Dotacje oświatowe

Książka wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2017. Nową jakość dotacji oświatowych wprowadziła ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).
1.1.2018 r. weszły w życie nowe reguły prawne dotyczącej udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych, które polegają m.in. na:

1) zdefiniowaniu pojęć, które mają służyć w procesie udzielania dotacji, tj: gmina miejska, gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, rok budżetowy, liczba mieszkańców, środki pochodzące z Unii Europejskiej, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie;

2) zdefiniowaniu pojęcia wydatków bieżących będących podstawą do obliczania wysokości dotacji, a także enumeratywne wyliczenie jakie wydatki podlegają wyłączeniu z podstawy (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, kwoty dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, wydatki bieżące finansowane z udziałem funduszy unijnych, kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przekazane dla gminy lub powiatu na uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych),

3) zdefiniowaniu pojęć przewidywanej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, a także wskazaniu sytuacji, w których następuje aktualizacja tej liczby;

4) doprecyzowaniu zasad rozliczania się między gminami w zakresie pokrycia kosztów dotacji lub kosztów edukacji przedszkolnej w przypadku gdy dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w gminie, której nie jest mieszkańcem,

5) wprowadzeniu obowiązku publikacji podstawowych kwot dotacji oraz przewidywanej liczby uczniów przyjętej do ich wyliczenia,

6) możliwości przystąpienia do otwartego konkursu ofert osoby prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:
1. jak bezbłędnie obliczyć kwotę dotacji w roku 2018;
2. jak w poprawny sposób obliczać wysokość dotacji, jeśli prawo uzależnia ją od części oświatowej subwencji ogólnej;
3. jaką metodą obliczyć od 1.1.2018 r. dotacje na 6-letnie niepełnosprawne dziecko;
4. w jaki sposób i kiedy aktualizować wysokość dotacji oświatowej;
5. do jakiej wysokości beneficjent ma zwrócić nadpłaconą dotację;
6. do jakiej wysokości organ ma dopłacić o dotacji po jej aktualizacji;
7. czy można aktualizować wysokość dotacji po zamknięciu roku budżetowego;
8. jak prawidłowo ustalać liczbę uczniów w jednostce dotowanej;
9. na co wolno wydatkować dotację oświatową;
10. w jaki sposób należy rozliczać się z wykorzystania dotacji oświatowej;
11. jakie treści zamieścić w nowej uchwale o dotacjach oświatowych podjętej w nowym stanie prawnym;
12. jak skutecznie kontrolować wykorzystanie dotacji oświatowej oraz liczbę uczniów w dotowanej jednostce;
13. co robić w przypadku, gdy kontrolowana placówka odmówi okazania dokumentów podczas kontroli bądź w ogóle nie wpuści kontrolerów;
14. jak dochodzić zwrotu od beneficjenta dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu;
15. jak wnioskować o umorzenie przypadającej do zwrotu dotacji;
16. jak rozliczyć się przed 1.1.2018 r. i po 1.1.2018 r. z inną gminą;
17. jak przeprowadzić konkurs dla przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny (niepubliczny), aby uzupełnić ofertę przedszkoli miejskich;
18. jak zarejestrować szkołę lub placówkę niepubliczną;
19. jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie szkoły lub placówki publicznej.

Fragment tekstu z poradnika:

6. Rozliczanie dotacji oświatowej wydatkami na wynagrodzenia

Osoba fizyczna lub osoba prawna rozliczająca dotację dla konkretnie prowadzącej jednostki musi dowieść, że poniosła w roku kalendarzowym określone (konkretne) wydatki związane z działalnością bieżącą w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tej jednostce. Dopuszczalne wydatki określały zmieniające się przepisy art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d OświatU, a aktualnie określa je art. 35 ust. 1 FinZadOśwU.

Praktyka samorządowa nie zawsze jednolicie traktowała przeznaczenie dotacji na wynagrodzenia. W latach 2009–2013 znacznym problemem w praktyce oświatowej okazała się dopuszczalność wypłaty wynagrodzenia dla dyrektora szkoły, gdy jest nim jednocześnie osoba fizyczna będąca organem prowadzącym. Z racji braku możliwości samozatrudnienia osoba taka nie mogła (sama ze sobą) nawiązać stosunku prawnego, którego następstwem byłaby wypłata wynagrodzenia.

Nie można było również uznawać, że nota księgowa o pobraniu wynagrodzenia była zarówno podstawą prawną tego, iż się ono należy, jak i dowodem księgowym, że się je pobrało. Przeciw możliwości wypłaty samemu sobie wynagrodzenia przez osobę fizyczną będącą organem prowadzącym szkoły i jej dyrektorem wypowiedział się WSA w Krakowie w wyroku z 23.11.2010 r. (I SA/Kr 1434/10, Legalis), którego pogląd potwierdził NSA w wyroku z 28.8.2012 r. (II GSK 1057/11, Legalis).

Na mocy ZmOświatU13 w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d OświatU znalazł się zapis, że dotacja oświatowa jest również przeznaczona na „wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego”. Rozwiązanie zastosowane w noweli art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d OświatU doprowadziło w praktyce do następstw nieprzewidzianych przez MEN jako autora projektu noweli. Przy braku przepisów regulujących wysokość ww. wynagrodzenia osoba fizyczna mogłaby całość transzy miesięcznej traktować jako wynagrodzenie godziwe za nakłady pracy z tytułu funkcji dyrektora. Gdyby zaś kontrola JST usiłowała wyjaśnić, jakie wydatki ponoszone są na dotowaną szkołę, osoba fizyczna mogłaby stwierdzić, że ponosi je (płace, koszty utrzymania obiektu itp.) jako organ prowadzący ze środków własnych, a co za tym idzie – kontrola JST nie może ich weryfikować, ponieważ nie pochodzą one (już) z dotacji oświatowej.Zobacz także:
Więcej o dotacjach oświatowych znajdziesz w module Oświata 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności