jest ująć w planie wydatków:

1) dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola;
2) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury;
3) dotację celową dla organizacji pozarządowej;
4) dotację celową dla gminy sąsiedniej.

Uchwalając budżet, rada gminy rozstrzygnie, czy i w jakim zakresie zleci zadania z zakresu kultury fizycznej, pomocy społecznej, ochrony zabytków i ochrony zdrowia oraz czy udzieli dotacji przedmiotowej na rzecz zakładu budżetowego, a widocznym efektem podjętej decyzji będzie zaplanowanie lub nie wydatków dotacyjnych. Umowa z organizacją pozarządową i porozumienie z sąsiednią gminą znajdą się ponadto w wykazie przedsięwzięć załączonym do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Status przedsięwzięcia może uzyskać także inicjatywa objęta programem zdrowotnym i ochrony zdrowia, jeżeli jego realizacja zakłada zawieranie umów wieloletnich.

Zgodnie z art. 239 FinPubU uchwałę budżetową organ stanowiący JST podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Jeżeli kompetencja do uchwalenia budżetu nie zostanie wykonana do 31 grudnia, podstawą prowadzenia gospodarki finansowej, nie dłużej jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego, jest projekt uchwały budżetowej przedłożony przez zarząd JST organowi stanowiącemu w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. W przypadku zawarcia przez zarząd JST, w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do czasu podjęcia uchwały budżetowej, umów zawierających zobowiązanie do udzielenia z budżetu dotacji, uchwalając budżet, organ stanowiący JST związany jest zaciągniętymi zobowiązaniami. Nie może zatem zaniechać ujęcia w planie budżetu wydatków z tytułu dotacji w kwocie określonej przedmiotowym zobowiązaniem. Odmienne zachowanie organu stanowiącego skutkować będzie wszczęciem postępowania nadzorczego przez RIO.

Zobacz także:
Dotacja udzielona przez gminę właścicielom posesji na przyłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej
Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych po zmianach w prawie
Dotacja na zadania gminy i powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej


Więcej o dotacjach z budżetów JST znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności